Kursuse eesmärgiks on kujundada valmidus hiina keeles lihtsamatel teemadel vestlemiseks ning tutvustada tänapäeva Hiina kultuuri ja hiinlaste kombeid. Kursus loob eeldused hiina keele algteadmiste omandamiseks algtaseme edasijõudnutele. Kursuse raames omandatakse teadmised hiina keele grammatikast ja lausestruktuurist ning oskused kasutada omandatud teadmisi igapäeva elus. Kursuse käigus omandatakse ligi 300 hiina kirjamärki ja umbes 600 uut sõna. 

Õppeaine nimetus inglise k

Practical Chinese Language II

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

56

Õpetamise semester

sügis-kevad

Kontrollivorm

arvestus

Iseseisev töö

Õppijalt eeldatakse kõigi koduste ülesannete tegemist.

Kursuse edukalt läbinud õppija 
• saab aru ja oskab moodustada liht- ja liitlauseid õpitud sõnavara ja grammatika ulatuses nii kõnes kui kirjas 
• oskab lugeda ja kirjutada lihtsamaid tekste ning kirjutada kirja e-kirja 
• omab teadmisi hiina keelest ja kultuurist ning oskab neid rakendada elulistes situatsioonides.

Hindamismeetodid

Õppijalt eeldatakse kõigis tundides aktiivset osalemist. 
Semestri lõpus toimub kirjalik (75%) ja suuline test (25%).

Kohustuslik kirjandus

Jiang, Liping. Expereincing Chinese(1). Higher Education Press. 2014 
Jaotusmaterjalid klassis ja lisalugemine. 

Kursus sisaldab järgmiseid teemasid: 

Rääkimine 
1. Inimeste vahelised suhted, perekond ja pereliikmed. 
2. Inimese füsioloogia, tervis ja hügieen. 
3. Vaba aja veetmise vormid: kino, televisioon, lugemine, reisimine, sport. 
4. Toit ja söömiskombed. Euroopa ja Aasia rahvusköökide võrdlus. 
5. Haridus ja töö. 
6. Orienteerumine linnas: tee küsimine, tee näitamine. 
7. Poes: hinna küsimine, tingimine, ostmine. 
8. Ilmast rääkimine. 
9. Haiglas: abi küsimine, oma terviseolukorra kirjeldamine. 
10. Hotellis: ruumide broneerimine, kaebuste esitamine jne. 
Grammatika 
1. Lihtmineviku ja täismineviku struktuuride moodustamine (kindla kõneviisi, küsimuse, eituse vormid). 
2. Tuleviku struktuuride moodustamine. 
3. Omadussõnad (algvõrre, keskvõrre, ülivõrre) ja võrdluse moodustamine. 
4. Modaalverbide kasutamine. 
5. Tegusõnaliste eessõnade kasutamine. 
6. Arvsõnad (suured arvud). 
7. Määrsõnade moodustamine omadussõnade baasil. 
8. Liitlause moodustamine. 
Sõnavara, lugemine ja kirjutamine 
Kursuse käigus omandatakse ligi 300 hiina kirjamärki ja umbes 600 uut sõna. 
Õpilane tunneb tekstis ära õpitud märgid ja oskab kirjutada õpitud sõnu ning moodustada nendest lauseid. Õpilane on võimeline kirjutama hiina keeles lihtsat e-kirja.