Kursuse eesmärgiks on anda teadmised hiina keele B1.2 taseme kõigis osaoskustes. Kursuse käigus õpitakse lugema ja kirjutama 250 uut hiina kirjamärki (kokku 1200 märki) ning nende kasutust kontekstis. Üliõpilased õpivad, kuidas ilma eelneva ettevalmistuseta algatada, läbi viia ja lõpetada lihtsat vestlust. Õpitakse lihtsaid lausekonstruktsioone, mille abil kirjeldada, analüüsida ja võrrelda sündmusi, millega üliõpilane pole varem kokku puutunud. Tundides õpitakse lugema lihtsaid kirjandusteoseid, vaadatakse filme, tutvutakse esemete kasutusjuhistega ja lihtsate voldikutega. Samuti õpitakse kirjutama standardses formaadis aruannet. 

Kursuse nimi inglise keeles

Chinese Language B1.2

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

140

Õpetamise semester

kevad

Kontrollivorm

eksam

Iseseisev töö

Iseseisva töö sisuks on koduste ülesannete sooritamine, kodulugemine, töö sõnaraamatutega, nii suuliste kui kirjalike individuaalsete ja rühmaettekannete ettevalmistamine. Kokku 120 tundi. 

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 

  • oskab kirjutada ja lugeda nõutud 1200 hiina kirjamärki tekstis
  • suudab jälgida pikema diskussiooni vältel esitatud põhiargumente, juhul kui vestlus toimub küllalt aeglases tempos ja saab aru faktilisest informatsioonist, mis puudutab argiseid ja tööga seotud teemasid
  • saab aru telefonikõnes esitatud peamistest punktidest, kui vetslus toimub tuttaval teemal
  • saab aru filmi põhisündmustest, kui pildiline ja tekstiline osa toetavad üksteist ning keelekasutus on lihtne
  • suudab küllaltki ladusalt ja selgelt kirjeldada mõnda sündmust, mis teda huvitab
  • suudab algatada, läbi viia ja lõpetada lihtsat vestlust talle tuttaval või tema isikut puudutaval teemal ilma ettevalmistuseta
  • oskab lugeda lühemaid tekste erinevail teemadel (kasutusjuhised, lihtsad kirjandusteosed, voldikud)
  • suudab välja tuua talle tuttaval või olulisel teemal kirjutatud tekstide põhipunkte ning oskab teksti läbi töötada vajaliku informatsiooni leidmiseks
  • oskab kirjutada väga lühikesi standardses formaadis aruandeid, mis edastavad fakte ja põhjendusi.

Hindamismeetodid

Suuline ja kirjalik eksam. Üliõpilane on kohustatud osalema vähemalt 70% kontakttundides (100 tundi) ning sooritama kõik testid ja kodused ülesanded õigeaegselt.