Kursuse eesmärgiks on anda hiina keele A2 tasemele vastavad teadmised kõigis osaoskustes. Kursuse käigus omandavad üliõpilased 300 uut hiina kirjamärki (kokku 700 märki), õpivad neid lugema ja kirjutama ning kasutama lause struktuuris. Üliõpilased õpivad kirjutama lühikest kirjandit oma sõbrast, perest, õpingutest, hobidest ja reisikogemustest ning lihtsat isiklikku kirja. Lisaks õpitakse, kuidas hiina keeles tervitada, ennast ja teisi tutvustada nii formaalses kui mitteformaalses olukorras. Üliõpilased õpivad end lihtsalt väljendama argiolukordades, näiteks ettepaneku tegemisel, ostude tegemisel ja arsti juures. 

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Language A2

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

140

Õpetamise semester

kevad

Kontrollivorm

eksam

Iseseisev töö

Iseseisva töö maht semestris on 120 tundi. Iseseisva töö sisuks on koduste ülesannete sooritamine, kodulugemine, töö sõnaraamatutega, nii suuliste kui kirjalike individuaalsete ja rühmaettekannete ettevalmistamine.

Õppeaine õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 
• oskab kirjutada ja lugeda tekste nõutud 700 hiina kirjamärgi piires 
• saab aru lihtsatest juhistest (näiteks tee juhatamisel, tegevuse alustamiseks ja lõpetamiseks, ning lühikestes vestlustes tollis ja haiglas) 
• mõistab tuttaval teemal peetud vestluse sisu 
• oskab tervitada ja tutvustada iseennast ja teisi nii formaalses kui mitteformaalses olukorras 
• suudab ennast lihtsalt väljendada igapäevastes olukordades (näiteks teha ettepanekut, ostude tegemisel, arsti juures) ja osaleda lihtsas argisuhtluses 
• mõistab lühikest ja lihtsat teksti, mis sisaldab enimkasutatud sõnavara 
• suudab leida faktilist informatsiooni lihtsates käibetekstides 
• saab aru lühikese ja lihtsa isikliku kirja sisust, teatest ning piletil ja arvel olevast infost, transpordi graafikust, aga ka avalikus ruumis olevatest lihtsatest teeviitadest ja teadetest 
• oskab täita formulare, kuhu peab kirjutama isikuandmed 
• oskab kirjutada lühikest kirjandit oma sõpradest, perest, õpingutest, hobidest ja reisimuljetest 
• oskab kirjutada lihtsat isiklikku kirja.

Hindamismeetodid

Suuline ja kirjalik eksam. 

Ainele registreerumise eelduseks on edukalt läbitud kursus CIC6119.CI - Hiina keel A1