Teadus

Tallinna Ülikooli nooremteadur Kais Allkivi-Metsoja pälvis Ustus Aguri stipendiumi

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) kuulutas neljapäeval, 21. novembril välja Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja. Tänavu on stipendiaadiks meie digitehnoloogiate instituudi nooremteadur ja doktorant Kais Allkivi-Metsoja, kelle doktoritööga valmib veebirakendus, mis on abiks eesti keele kui teise keele paremaks omandamiseks.

stipendiaat auhinda vastu võtmas
Stipendiaat Kais Allkivi-Metsoja juhendaja Pille Esloni ja instituudi direktori Peeter Normakuga. Fotode autor Joanna Jõhvikas

Kais Allkivi-Metsoja doktoritöö teema on „Statistical Modeling of Language Proficiency Levels for Automated Assessment of Written L2 Estonian“ („Keeleoskustasemete statistiline mudeldamine eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks“). Doktoritöö lõpptulemusena valmib rakendus, mida on keeleõppijatel võimalik kasutada näiteks kodutööde, ametikirjade ja muude tekstide kontrolliks. Samuti saavad automaathindajat kasutada õpetajad keeletundides loominguliste ülesannete ühiseks analüüsiks ning objektiivse toena õppijate kirjatööde hindamisel.

„31% Eestis elavatest inimestest moodustavad vähemusrahvused, kes meie keelekeskkonnas igapäevaselt toime peavad tulema,“ selgitab stipendiumisaaja. "Tehnoloogia annab keeleõppijatele võimaluse saada automaatset tagasisidet oma kirjutatud tekstide kohta. Kui mudeldada keele omandamise etapid statistilisi ja masinõppe meetodeid rakendades, saab luua keeleõppetarkvara keeleoskuse automaatseks hindamiseks. Teadmine sellest, milliseid keelelisi väljendusvahendeid on tarvis, et täita eri tasemetel vajalikke suhtluseesmärke, aitab samas täiustada keeleõppekavu ja arendada mitmesuguseid tasemekohaseid e-õppelahendusi. See muudab keeleõppe paindlikumaks.“

ITL (veeb)28.jpg

ITL-i president Andre Krull rõhutas stipendiumit üle andes, et stipendiumi saaja töö panustab mitmesuguste probleemide lahendamisse, mis ei puuduta üksnes keeleõppijaid ja -õpetajaid, vaid sotsiaalse kaasatuse kaudu Eesti ühiskonda tervikuna. „Allkivi-Metsoja töös on ühendatud ühiskondlik mõju, teadus ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, teadustööl on reaalne väljund Eesti ühiskonda,“ sõnas Krull.

Doktoritööd keeleoskustasemete statistilisest mudeldamisest eesti keele kui teise keele kirjalike tekstide automaatseks hindamiseks juhendab Tallinna ülikooli digitehnoloogiate instituudi dotsent Pille Eslon.

Stipendiumi suurus on 2000 eurot. ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendium on mõeldud avalik-õigusliku ülikooli doktorandi õpingute toetamiseks, kelle doktoritöö teema on seotud kitsamalt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnaga või käsitleb laiemalt IKT kasutamist teises valdkonnas. Stipendiumiga tunnustatakse ühtlasi Ustus Aguri silmapaistvat panust Eesti ühiskonna arengusse. ITL annab stipendiumit välja koostöös HITSA koordineeritava IT Akadeemia programmiga alates 2003. aastast.

Vikerraadio intervjuud Kais Allkivi-Metsojaga kuula alates 18. minutist siit.