Eesti keel

Eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase eesti keele oskus peab ülikooli lõpetamisel vastama Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemel C1.
Nõude täitmist kontrollitakse üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud täielikult eesti õppekeelega kooli (nt õpe toimus mitmes keeles).
Keeleoskust saab üliõpilane tõendada C1 tasemel keeleoskus riikliku C1-tasemeeksamiga või ülikoolis sooritatud ainekurusega.
Kõik vastuvõetud üliõpilased, kes ei ole sooritanud eesti keel teise keelena või eesti keele riigieksamit, läbivad 1. õppesemestri eelnädalal eesti keele paigutustesti. Paigutustesti või riigieksami tulemuse alusel määratakse üliõpilasele õppetase, millelt ta alustab õpinguid Eesti riigikeele süvaõpingute moodulis. Loe lisaks.

Tutvu ka riigiekeele süvaõppe mahu, tingimuste ja korraga

Võõrkeelsel õppekaval õppival välisüliõpilasel on kohustus läbida õppekavasse kuuluv Eesti keele ja kultuuri aine.  Soovikorral võib üliõpilane jätkata eesti keele õpinguid (läbitud aineid arvestatakse vabaainete hulka).

Võõrkeeled

Üliõpilased peavad läbima erialase võõrkeele kursuse vastavalt oma õppekavas sätestatud nõuetele.
Erialane inglise keel jaguneb kaheks tasemeks: erialane inglise keel I ja erialane inglise keel II. Magistritasemel lisandub valikusse akadeemiline inglise keel.
Kõik esmakursuslased peavad sügissemestri eelnädalal läbima inglise keele paigutustesti. Paigutustesti läbimine on kohustuslik ja selle tulemusena selgub, millise erialase inglise keele kursuse peab üliõpilane läbima. Küsi lisainfot õppenõustajalt.

Üliõpilasel, kellel on inglise keele C1- või C2-tase, mis on tõendatud rahvusvahelise kehtiva tasemeeksami tunnistusega või kes on omandanud varasema haridustaseme või -astme täielikult inglise võõrkeeles, on võimalik taotleda erialase inglise keele arvestamist VÕTAga. Vaata nõuete täitmise tingimusi täpsemalt Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimuste ja korrast.

Tutvu ka võõrkeeleoskuse tõendamise tingimuste ja korraga

Enne 2016. aastat sisseastunud üliõpilased

Võõrkeeles on vajalik saavutada päevaõppe vormis õppivatel üliõpilastel Euroopa Keelemapi tase B2 või riigieksami tulemus vähemalt 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad). Sessioonõppe vormis õppivad üliõpilased peavad oma õpingute jooksul saavutama Euroopa Keeleõppe raamdokumnedi taseme B1. Võõrkeele nõue loetakse täidetuks mistahes üliõpilase poolt valitud keeles, välja arvatud juhtudel

1) kus üliõpilane on sooritanud gümnaasiumis eesti keele teise keelena riigieksami, siis ei saa võõrkeele nõuet täita keeles, mis oli osaliselt või täielikult õppekeeleks üliõpilase poolt lõpetatud põhikoolis ja/või gümnaasiumis (v.a juhul, kui see keel on õppekavas märgitud kui õppekava õpiväljundite saavutamiseks vajalik teine keel);

2) kui õppekavas on kirjas, et õppekava täitmiseks on vajalik omandada teatud kindel võõrkeel.

Võõrkeele gruppidesse määratakse riigieksami tulemuse või paigutustesti alusel. Kui riigieksami tulemus on vähemalt 80 palli (kuni 2013 lõpetajad) või 85 palli (alates 2014 lõpetajad), siis on lõpetamiseks nõutud tase saavutatud, kuid üliõpilastel on võimalik keeleoskust edasi arendada.