Eksmatrikuleerimine on üliõpilase väljaarvamine Tallinna ülikooli üliõpilaste nimekirjast. 

Üliõpilane eksmatrikuleeritakse järgmistel juhtudel:

  • omal soovil (üliõpilane esitab avalduse ÕISis);
  • ülikooli algatusel;
  • ülikooli lõpetamisel seoses õppekava täitmisega täies mahus.

Ülikooli algatusel eksmatrikuleeritakse üliõpilane järgmistel põhjustel:

  • õpingutes edasijõudmatuse tõttu (kui üliõpilane: ei ole esimese õppeaasta esimesel semestril sooritanud vähemalt 15 EAPd; ei ole täitnud õppeaasta lõpuks osakoormusega õppe nõudeid; ei ole saanud lõputöö teistkordsel kaitsmisel või lõpueksami teistkordsel sooritamisel positiivset tulemust; ei ole saanud doktoriõpingute käigus atesteerimisel positiivset tulemust; ei ole pärast õppekava sulgemist esitanud avaldust teisele õppekavale üleminekuks; on tunnistatud teovõimetuks või tema teovõimet on piiratud vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu; sureb);
  • õppekulude hüvitamise kohustuse tähtajaks täitmata jätmisel;
  • õppekorralduse tingimuste ja korra olulisel rikkumisel eelkõige juhul, kui: üliõpilane ei ole sõlminud tähtajaks õppelepingut või selle lisa; esimese õppeaasta üliõpilane ei ole alustanud õpinguid ehk ei ole esimesel semestril akadeemilises kalendris määratud elektroonilise registreerimise lõpu kuupäevaks registreerinud õppeainetesse vähemalt 23 EAP mahus täiskoormusõppes  ja 15 EAP mahus osakoormusõppes õppides; üliõpilane ei ole ilmunud õppetööle (v.a akadeemilisel puhkusel või välisõppes viibiv üliõpilane), kui ta ei ole koostanud ja esitanud akadeemilises kalendris määratud ajaks õpingukava või ilmunud nõustamisele ÕKE § 32 lg 5 alusel;
  • oma käitumisega teiste üliõpilaste või isikute ohustamisel
  • olulise vääritu teo toimepanemise korral (eelkõige tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise korral; dokumentide võltsimisel; kui üliõpilane on oluliselt eksinud üldtunnustatud käitumisnormide vastu; üliõpilane on eriranud akadeemilisi tavasid).
  • Üliõpilane eksmatrikuleeritakse akadeemiliste tavade eiramise tõttu eelkõige juhul, kui üliõpilane on: kasutanud eksamil/arvestusel abimaterjale, mida õppejõud ei ole lubanud; kasutanud eksamil/arvestusel teadmiste lubamatut vahetamist (etteütlemine, mahakirjutamine jms); osalenud eksamil/arvestusel teise isiku eest või on võimaldanud teisel isikul enda nimel eksamil/arvestusel osaleda; oma tööd muutmata kujul korduvalt esitanud erinevate õpiväljundite hindamisele; plagieerinud ehk kasutanud teise isiku teost ja ideed originaalteosele nõuetekohaselt viitamata, rikkudes sellega esmaautori(te) õigusi oma intellektuaalse loomingu tulemustele, ja/või on kasutanud iseenda varem avaldatud tööd või uurimistulemusi ilma sellele nõuetekohaselt viitamata; tahtlikult esitanud töödes, taotlustes või avaldustes tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Üliõpilast teavitatakse ülikooli algatusel eksmatrikuleerimise ohust ja/või eksmatrikuleerimise menetluse algatamisest e-kirjateel. Üliõpilasel on õigus esitada omapoolne seisukoht, selgitused ja vastuväited kirjalikult/e-kirja teel. Täpsem info õppekorralduse eeskirjast.

Vaata ka võimalusi poolelijäänud õpingute lõpetamiseks.

Järgnevad küsimused võivad olla Sulle abiks oma murele-küsimusele vastuse leidmisel: 

Küsimus Vastus
Jätsin õpingukava esitamata põhjusel, et mul pole mida deklareerida, nüüd sain eksmatrikuleerimise teate. Mida teha ? Üliõpilane peab iga õppesemestril oma õpingukava kinnitama, andes sellega ülikoolile teada, et jätkab õpinguid. Kui on soov õpinguid jätkata, siis tuleb esitada ÕISi kaudu avaldus õpingukava kinnitamiseks ning võtta ühendust ka oma õppenõustajaga.