Ülikooli e-posti kasutamine on kohustuslik. Kui TLÜ e-posti aktiivselt pole plaanis kasutama hakata, on mõttekas sinna saabuvad kirjad suunata enda isiklikule e-posti aadressile.

TLÜ meilikontole tulevate kirjade isiklikule e-posti aadressile suunamiseks minna Gmail´s "Valikud" (hammasratta ikoon) → "Seaded" → "Edastamine ja POP/IMAP" → "Lisa edastamisaadress". 

Seejärel saadetakse sisestatud e-posti aadressile kinnituslink, mis tuleb kirjade edasisuunamise alustamiseks kindlasti aktiveerida.