ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli uus õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased ja juhendajad viivad koostöös ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. ELU õppeaine on mõeldud nii bakalaureuse kui ka magistriastme üliõpilastele. Hindamine on arvestuslik ja annab tudengile 6 EAP-d.  Projekti rühma moodustavad 6 üliõpilast vähemalt kolmelt erialalt.

Minu jaoks on ELU projekt õppekavas vajalik ning on seal ka põhjusega. ELU peaks õpetama meeskonnas töötamist ja teineteise toetamist ning andma võimaluse oma ideedest rääkida ja liitma samasuguste huvide ja elulaadidega inimesed. Karen (sügis 2018/2019)

ELU õppeaine (ainekaart) eesmärk on toetada üliõpilaste üldpädevuste ja meeskonnatöö oskuste kujunemist läbi interdistsiplinaarse probleemipüstituse. ELU edu seisneb ühiste eesmärkide seadmises, ajaplaneerimises, ülesannete jaotuses ja grupi omavahelisel heal koostööl. ELU on aine, kus õppejõud ei anna ette raame, mida ja kuidas teha. Projekti teostuse ja tegevuste juhtimise eest vastutavad üliõpilased. Juhendaja rolliks on olla suunanäitaja, meeskonna innustaja ja üliõpilaste julgustaja.

ELU projektis osalemine on võimalus:

  • katsetada uutmoodi ja ambitsioonikaid ideid;
  • teha koostööd erinevate ettevõtetega;
  • siduda erialaseid teadmisi erinevate valdkondadega;
  • otsida koos inspireerivate meeskonnakaaslastega lahendusi ühiskondlikele ideedele, probleemidele;
  • siduda ELU projekt lõputööga;
  • viia ellu oma projekti idee;
  • leida ELU kaaslased kogu eluks!

ELU õppeaine annab Sulle päris projektitöö kogemuse ning laiapõhjalisemad teadmised tööturul läbi löömiseks. Lisaks teooriale annab ELU praktilised üldpädevused nagu meeskonnas töötamine, oskuslik ajaplaneerimine, ettevõtlikkus, sotsiaalne pädevus, loomingulisus jne.

ELU projekti idee

ELU projekti idee võib pärineda õppejõult (ELU 1.0), üliõpilaselt (ELU 2.0) või partnerilt väljastpoolt ülikooli (ELU 3.0: ettevõtjad, MTÜd, organisatsioonid jne).

ELU 1.0: juhendav(ad) õppejõud      
ELU 2.0: juhendav üliõpilane
ELU 3.0: idee autor väljastpoolt ülikooli
projekti idee algatab üks või mitu õppejõudu; projekti idee algatab üliõpilane; projekti idee algatab partner väljastpoolt ülikooli
õppejõud valmistavad ette projekti esialgse kavandi, mida saavad lahendama hakata kuni kolm ELU rühma; üliõpilane valmistab ette projekti esialgse kavandi, mida saab lahendama hakata kuni üks ELU rühm; ELU koordinaatorid võtavad ühendust, leitakse ülikoolipoolne kaasjuhendaja
ühe juhendaja korral on soovitav leida ka kaasjuhendaja; tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti ja ELU rühma juhtimiseks, tuleb juhendaval üliõpilasel leida sobiv mentorõppejõud. partneri, üliõpilaste ja ülikoolipoolse juhendaja koostöös valmib ELU projekt.
tagamaks õppejõududele toetava õpetamiskeskkonna, võimaldatakse talle koolitusi, seminare, lähetusi ning regulaarseid kohtumisi (nt ELUtuba). tagamaks üliõpilastele valmisoleku projekti või ELU rühma juhtimiseks võimaldatakse talle; koolitusi ja loenguid sarnaselt õppejõududega.  

 

Registreerimine

ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel end huvipakkuvasse projekti ELU veebis (elu.tlu.ee) registreerida. ELU projekti ideid saab algavaks semestriks esitada semester varem ehk eelmise semestri teise kontaktõppe perioodi lõpuni. Projektis osalemiseks tuleb sisse logida oma TLÜ kasutajakontoga ja sobiva projektiga liituda. ELU projektidesse registreerimine toimub ELU veebilehel: https://elu.tlu.ee/. ÕISis registreerimist ELU õppeainesse ei toimu. Õpingukavasse lisatakse ELU õppeaine hiljemalt kaks nädalat peale ametliku registreerimise lõppu ELUveebi registreeringu alusel. Kui projekt kestab kaks semestrit, kantakse ainekursus ÕISi teisel semestril ning üliõpilased saavad ainepunktid teisel semestril.

Kolm ELUtähtsat sammu

Üliõpilased saavad ise määrata projektide teostamise viisid ja tulemused. Kuid selleks, et toetada üliõpilaste loomingulisust, probleemilahendust ja meeskonnatööd, on ELUl kolm tähtsat sammu.

1. ELU vahekokkuvõtte

Iga semestri vahenädalal toimub ELU projektide vahekokkuvõte. Sellel nädalal esitab igasse projekti kuuluvad alarühmad (6 üliõpilast) ELU vahekokkuvõtte ankeedi ning osalevad 2-tunnisel tagasiside sessioonil. Tagasiside sessiooni ühes 2-tunnises plokis saavad tagasisidet neli erineva projekti rühma. Ühele rühmale on tagasiside saamiseks eraldatud 30 minutit:

  • 10 minutit rühma vahekokkuvõtte  esitlus (ELU vahekokkuvõtte esitamine)
  • 5 minutit teiste rühmade omavaheline arutelu
  • 25 minutit tagasiside esinenud rühmale

Tagasiside sessioonide eesmärgiks on toetada rühma koostööd ja eesmärkideni jõudmist. See on vaheetapp, mille käigus on võimalik üle vaadata projektidele seatud nõuded, sh interdistsiplinaarsus, teaduspõhisus, uudsus jne ning pakkuda ELU rühmadele igakülgset tuge.

2. Tagasiside enese ning rühmakaaslaste panusele

Eesmärgipärane tagasiside on projektitöö hindamise oluline etapp. Üliõpilastel tuleb ELU õppeaine käigus reflekteerida nii enda, kui ka rühmakaaslaste projekti panustamist (nt kohtumistel osalemist, tähtaegadest kinnipidamist, tööprotsessi panustamist), mida õppisin, millised on saadud kogemused, mida teeksin teisiti jne. Refleksioon on lisaks oluline interdistsiplinaarsuse mõtestamiseks ja mõistmiseks.

3. ELU esitlused

ELU projektide esitlused toimuvad semestri viimasel nädalal. Projekti tulemustest valmib igal rühmal visuaal/poster. Kõikidest postritest avatakse väljapanek Astra Teadlaste foorumis. Väljapaneku nädalal toimuvad ka ELU projektide esitlused, kus iga rühm esitab enda tulemusi/saavutusi 10minutilise ettekandega. Ettekande formaat on vaba. Nädala lõpus toimub kõigile ELU projektides osalenud üliõpilastele ja õppejõududele ELUpidu. 

ELU on alus tarkadeks valikuteks elus!