Üldist

  • Ka Erasmus+ vilistlase välispraktika tegevusala ja profiil peavad sobima vilistlase TLÜ-s õpitud eriala ja õppevaldkonnaga.
  • Vilistlase välispraktikat saab sooritada ühe aasta jooksul peale eksmatrikuleerimist.
  • Vilistlase välispraktika maksimaalne kestus on 6 kuud.
    NB! Need 6 kuud arvestatakse Erasmus+ tudengite mobiilsuse maksimaalse, 12-kuulise, perioodi sisse (nii vahetusõpingud kui välispraktika). Seega, kui tudeng on sellel õppetasemel, mille ta lõpetas, juba sooritanud Erasmus+ programmiga ka vahetusõpingud ja/või välispraktika, siis tuleb vastavalt sellele teha selgeks, kas vilistlase välispraktikaks jääb kasutada maksimaalsed 6 kuud või vähem.
  • Vilistlaspraktikale kandideerimiseks tuleb avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid esitada vähemalt 2 kuud enne ülikooli lõpetamist.

Tähtis meeles pidada kandideerimisel

  • Kuna vilistlase välispraktika sooritatakse ajal, kui ei olda enam TLÜ tudeng (vilistlase välispraktika ajaks on õppekava juba läbitud ja vastav kraad ka omandanud), siis ei sooritata seda mitte ühegi TLÜ ainekursuse raames ning sellest tulenevalt ei tule oma endisele koduinstituudile esitada välispraktika kohta ka õpimappi ega ühtegi muud tööd. Välispraktika läbimise kohta saab vilistlane hoopis välispraktika lõpus Europass tunnistuse.
  • Küll aga samamoodi nagu tudengitest praktikandid peavad ka vilistlastest välispraktikal olijad täitma ära välispraktika lõpu aruandluse dokumendid.

Tähtis meeles pidada seoses Erasmus+ stipendiumiga

  • Erasmus+ välispraktika stipendiumisummad on samad nii TLÜ tudengina kui vilistlasena välispraktikale minnes.
  • NB! Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või ebakorrektselt vormistatud dokumentide korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt praktikalepingu alusel väljamakstud Erasmus+ toetus täies ulatuses tagasi nõudavälja arvatud mõjuva põhjuse olemasolul, esitades kirjaliku avalduse koos dokumentaalsete tõendusmaterjalidega valdkonna eest vastutavale prorektorile hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb prorektor otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.