Üldist

  • Ka Erasmus+ vilistlase välispraktika tegevusala ja profiil peavad sobima vilistlase TLÜ-s õpitud eriala ja õppevaldkonnaga.
  • Vilistlase välispraktikat saab sooritada ühe aasta jooksul peale eksmatrikuleerimist.
  • Vilistlase välispraktika maksimaalne kestus on 6 kuud.
    NB! Need 6 kuud arvestatakse Erasmus+ üliõpilaste mobiilsuse maksimaalse ehk 12-kuulise perioodi sisse (nii vahetusõpingud kui välispraktika). Seega, kui üliõpilane on sellel õppetasemel, mille ta lõpetas, juba sooritanud Erasmus+ programmiga ka vahetusõpingud ja/või välispraktika, siis tuleb vastavalt sellele teha selgeks, kas vilistlase välispraktikaks jääb kasutada maksimaalsed 6 kuud või vähem.
  • Vilistlaspraktikale kandideerimiseks tuleb avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid esitada vähemalt 2 kuud enne ülikooli lõpetamist.

Tähtis meeles pidada kandideerimisel

  • Kuna vilistlase välispraktika sooritatakse ajal, kui ei olda enam TLÜ üliõpilane (vilistlase välispraktika ajaks on õppekava juba läbitud ja vastav kraad ka omandanud), siis ei sooritata seda mitte ühegi TLÜ ainekursuse raames ning sellest tulenevalt ei tule oma endisele koduinstituudile esitada välispraktika kohta ka õpimappi ega ühtegi muud tööd. Välispraktika läbimise kohta saab vilistlane välispraktika lõpus taotleda hoopis Europassi tunnistust.
  • Küll aga samamoodi nagu üliõpilastest praktikandid peavad ka vilistlastest välispraktikal olijad täitma ära välispraktika lõpu aruandluse dokumendid.

Tähtis meeles pidada seoses Erasmus+ stipendiumiga

  • Erasmus+ välispraktika stipendiumisummad on samad nii TLÜ üliõpilasena kui vilistlasena välispraktikale minnes.
  • NB! Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või nende mittetäieliku või ebakorrektse esitamise korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt õpirände toetuse kasutamise lepingu alusel väljamakstud toetus täies ulatuses tagasi nõuda. Üliõpilasel ja vilistlasel on mõjuva põhjuse olemasolul õigus esitada avaldus tagasimakse nõudest loobumiseks toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liikmele. Põhjendatud kirjalik avaldus, millele lisatakse asjakohased tõendid, esitatakse hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks, v.a vilistlased, kes esitavad avalduse hiljemalt 30 päeva pärast praktika lõppemist. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liige otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.