Kõrgema & keskmise elukallidusega riigid

Taani, Iirimaa, Prantsusmaa, Itaalia, Austria, Soome, Rootsi, Suurbritannia, Liechtenstein, Norra, Belgia, Saksamaa, Kreeka, Hispaania, Küpros, Luksemburg, Holland, Portugal, Sloveenia, Island, Malta

720 €/kuus 

Madalama elukallidusega riigid

Bulgaaria, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Slovakkia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Türgi, Horvaatia,Tšehhi, Serbia

670 €/kuus

Stipendiumi maksmise põhimõtted

  • Üliõpilase õpingute kestuse arvestus toimub päevades. Välispraktika algus- ja lõpukuupäev kinnitatakse stipendiumilepingus. Välispraktika tegelik periood tõendatakse vastuvõtva ettevõtte poolt täidetud praktikalepingu viimase osaga ("After the Mobility"). 

  • Enne õppeperioodi algust makstakse üliõpilasele välja Euroopa Komisjoni toetusest 80% stipendiumi summast, ülejäänud 20 % kantakse tema arveldusarvele, kui üliõpilane on välispraktikalt tagasi tulles esitanud nõutud aruandlusdokumendid ning tema praktikaperiood ei ole lühenenud. 
  • Juhul, kui kinnituskirjas olevad kuupäevad tõendavad praktikaperioodi lühenemist, makstakse üliõpilasele välispraktika lõppedes Euroopa Komisjoni stipendiumi 20%-st selle võrra vähem stipendiumi või nõutakse enammakstud stipendiumiosa tagasi.

Oluline teada

  • Üliõpilasel tuleb lisaks tavalistele igapäevastele elamiskuludele arvestada ka täiendava väljaminekuga kindlustusele (kohustuslik õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus). Seega ei kata Erasmus+ stipendium kindlasti kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.
  • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välispraktika ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välispraktika semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välispraktikaga samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui tudengi praktika pikeneb lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välispraktikal veedetud semestri(te) arvule. 
  • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2018/2019 õppeaastast, nõutakse välisõppesse siirdumisel õppekulude hüvitamist 50% ulatuses senati kehtestatud semestritasust juhul, kui üliõpilane ei registreeri samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks. 
  • Lisaks võib praktikabaas (ettevõte/organisatsioon) maksta praktikandile tema töö eest tasu.

Lisastipendium erivajadustega tudengitele

Erasmus+ programmi raames on eraldi toetus erivajadusega üliõpilastele, kes ei saa füüsilise, vaimse või tervisliku seisundi tõttu osaleda mobiilsuses ilma täiendava toetuseta. Põhjendatud juhtudel kompenseeritakse täiendavad kulutused eritranspordile, riikide vahelisele transpordile, erididaktiliste vahendite/materjalide muretsemiseks sihtriigis vms.

Lisainfo: erasmus@tlu.ee, tel 640 9136, ruum T-215.