Pressiteade

Käivitati projekt piiriülese maapiirkondade ja äärealade kultuuri- ja loometurismi elavdamiseks

22.-24. aprillil toimus Aalborgis uurimisprojekti CROCUS — Cross-Border Cultural and Creative Tourism in Rural and Remote Areas: Sustainable Business Models, Cooperation, and Policies (Piiriülene kultuuri- ja loometurism maapiirkondades ja äärealadel: jätkusuutlikud ärimudelid, koostöö ja poliitika) — avakoosolek. Tallinna Ülikooli esindavad projektis humanitaarteaduste instituudi Maastiku ja kultuuri keskuse juhataja, professor Hannes Palang, vanemteadur Raili Nugin ja nooremteadur Saara Mildeberg, ning keskendutakse Mulgimaale ja üle piiri asuvatele Põhja-Läti aladele.

Projekti liikmed

Projekti eesmärk on elavdada maapiirkondi ja äärealasid, kasutades selleks ära nende potentsiaali kultuuri- ja loometurismis. Kohtumisel arutasid erinevaid Euroopa piirkondi esindavad projektipartnerid sotsiaalmajanduslikke väljakutseid, millega sellised kohad silmitsi seisavad, ning nende võimalikke lahendusi. Seades sihiks kestliku arengu, mis võtab võrdselt arvesse ühiskonna, keskkonna ja majanduse arengut, süveneti projekti põhieesmärkidesse, strateegiatesse ja eeldatavatesse tulemustesse.

Kohtumise olulisemad punktid olid:

  • Strateegiline planeerimine: pandi paika projekti tegevuskava, seades vaheetappideks selged eesmärgid ja verstapostid.
  • Teadmiste vahetamine: vahetati teadmisi ja kogemusi, mis avardasid osalejate arusaama väljakutsetest ja võimalustest, millega kultuuri- ja loometurismi arendamine maapiirkondades ja äärealadel silmitsi seisab.
  • Sidusrühmade kaasamine: rõhutati kohalikul, piirkondlikul ja rahvusvahelisel tasandil sidusrühmade kaasamise ja koostöö tähtsust, et tagada projektiga seotud algatuste edu ja jätkusuutlikkus.

Henrik Halkier, projekti koordinaator ja Aalborgi Ülikooli sotsiaal- ja humanitaarteaduste teaduskonna professor, oli projekti võimaliku mõju osas entusiastlik: "Kohtumine tähistab maapiirkondade ja äärealade kultuuri- ja loometurismi kaudu elavdamise põneva teekonna algust. Ühise asjatundlikkuse ja pühendumisega oleme projekti partneritega valmis juhtima positiivseid muutusi ja looma kogukondadele püsivaid hüvesid."

Projekti raames luuakse uusi teadmisi, arendatakse uuenduslikke ärimudeleid ja sõnastatakse poliitilisi ettepanekuid, toetamaks jätkusuutliku turismi arengut. Projekti eesmärk on rakendada ühiselt ja valdkondadevahelises koostöös kultuuripärandi potentsiaal majanduskasvu ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tõukejõuna maapiirkondades ja äärealadel kogu Euroopas.

Rohkem infot projekti kohta: Hannes Palang, palang@tlu.ee