Uuring

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus kutsub koole osalema Kooliuurimuses 2019. Uurimuse fookuses on kooli areng – analüüsime viise ja võtteid, kuidas koolijuht ja õpetajad saavad panustada kooli arengueesmärkide kujundamisse ja nende elluviimisse. Uuringu täpsema kirjelduse leiab altpoolt. Lisainfot jagab ja küsimustele vastab Merlin Linde (merlin.linde@tlu.ee, +372 56 56 8106).

Mida uurimus sisaldab?

Uurimistöös kasutatakse rahvusvaheliselt välja töötatud ja Eestis kontrollitud mõõtmisvahendeid ning uuringu käigus: 

  • kaardistatakse kooli tänane olukord: organisatsioonikultuuri tüüp, õpetajate õpikäsitus ja enesetaju, õpetajate emotsionaalne seotus kooliga;
  • hinnatakse valmisolekut muutusteks: uuritakse tajutud eestvedamisstiile, oma tööle omistatavat tähenduslikkust, koostöisust, tajutud (üle)koormust ja läbipõlemist;
  • kirjeldatakse muutusi, mida õpetajad oma koolilt ja Eesti hariduselt tervikuna ootavad ning õpetaja osalemisvalmidust nende elluviimisel.
Mida kool sellest saab?

Iga osalenud kool saab kõigi mõõdetud näitajate kohta võrdleva tagasiside – pildi sellest, kus antud kool teiste koolidega võrdluses (organisatsioonikultuuri, õpikäsituse jt näitajate osas) paikneb. Osalenud koolid kutsutakse (eeldatavalt 2019. aasta aprillis toimuvale) ümarlauale, kus arutatakse läbi uurimuse tulemused ning räägitakse nende kasutamise võimalustest kooli arengu kavandamisel. Soovi korral on osalenud koolil võimalus HIK-i poolseks individuaalkonsultatsiooniks, et täpsustada, kuidas uurimuse tulemusi interpreteerida ja kasutada. 

Kes on oodatud osalema?

Osalemine on vabatahtlik ja tasuta, oodatud on kõik (ennast teiste koolidega võrdlemisest) huvitatud Eesti üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused. Kaasa võivad lüüa nii uustulnukad kui ka juba 2016. ja 2017. uurimuses osalenud koolid, kellel tekib mitmete näitajate osas võrdlusvõimalus oma varasemate tulemustega.

Mida osalemine tähendab?

Uurimuse käigus viiakse iga osaleva kooli õpetajate seas läbi internetipõhine küsitlus. Küsimustiku täitmine võtab aega orienteeruvalt 20 minutit. Küsitluses osalevate õpetajate arv (valimi suurus) ja küsitluse aeg lepitakse iga kooliga eraldi kokku. Küsitlus toimub ajavahemikus 07.01–17.02.2019. Iga osalev kool saab valida talle sobiva ajavahemiku (soovitavalt u 2 nädalat), mille jooksul selle kooli õpetajad saavad küsimustikule interneti teel vastata. HIK-ist saab iga osaleva kooli kontaktisik internetiaadressi, mille abil on võimalik küsimustikule vastata. Kontaktisik jagab aadressi kooli õpetajatega, kutsudes neid uurimuses osalema. Kui osalevast koolist on piisavalt vastajaid (valiminõuded on täidetud), siis lülitatakse kool ühtsesse andmebaasi, mis teeb võimalikuks koolide võrdlemise.

Kuidas andmeid kasutatakse?

Nii õpetaja kui ka koolid osalevad uurimuses anonüümsetena. Konfidentsiaalsuse tagamiseks saab iga küsimustikule vastaja koodi, mida kasutatakse tema andmete hoidmisel. Kogutud andmeid ja uurimuse tulemusi nimeliselt ei säilitata. Lisaks saab iga kool numbrilise koodi, mida teavad vaid uurijad ja kooli kontaktisik. Kõigis võrdlusandmetes – joonistel, tabelites – kasutatakse mitte koolide nimesid, vaid numbrilisi koode. Kogutud andmeid kasutatakse võrdluspõhiste kooliprofiilide koostamisel, mõõtmisvahendite kontrollimisel ja teadusartiklites.

Kuidas endast märku anda?

Uuringusse registreerimine on selleks korraks lõppenud, ent osalemisest huvitatud koolid võivad ühendust võtta Merlin Lindega (merlin.linde@tlu.ee), kes aitab leida tekkinud olukorrale sobivaima lahenduse. 

Uuringu ajakava

22.11–15.12.2018 – koolide registreerumine uurimuses osalemiseks

07.01–17.02.2019 – küsitlusperiood

15.02–30.03.2019 – andmetöötlus, tagasiside ettevalmistamine koolidele

01.04–15.04.2019 – koolid saavad individuaalse kirjaliku kokkuvõtte oma tulemustest ning võrdluse teiste koolidega

15.04–30.04.2019 – ümarlaud uurimuses osalenud koolidele (teemadeks: kuidas tulemusi interpreteerida ja kasutada, sh kooli arengu kavandamisel)

alates 01.05.2019 – individuaalkonsultatsioonid soovijatele

Uuringut viivad läbi:

Merlin Linde

Mati Heidmets

Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskus