Haridusblogi

100 põhjust, miks õppida õpetajaks

Kui kaalud õpetaja ametit, siis siin on 100 põhjust, miks peaksid õpetajaks õppimise kindlasti plaani võtma! Tallinna Ülikoolis kujundad enda huvidest lähtuva õpitee ja kujuned väärtustatud professionaaliks, kes suunab Eesti tulevikku ning haridust!

õpi õpetajaks tallinna ülikoolis

 

 1. Õpid paremini tundma ja mõistma iseennast.
 2. Õpid paremini tundma ja mõistma oma õppimist.
 3. Õpid paremini tundma ja mõistma oma tundeid.
 4. Õpid paremini tundma ja mõistma oma suhteid teistega.
 5. Õpid ennast analüüsima.
 6. Hindad ümber vähemalt viis senist tõekspidamist hea õpetamise kohta.
 7. Hindad ümber vähemalt viis senist tõekspidamist hea õpetaja kohta.
 8. Õpid oma isiklikku arengut teadlikult suunama.
 9. Saad võimaluse end erialaselt täiendada ka välisriigis.
 10. Otsid endas üles õpetaja kui uurija.
 11. Õpid oma tegevust teaduslikke meetodeid rakendades uurima.
 12. Õpid tundma enda õpetamisfilosoofiat ning eetilisi väärtusi.
 13. Arendad argumenteerimisoskust.
 14. Mõistad õppimise ja õpetamise kasvatusteaduslikke ning kasvatusfilosoofilisi tagamaid.
 15. Saad vajalikud teadmised ja oskused vähemalt kahe sinule endale meelepärase aine õpetamiseks.
 16. Saad õppida just seda, mida sinul endal professionaalseks arenguks kõige enam vaja on.
 17. Kuulud interdistsiplinaarsesse õpikogukonda.
 18. Oled tööturul oodatud tegija, sest saad koolis õpetada erinevaid aineid.
 19. Saad katsetada erinevate ainete lõimimist, et luua tähenduslikke õpikogemusi õpilastele.
 20. Oled tööturul tahetud tegija, sest oma paindliku mõtlemisega suudad panustada kooli arendustegevustesse.
 21. Oled tööturul tahetud tegija, sest oled omananud väga laiahaardelised teadmised ja oskused, mida üle kanda erinevatesse elulistesse olukordadesse.
 22. Oled tööturul tahetud tegija, kuna sinule sobivad haridusmaastiku võimalused ei piirdu vaid klassiruumiga.
 23. Harjutad oskust kuulata mitut juttu korraga ja näha samaaegselt nii enda ette kui ka selja taha.
 24. Harjutad empaatiat.
 25. Arendad oma juhtimisalaseid oskusi ning otsid üles endas õpetaja kui ka juhi.
 26. Oskad teadusele tuginedes langetada otsuseid õpetamise kohta klassis.
 27. Oled kursis kõige uuemate õppimisalaste teadussuundadega.
 28. Mõistad tänapäevase õpikäsituse teaduslikke aluseid.
 29. Mõttestad oma rolli õpetajana nii klassis, koolis kui ka ühiskonnas.
 30. Koged ebamugavust ja mõistad, et see on sisuka õppimise osa.
 31. Teed vigu ja mõistad, et ka see on sisuka õppimise osa.
 32. Ületad hirmu ja ebamugavustunnet ja koged seeläbi kõrgemat enesetõhusust.
 33. Paned ennast proovile ja saad seeläbi julgemaks.
 34. Saad õppida õppejõudude käe all, kes panevad loengusaalid oma kirega valdkonna vastu särisema.
 35. Kohtud mitmete oma valdkonna asjatundjate ja praktikutega.
 36. Saad küsida õppimist, õpetamist ja vaimset heaolu puudutavaid küsimusi otse valdkonna asjatundjatelt.
 37. Tutvud mitmete erinevate koolidega.
 38. Saad õppida mitmetelt erinevatelt tegevõpetajatelt.
 39. Saad vaadelda hulgaliselt erinevaid ainetunde ning analüüsida neid erinevatest teooriatest lähtuvalt.
 40. Saad luua endale laialdase tugivõrgustiku kaasõppijate näol mitmetelt erinevatelt erialadelt.
 41. Arendad analüüsioskust.
 42. Arendad kriitilise mõtlemise oskust.
 43. Arendad ajaplaneerimisoskust.
 44. Arendad suutlikkust teha koostööd.
 45. Arendad oskust näha asju erinevatest perspektiividest.
 46. Oskad toetada ja kaasata õpilasi.
 47. Mõistad lapsevanemate kaasamise olulisust.
 48. Mõistad õpilaste käitumise põhjuseid ja tagamaid.
 49. Oskad luua õpikeskkonna, kus õpilased õpivad ja teevad seda hea meelega.
 50. Oskad toetada õpilasi ka kõige raskematel hetkedel.
 51. Õpid märkama õpilaste probleeme ja muresid.
 52. Õpid õpilasi ja kolleege päriselt ja hinnanguvabalt ära kuulama ning neid toetama.
 53. Õpid toetama haridusliku erivajadusega õpilast.
 54. Õpid enda kui õpetaja vajaduste eest seisma ja hoolitsema.
 55. Tunned ennast enesekindlamalt ka keerulise käitumisega õpilastega.
 56. Innustad õpilasi avastama ja uudishimulik olema.
 57. Lood eeldused sisukate ja vastastikku inspireerivate õpetaja-õpilase suhete sõlmimisele.
 58. Panustad sellesse, et tuleviku täiskasvanute põlvkond oleks loovama mõtlemisega.
 59. Panustad sellesse, et tuleviku täiskasvanute põlvkond oleks tõhusama probleemilahendusoskusega.
 60. Panustad sellesse, et tuleviku täiskasvanute põlvkond oskaks teha tõenduspõhiseid ja allikakriitilisi järeldusi.
 61. Panustad sellesse, et tuleviku täiskasvanute põlvkond oleks vaimselt tervem.
 62. Panustad sellesse, et tuleviku täiskasvanute põlvkond oleks julgem ja ettevõtlikum.
 63. Lood eeldused selleks, et teha elus sügavalt tähenduslikku tööd.
 64. Asud teerajale, kus sa ei saa kunagi päriselt “valmis”, sinu oskuste ja teadmiste tase on pidevalt arenev.
 65. Asud teerajale, mis pakub igapäevaselt põnevaid väljakutseid.
 66. Asud teerajale, mis aitab sul terve elu “rääkida” noorte keelt.
 67. Asud teerajale, kus sinu võimuses on sütitada kirge noores inimeses.
 68. Asud teerajale, kus saad aidata noorel inimesel end avastada ja leida.
 69. Omandad uusi viise, kuidas soodustada õpilaste ainealast arusaamist.
 70. Omandad uusi viise, kuidas klassi ühtekuuluvustunnet toetada.
 71. Omandad uusi viise, kuidas laste käitumist toetada.
 72. Omandad uusi viise, kuidas enda heaolu soodustada.
 73. Sa ei pelga õppijate eripäradega arvestamist.
 74. Arendad oma akadeemilist suutlikkust.
 75. Õpid toime tulema suure infohulga töötlemisega.
 76. Arendad erialast inglise keelt.
 77. Arendad kirjalikku väljendusoskust.
 78. Arendad suulist väljendusoskust.
 79. Koged enesekindlust ja rõõmu.
 80. Töötad valdkonnas, mis võimaldab olla igapäevaselt loov.
 81. Töötad valdkonnas, mis võimaldab olla üheaegselt struktureeritud ja mänguline.
 82. Töötad erialal, kus sinu avaliku kõnelemise oskused arenevad iga päevaga.
 83. Töötad erialal, kus sul on võimalus saavutada kontakt ja kogeda vastastikust usaldust.
 84. Oskad kombineerida erinevate erialade mõtteviise.
 85. Oskad innustada õpilasi nägema ainulaadsemaid ja tähenduslikumaid seoseid maailmas, sest mõistad ise selle toimimist süvitsi eri nurkade alt.
 86. Toetad paindliku mõtlemise kujunemist, suunates õppijaid maailma nähtusi eri perspektiividest analüüsima.
 87. Mõistad motivatsiooni olemust ja oskad ära tunda seda toetavaid tunnuseid õppetöös.
 88. Õpid oma aineid didaktiliselt õpetama just nii, et see aitaks sinu õpilastel paremini end ümbritsevat maailma mõista ja selles edukalt toime tulla.
 89. Mõistad motivatsiooni olemust ja analüüsid sellest lähtuvalt enese motivatsiooni õpingute raames.
 90. Mõistad motivatsiooni olemust ja analüüsid sellest lähtuvalt enese motivatsiooni erialase töö raames.
 91. Oskad paremini juhtida ja toetada enese motivatsiooni nii õpingutes kui tööelus.
 92. Saad aru, millest tulenevad väärarusaamad ainealases arusaamises.
 93. Oskad väärarusaamade kujunemist aineteadmiste raames märgata.
 94. Oskad väärarusaamade kujunemist ennetada.
 95. Laiendad oma haridustehnoloogilisi pädevusi.
 96. Mõistad, kuidas hinnata õpilast nii, et see tema õppimist toetaks.
 97. Läbi saadud teadmiste ja oskuste oled teadlikum lapsevanem, tädi, onu, vanavanem.
 98. Tallinna Ülikooli õppima astudes saad õppida ülikoolis, mis kuulub 5% maailma parimate ülikoolide hulka.
 99. Haridusteaduste instituudi õpetajaks õppima tulles asud õppima instituuti, mille valdkond on QS maailma ülikoolide pingereas maailma 201.–250. parima seas. Samuti kuulub TLÜ haridusteaduste valdkond maailma ühe tuntuima ehk Times Higher Education'i ülikoolide pingereas hariduse alal kohal 401+, mis on rahvusvaheliselt kõrgeim tunnustus ülikooli hariduse valdkonna tegevustele. 
 100. Täidad lõpetades õpetaja kvalifikatsiooninõuded magistrikraadi ja kutse omandamise näol.

Õpi õpetajaks TLÜ haridusteaduste instituudis