Teade

Tartus toimunud õpioskuste talgud pakkusid lastele koos toimetamise ja õppimise rõõmu

Tallinna Ülikooli korraldatud riiklikust õpioskuste talgutest võttis laupäeval, 4. mail osa ligi sada last üle Eesti. Tartu Kesklinna Koolis toimunud üleriiklikul talgupäeval oli kohal 95 õpilast kokku 19 koolist. Ühisel õppimispäeval said üldhariduskoolide viiendate klasside viieliikmelised kooskonnad end proovile panna põneva kompleksülesande lahendamisel.

Talgulised

Riiklikku olümpiaadisüsteemi kuuluvate õpitalgute fookus on eelkõige õppimise mõtestamisel ja sellel, et osalemisest saadav grupis õppimise ja koostöökogemus oleks tulemusega võrdselt tähtis. Õpioskuste talgute peakorraldaja, Tallinna Ülikooli haridusjuhtimise koostööjuhi Riina Stahli sõnul on ürituse keskmes eelkõige ennastjuhtiv õppija ja õppimisest saadav positiivne kogemus.

“Soovime õpioskuste talgutega kujundada sellist õpikeskkonda, mis toetaks ennastjuhtiva õppija kujunemist, julgustaks katsetama, innustaks õppijat seadma eesmärke ja iseenda progressi jälgima. Usun, et selline ühisõppimise üritus pakub võimalusi koostööks ja praktiliseks kogemuseks erinevates õpisituatsioonides ning inspiratsiooni nii õppijatele kui ka õpetajatele,” tutvustas Stahl õpitalgute päeva lähemalt. Stahl lisas, et üritus on õpetajate ja õpilaste jaoks kujunenud igal aastal oodatud sündmuseks, millest osavõtt pakub mõnusat väljakutset ja õpirõõmu kõigile osapooltele.

Talgute kaaskorraldaja, Tallinna Ülikooli teadur ning Haridus- ja Teadusministeeriumi hariduspsühholoogia nõunik Kati Aus usub, et kõige tähtsam on see, et lapsed julgeksid katsetada, mõtelda, ümber mõtelda, arutleda ja miks mitte ka vaielda. “Õppida saab ka üksinda, aga koos mõteldes ja probleeme lahendades on palju kergem jõuda ahhaa-momentide ja uute teadmisteni, mille peale üksi ei pruugi tulla,” rääkis Aus. “Üksteise mõtteid päriselt kuulates ja neid koos edasi arendades on õppimine sügavam ning õpitu-kogetu jääb ka paremini meelde”, lisas ta. Üleriiklik õpioskuste talgute formaat loob koolidele ja õpetajatele positiivset eeskuju koostöisele õppimisele ja selle nautimisele keskenduva õpikeskkonna kujundamisel.

Tallinna Ülikooli õpioskuste talgute meeskonda kuulusid nii hariduspsühholoogid, ülikooli teadurid kui ka praktikud, kes lisaks kompleksülesande loomisele tagasid üritusel selle, et kogu õpiprotsess oleks õpilaste jaoks üles ehitatud teadus- ja tõenduspõhiselt.

Üleriigilise talgupäeva eelnesid nii kooli- kui ka piirkondlikud talgupäevad, mida korraldasid piirkondlikud koordinaatorid, kasutades Tallinna Ülikooli poolt koostatud kompleksülesannet. Kokku võtsid talgutest osa sadu koole ja tuhanded lapsed. Täna, riiklikul talgupäeval, olid esindatud 19 kooli ja 95 last üle Eesti.

Lisaks koostöisele õppimisele on ülesannete puhul, mida lastel talgupäeval lahendada tuli, ka rõhk õpiprotsessi planeerimisel, teksti mõistmise oskusel, mustrite ja seoste märkamisel ning nende põhjal järelduste tegemisel. Õpioskuste talgutel osalevad lapsed näitavad üles suurt paindlikkust, kuna igal aastal üllatatakse neid millegi uuega. Tore on näha, kuidas lapsed verest välja ei löö, kui ülesannete asemel, milleks nad on vaimu valmis pannud, ootavad neid hoopis teistsugust lähenemist eeldavad väljakutsed.  

Sel aastal said lapsed kompleksülesande kestel proovile panna oma nutikust, leida info otsimise võimalusi, katsetada epoksiidvahaga töötamist ja voltimist, said teadmisi taevaruumist ning kogusid õppimist toetavaid mõtteid. Lahendamise järel tegelesid lapsed meeskonna logode kujundamisega ja õppimise kohta kogutud tarkuste koondamisega heade mõtete laekasse. 

Loova mõtlemise eest märgiti ära Võru Kreutzwaldi Kool, hea õppimise jälje tunnustuse pälvis Käina Kool ning mõlemas kategoorias tõsteti esile Vinni-Pajusti Gümnaasiumit. Rändkarika saab igal aastal koduvalda hoiule viia koondarvestuses (praktilised tegevused, loov lähenemine ja ainealane nuputamine) eest äramärgitu. Privileeg võõrustada järgmisel, XXIX õpioskuste talgupäeval osalejaid on teist aastat järjest Tartu Kesklinna Koolil.

Õpioskuste talgud kuuluvad riiklikku olümpiaadide süsteemi. Olümpiaadide süsteemset korraldamist koordineerib Tartu Ülikooli teaduskool, luues sellega võimekatele ja teadushuvilistele õpilastele lisastiimulit oma võimete arendamiseks. Õpitalguid toetavad haridus- ja teadusministeerium, Tallinna Ülikool ja kirjastus Koolibri.