Põhitööülesanded

Õppejõudude nõustamine IKT vahendite kasutamisel õppetöös (e-õpikeskkonnad, digitaalsete õppematerjalide loomine, interaktiivsed õpitegevused, digiseadmete kasutamine jms).

E-õppe alaste koolituste, seminaride, töötoade jm ürituste korraldamine ja läbiviimine

Abi ja toe pakkumine Moodle, eDidaktikumi, Google Classroomi jt õpikeskkondade kasutamisel