Õppekava täitmisel on võimalik taotleda ka täienduskoolituste, töö või muu kogemuse arvestamist. Seda juhul, kui varasem kogemus haakub ülikoolis õpetatavate õppeainete sisuga.

Olen aastaid töötanud sõiduõpetajana ja asusin sügisel õppima liikluohutuse erialal. Kuna mu töökogemus
ja koolitused katavad osa kohustuslikke aineid, siis esitasin VÕTA taotluse ja sain ka positiivse vastuse.
Nüüd lõpetan suure tõenäosusega ülikooli pool aastat varem. (Andres, 36)

Mida milleks saab arvestada?
 • Töö- jm elukogemust saab arvestada vaid kohustuslikeks aineteks. Valik- ja vabaainete puhul on üliõpilasel võimalus valida mõni muu ülikoolis õpetatav aine.
 • Täienduskoolitusi saab põhjendatud juhul arvestada ka valik- ja vabaaineteks.
Mida on oluline teada enne taotlemist?
 • Taotlust ei saa esitada ainesse, kuhu üliõpilane on end juba registreerinud. Seega tuleb VÕTA taotlus esitada aegsasti, sest siis on negatiivse otsuse korral võimalik end ainesse veel registreerida.
 • Varasem kogemus (töö, koolitus või muu kogemus) peab vastama nii sisult, mahult kui ka sügavuselt Tallinna Ülikoolis õpetatavale ainele.
 • Võimalik on ka kombineeritud arvestamine, kus üheks Tallinna Ülikooli õppeaineks soovitakse arvestada nii töökogemust, koolitusi kui ka varasemaid õpinguid kõrgkoolis.
 • Täienduskoolituse vabaaineks arvestamisel võib üksus eelistada õppekavasse sisult sobivaid ning õppekava õpiväljunditele vastavaid koolitusi. Sh vabaaineteks arvestamisel peab samuti olema vastavusaine TLÜ õppekavadest. 
 • Igas akadeemilises üksuses on tööl õppespetsialistid, kes tutvustavad meeleldi VÕTA põhimõtteid ja protsessi.
 • Täiendkoolituse arvestamisel tuleb koolituse maht ümber arvestada (täiendkoolituses on 1 tund=45 min, tasemeõppes 1 tund=60 min).
Kuidas käib taotlemine?

Taotlemiseks tuleb üliõpilastel ja eksternidel täita taotlus ÕISis (mitteüliõpilased esitavad paberkandjal VÕTA taotluse), kuhu tuleb märkida varasem kogemus ning viia need vastavusse Tallinna Ülikoolis õpetatavate ainetega,  Lisaks tuleb taotlusele lisada kogemusest õpitu analüüs, milleks võib kasutada taotlusvormil olevat lahtrit või esitada see lisana spetsiaalsel kogemusest õpitu analüüsi vormil. Taotlemisel on abiks ÕISi juhend ja vaata ka näidist.

Varasemat kogemust tõendavateks materjalideks võivad olla:

 • Varasemaid tasemeõpinguid tõendavad dokumendid (nt akadeemiline õiend, ainekaart, ainete sisu kirjeldus)
 • Täienduskoolituste ja kursuste läbimist tõendavad dokumendid (nt kursuste diplomid ja tunnistused)
 • Dokumendid töökogemuse jm tegevuste kohta (nt töölepingu koopiad, ametijuhend, tõend asutusest, koopia publikatsioonist, ürituste vm tegevuste dokumentatsioon)
 • Muu kandidaadi poolt oluliseks peetav materjal
 • NB! Esitatakse originaaldokumendid ja koopiad (originaal tagastatakse pärast koopia kinnitamist). Võõrkeelsetel dokumentidel vajadusel ka tõlked.
VÕTA taotlus tuleb esitada hiljemalt õppeaine õpetamisele eelneval semestril. Taotlemine toimub semestri eelnädala algusest vahenädala lõpuni. Esimese õppeaasta esimesel semestril õppival üliõpilasel on õigus samal semestril õpetatava õppeaine kohta esitada taotlus semestri eelnädala lõpuni. 
Kes ja mille alusel hindab esitatud taotlust?

Täienduskoolituste, töö jm kogemuse arvestamist sisaldavate taotluste hindamine toimub üksuse hindamiskomisjonis. Hindamine toimub hiljemalt semestri lõpukuupäeval. Esimest semestrit õppivate üliõpilaste sama semestri aineid sisaldavad taotlused vaadatakse üle kiirendatud korras. Pärast tähtaega esitatudtaotlused vaadatakse üle järgmise semestri lõpus. Vajadusel on võimalus kutsuda taotleja vestlusele või anda talle lisaülesanne. Taotluse hindamiskriteeriumid on järgmised:

 • Taotluses väljatoodud eelnev kogemus ja sellest õpitu on loogilises seoses taotletava õppeaine/mooduli sisu ja õpiväljunditega.
 • Kogemusest õpitu analüüs tõendab kõigi õpiväljundite omandamist.
 • Taotlusvormid on täidetud korrektselt ning lisatud dokumendid tõendavad kõigi õpiväljundite omandamist ja on autentsed.

Kui kriteeriumid on täidetud ja varasem kogemus vastab sisuliselt Tallinna Ülikooli õppeaine õpiväljunditele, siis saab taotlus positiivse otsuse. Negatiivse otsuse korral tuleb üliõpilasel end ainesse registreerida. Juhul kui omandamata oli vaid väike osa ainest, siis on õppejõu nõusolekul võimalus sõlmida kokkulepe aine sooritamiseks lihtsustatud korras. Soovitav on selleks kasutada spetsiaalset kokkuleppe vormi.

Kuidas kajastuvad tulemused õppekaardil?

Üliõpilase õppekaardil kajastuvad Tallinna Ülikooli õppeaine andmed (kood, maht, nimetus), kuid puudub õppejõud (kuna õppejõud ei ole antud ainet õpetanud), tulemuseks on "arvestatud" (kuna varasema kogemuse eest ei panda hinnet) ning aine sooritamise kuupäevaks tuleb hindamisotsuse kuupäev. Lõpetamisel väljastataval akadeemilisel õiendil on viide selle kohta, et aine on saanud arvestatud VÕTAt rakendades. 

Näide

Üliõpilane Andres asus õppima Tallinna Ülikooli haapsalu kolledžisse liiklusohutust. Ta on juba 8 aastat töötanud sõiduõpetajana ning läbinud ka erinevaid erialaseid koolitusi.

Sügisel õppima tulles kuulis Andres VÕTA võimaluste kohta infotunnis ning pöördus lisainfo saamiseks VÕTA nõustaja poole. Nõustaja aitas tal mõista oma õppekava, VÕTA korda ning taotlusprotsessi. Nad arutasid ka selle üle, miks Andres soovib VÕTAt kasutada, mida ta on oma varasemast kogemusest õppinud ja kuidas see sobitub tema õppekavasse.

Lõppkokkuvõttes esitas Andres taotluse, kus soovis arvestada 7 ainet, kogumahus 33 EAPd. Taotlus edastati hindamiseks VÕTA hindamiskogule. Kuna taotlus oli vormistatud korrektselt ning sisaldas iga aine osas analüüsi selle kohta, kuidas Andres varasema kogemusega on omandanud Tallinna Ülikooli õppeainete õpiväljundid, siis oli komisjoni otsus kõigi ainete osas positiivne.

Nüüd on Andresel plaan oma õpingud pool aastat varem ära lõpetada. Ülikooli lõpetamisel saab ta akadeemilise õiendi, kus on VÕTAga taotletud ainete juures puudu õppejõud, soorituse kuupäevaks on ekspertkogu kohtumise kuupäev, tulemuseks `arvestatud` (P) ning kõigi taotletud ainete juures on viide, et need on sooritatud varasemate õpingute ja töökogemuse alusel.

Küsimus                   
Vastus                                                              
Kui tahaksin VÕTA abil õpinguid ja töökogemust arvestada, siis millest peaksin alustama? Esimese asjana tuleks Sul tutvuda VÕTA materjalidega ja koolis kehtiva VÕTA korraga. Kui oled materjalidega tutvunud ja enese jaoks läbi mõelnud, mida ja miks soovid VÕTA abil arvestada, siis peaksid pöörduma õppenõustaja poole, kellega saad oma ideed läbi rääkida. Lisaks selgitab nõustaja sulle ka VÕTA protsessi ning juhendab taotlusvormide täitmist.
Kui olen eelnevalt valdkonnas töötanud, siis kas saan selle kogemuse enda õpingutesse lihtsalt vabaaineteks kanda?                       Lähtuvalt Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirjast arvestatakse töökogemust ainult kohustuslikeks aineteks. Varasem kogemus peab vastama õppekavas olevatele ainetele, nt ei saa õppekaardile tekitada ainet "töökogemus x".