Töötajatele (töölepingu seaduse tähenduses) ja ametnikele (avaliku teenistuse seaduse tähenduses) võimaldatakse tasemeõppes või täienduskoolituses osalemiseks õppepuhkust kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Õppepuhkuse taotlemist ja andmist puudutav regulatsioon on sätestatud täiskasvanute koolituse seaduses (TäKS), mis on leitav elektroonilisest Riigi Teatajast

Vastavalt TäKS-le jaguneb täiskasvanute koolitus tasemeõppeks ja täienduskoolituseks. 

  • Tasemeõpe on ülikoolis toimuv kõrgharidusstandardile vastav õpe kõrgharidustaseme astmel rakenduskõrgharidusõppe-, bakalaureuseõppe-, magistriõppe-, doktoriõppe või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppekava alusel);
  • Täienduskoolitus on väljaspool tasemeõpet õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud õppetegevus. Tallinna Ülikooli poolt korraldatav täiendusõpe hõlmab sõltuvalt eesmärgist: 1) tööalast täiendusõpet, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet; 2) tasemeõppe õppekavadest valitud õppeaine(te)st koostatud õpingukava alusel toimuvat täiendusõpet; 3) eelõpet ülikooli astumiseks. Täiendusõppe valdkonda Tallinna Ülikoolis koordineerib Avatud Akadeemia ja täiendusõpet reguleerib Tallinna Ülikooli täiendusõppe eeskiri.

Kokkuvõtlikult:

  • Tasemeõppes või täiendkoolituses osalev töötaja võib saada kalendriaasta jooksul maksimaalselt 30 päeva õppepuhkust.
  • Õppepuhkusel viibitud 20 kalendripäeva eest saab töötaja keskmist kalendripäevapõhist õppepuhkusetasu (vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" sätestatud alustele), ülejäänud 10 kalendripäeva eest pole tööandjal kohustust töötajale tasu maksta.
  • Lisaks on tasemeõppe lõpetamiseks õigus taotleda 15 kalendripäeva õppepuhkust, mille eest tasub tööandja vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse "Töötasu alammäära kehtestamine" kohase töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu.
  • Õppepuhkuse kasutamise soovist tuleb tööandjat ette teavitada vähemalt 14 kalendripäeva juhul, kui õppepuhkus ei ole varasemalt töötaja puhkuste ajakavasse planeeritud.
  • Sisseastumiseksamite sooritamiseks on töötajal õigus võtta ka tasustamata (nn palgata) puhkust.
Õppimist tõendava dokumendi koostamise kohta saad infot siit.