Seminar

ÜTI ja TÜHI ühine teadusseminar: "Võim vastamisi naeruga" ning "Mehed militaarses maailmas ja suitsiidikäitumise ennetamine"

14.04.2021 kell 16.00 - 18.00

ÜTI ja TÜHI ühine teadusseminar 14.04.2021

ÜTI ja TÜHI ühine teadusseminar 14.04.2021

Nimi

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Moderaatorid poliitikateooria professor Peeter Selg (TLU, Ühiskonnateaduste instituut) ja kultuuriajaloo professor Marek Tamm (TLU, Humanitaarteaduste instituut)

Toimub Zoomis (link saadetakse registreerunutele enne seminari)

Lisainfo: Koidu.Saia@tlu.ee

võim-vastamisi-naeruga-fb-event2

Vanemteadur Epp Annus

Võim vastamisi naeruga: sotskolonialism ja kultuurilised enesemääratlused nõukogude perioodil

Epp Annus pälvis 2021. aasta riigi teaduspreemia humanitaarteadustes tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest. Ettekanne tutvustab Annuse monograafia “Sotskolonialism Eesti NSV-s. Võim, kultuur, argielu” (2019) põhimõisteid: võimalikkuste topograafia, sotskolonialism, koloniaalsus/modernsus, koloniaaldiskursus, kultuurilised kujutelmad, afektiivne rahvusloome jt. Grupiidentiteedi tugevdamiseks kasutatakse sageli tugeva värvinguga „meie” versus „nemad” kõrvutusi: seminaris tuleb lähemalt kõne alla „meie–nemad” eristuse funktsioon sotskoloniaalses situatsioonis, samuti see, kuidas lihtsustavad vastandamised ja essentsialistlikud mudelid tegeliku elu erinevates olukordades võivad koost laguneda.

Keskne näide on sõjaline algõpetus eesti koolides: sõjalise tunnid andsid koolilastele aimu nõukogude režiimi haavatavusest ja toimisid agentsust loovate õppetundidena.

 

Professor ja vanemteadur Merike Sisask

Mehed militaarses maailmas ja suitsiidikäitumise ennetamine

Selle aasta teaduspreemia vääriliseks sotsiaalteadustes tunnistati Merike Sisaski tööde tsükkel „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid”. Üks suund selles tööde tsüklis oli uuringute läbiviimise metoodika ja suitsiidipreventsiooni kvaliteedi tõstmine, millele oli pühendatud ÜTI teadusseminar detsembris 2020. Teine oluline uurimissuund puudutab laste ja noorte vaimset tervist ja riskikäitumist, seejuures fookus on nihkunud digimaailmale kui psühhosotsiaalsele keskkonnale vaimse tervise ja heaolu mõjutegurina, millest on plaanis kõneleda ÜTI teadusseminaril 2021 sügisel. Seekord aga tutvustab Merike Sisask uurimissuunda, mis on seni vähem kajastamist leidnud – suitsiidikäitumine ja selle ennetamine militaarses kontekstis ning meeste vaimse tervise ja suitsiidikäitumise teema laiemalt.