Teated

Tallinna Ülikooli abinõud viiruse leviku tõkestamiseks

Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga tegi Tallinna Ülikooli rektoraat otsused õppe-, teadus- ja administratiivtöö edasiseks korraldamiseks ning andis juhised ülikoolilinnaku ja ühiselamute kohta.

Nova varjud

Õpe:

 • Õppetöö viiakse üle e-õppele alates 14. märtsist. 

 • Õppejõud korraldavad õppetöö tehnoloogilisi vahendeid kasutades ajutiselt ümber ja teavitavad registreerunud üliõpilasi ümberkorraldustest hiljemalt 16. märtsiks. 

 • Kursuseprogrammi kohandavad ja avalikustavad õppejõud hiljemalt 23. märtsiks. Võimalusel lähtutakse e-õppe korraldamisel tunniplaani järgsest ajakavast.
 • Üliõpilastel soovitatakse iseseisvate, sh meeskonnatööde korraldamisel kasutada tehnoloogilisi vahendeid ja vältida meeskondade füüsilisi kohtumisi. Võimalused e-vahendite kasutamiseks.
 • Õppeainete osas, mida ei ole võimalik e-õppele üle viia, annavad edasisi juhiseid õppejõud.
 • Õppejõud määravad ja avalikustavad üliõpilastega suuliseks suhtlemiseks kontaktvahendid (telefon, skype, zoom jne) ja nö kõnetunni ajad. 
 • Üliõpilased suhtlevad ülikooli töötajatega telefoni, e-posti või muul kättesaadava digivahendi kaudu. Neil, kellel on raskusi tehnoloogiliste vahendite kasutamisega, on kohustus sellest õppejõudu teavitada. 
 • Doktoritööde kaitsmised toimuvad, ent ilma publikuta. Kaitsmistest tehakse videoülekanne.
 • Raamatukogu on suletud, kasutada on võimalik elektroonilisi materjale.
 • Välisõppes viibival või välisõppesse siirduvad üliõpilasel, kes soovib seda katkestada või tühistada,  pöörduda välisõppe peaspetsialist Nele Dobrõši poole (+372 6409 136). 
 • Täienduskoolitused lükatakse edasi, registreerunuid teavitatakse uuest toimumisajast. 

Teadus- ja administratiivne töö

 • Töötajad jätkavad tööülesannete täitmist. Kokkuleppel vahetu juhiga võib töötaja täita tööülesandeid ka kaugtööna, kui töö iseloom seda võimaldab. Kaugtöö tegemisel lepivad vahetu juht ja töötaja kokku, milliseid ülesandeid töötaja täidab kaugtööna, milline on tööajakorraldus, kuidas toimub suhtlus juhi ja kolleegidega jms.
 • Tööülesannete täitmisel ülikooli ruumides arvestatakse järgmist: tööle on oodatud töötajad, kellel endal ja kelle pereliikmetel ei ole ilmnenud haigustunnuseid; tööl viibides järgitakse soovitatud hügieeninõudeid; kokkulepitud kohtumised ja koosolekud toimuvad tavapäraselt, kui korraldaja neid ei tühista; kui töötajal ei ole võimalik ülikooli töö ümberkorralduste tõttu jätkata tööülesannete täitmist, jätkatakse talle töötasu maksmist töölt eemalviibimise ajal.
 • Ülikool soovitab jääda koju kõigil töötajatel, kellel avalduvad hingamisteede nakkuste sümptomid (köha, nohu, kurguvalu jm) või kes on/või võivad olla kokku puutunud viiruskandjatega.
 • Kõik ülikooli üksused peavad omama valmisolekut töö korraldamiseks kaugtööna. 

Ülikooli linnak

 • Ülikooli töötajad pääsevad linnakusse ainult Mare maja kaudu.
 • Üliõpilased ilma erakorralise põhjuseta linnakus ei viibi.
 • Raamatukogu, õpikeskus, arvutiklassid, laborid, stuudiod, auditooriumid ja puhkealad on üliõpilastele suletud.
 • Spordisaalid on suletud.
 • Ülikoolis üritusi ei toimu (v-a doktoritööde kaitsmised, millest tehakse videoülekanded).
 • Mare ja Terra maja söögikohad on avatud kell 9-14, teised on suletud.

Reisimine

 • Kõik lähetused välisriikidesse on tühistatud.
 • Kõik alates 1. märtsist välisreisilt saabunud ja saabujad viibivad kaks nädalat kodus ja informeerivad sellest oma vahetut juhti.
 • Tühistatud töölähetuste koordinaatoriks suhtlemisel reisibürooga Reisiekspert on rektoraadi büroo.

Ühiselamud

 • Viirushaiguse leviku ohjeldamiseks tuleb üliõpilaselamute elanikel täita järgmisi nõudeid:
 • Riskipiirkondadest www.terviseamet.ee/riskipiirkonnad saabunud üliõpilased peavad jääma üliõpilaselamusse ning andma endast viivitamatult teada maja juhatajale või meilile dormitorium@tlu.ee.  
 • Haigestumise kahtluse korral on soovitatav mitte pöörduda erakorralise meditsiini osakonda (EMO), sest nii võidakse ohustada teisi. End haigena tundes tuleb püsida oma ruumides ja helistada perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220 (kui viibid välismaal, saad helistada +372 634 6630). Haigestumisest tuleb teatada ka dormitorium@tlu.ee.
 • Loobuma peab kogunemistest ning tihedast suhtlusest kaaselanikega. Haigestunud inimesest on soovitav hoida vähemalt ühe meetri kaugusele.
 • Suurt tähelepanu tuleb pöörata hügieeninõuetele, eelkõige käte hoolikale ja regulaarsele pesemisele. Soovitav on majja sisenemisel desinfitseerida käed selleks paigaldatud dosaatorite juures.

Loe lisaks juhiseid koroonaviiruse vältimiseks