Doktoritöö: riiklikud regulatsioonid ja territoriaalsed eripärad piiravad sotsiaalteenuste ning -toetuste kättesaadavust omavalitsustes

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorant Kersti Kriisk kaitses oma väitekirja, milles uuris kohalike sotsiaalteenuste ja -toetuste kättesaadavust ning seda, kuidas see riigisiseselt varieerub.

doktoritöö

Kohalikud sotsiaalpoliitilised meetmed on sotsiaalteenused ja -toetused, mille eraldamist korraldavad kohalikud omavalitsused ning mille puhul kohalikul tasandil on vähemalt minimaalne poliitiline ja professionaalne autonoomne otsustusõigus.

Kersti Kriisk keskendus oma doktoritöös kohalikele heaolu süsteemidele kui tervikutele. Ta võttis fookusesse 18 kohalikku sotsiaalteenust ja viis sotsiaaltoetust. Oma töös uuris autor eelkõige regulatiivseid ja territoriaalseid aspekte ning võrdles ja analüüsis kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete regulatiivseid struktuure, meetmete vastastikust sõltuvust, vahendite jaotust kohalike omavalitsuste vahel ja sees.

Uurimistulemustest selgus, et mitmeid kohalikke sotsiaalpoliitilisi meetmeid osutavad vaid pooled või veelgi vähem omavalitsustest. Seega peaks Kriiski sõnul paremini analüüsima, milliseid juhtimismeetmeid peaks nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil rakendama, et suurendada sotsiaalpoliitiliste meetme osutamist kohalikul tasandil.

Kersti Kriiski töös leidis ka kinnitust asjaolu, et omavalitsuste vahel on olulised territoriaalsed erinevused ning lähestikku paiknevatel omavalitsustel on palju sarnaseid jooni, mis võivad olla määrava tähtsusega sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavusele. „Seega tõstatub küsimus, kas pelgalt kohalike omavalitsuste territoriaalne liitmine on piisav meede, et vähendada fragmenteeritust kohalikus sotsiaalpoliitikas,“ leiab Kriisk.

Uurimistulemused tõid veel esile, et mitmete kohalike meetmete kättesaadavus võib olla piiratud, sest tegemist on kas finantsilises või inimressursi mõistes ressursimahukate meetmetega või olid suunatud suhteliselt väikesele sihtrühmale. Seega on Kersti Kriiski arvates oluliseks küsimuseks, kuidas tagada kohalike teenuste ja toetuste osutamiseks piisavad vahendid, eelkõige finantsiline ressurss aga professionaalne inimressurss. Samuti piisavuse ja õigluse tagamine vahendite jaotuses nii omavalitsuste kui ka erinevate sotsiaalpoliitiliste meetmete vahel.

Kersti Kriisk peab oma doktoritöö kõige innovaatilisemaks aspektiks metodoloogiat. Uuringusse olid kaasatud kõik riigisisesed kohalikud omavalitsused ning erinevaid kohalikke sotsiaalpoliitilisi meetmeid käsitles ta samaaegselt sõltumata nende regulatiivsetest struktuuridest, funktsioonidest, eesmärgist ja sihtrühmast.

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi doktorandi Kersti Kriiski väitekirja pealkiri on "Intergovernmental Relations and Territorial Disparities in Access to Local Social Policy Measures: The Case of Estonia" („Kohalike sotsiaalpoliitiliste meetmete kättesaadavus lähtuvalt valitsemistasandite vahelistest suhetest ja territoriaalsetest eripäradest: Eesti-sisene uuring “).

Avalik kaitsmine toimus neljapäeval, 6. novembril Tallinna Ülikooli saalis M-648. 

Väitekirja juhendajad on Tallinna Ülikooli vanemteadur Lauri Leppik ning Stockholmi Ülikooli dotsen Renate Minas. Oponendid on Viini Ülikooli professor Yuri Kazepov ning Leedu Sotsiaaluuringute Keskuse vanemteadur Jolanta Aidukaitė.

Doktoritöö on kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.