Edulugu

Tallinna Ülikool andis üle eripreemiad riiklikul õpilaste teadustööde konkursil

Täna toimus Tartus AHHAA keskuses Eesti Teadusagentuuri korraldatud õpilaste teadustööde riikliku konkursi auhindamine, kus Tallinna Ülikool andis üle kuus eripreemiat töödele, mis on kirjutatud ülikooli fookusvaldkondades.

Õpilaste teadustööde festivali grupipilt kõigi auhinnasaajate ja nende juhendajatega
Foto: Eesti Teadusagentuur

Tallinna Ülikool autasustab õpilaste teadustööde riiklikul konkursil eripreemiaga ülikooli viies fookusvaldkonnas kirjutatatud silmapaistvaid teadus- ja loovtöid. Sel korral pälvisid auhinnad:

Silmapaistev töö haridusuuenduste valdkonnas

Karili Laasik "Õpilaste seksuaalsusega seotud küsimused ühe kooli perekonnaõpetuse näitel". 

Uurimistööl on väga hästi põhjendatud probleemipüstitus, teaduslik ja teistest eristuv metoodika ning põhjalikult avatud taust. 

Silmapaistev töö digi- ja meediakultuuri valdkonnas

Eliisabet Roosvald "Taustamuusika loomine kujuteldavale videomängule, mille tegevuskeskkonnaks on kool"

Töö koosneb kahest osas: teoreetilisest, mille tarvis on autor läbi töötatud rohkelt erialast kirjandust ja praktilisest, kus autor kirjeldab põhjalikult oma tööprotsessi, metoodikat ning põhjendab loominguprotsessis tehtud valikuid ja otsuseid. Uurimistöö teemavalik on relevantne ja põnev, praktiline uurimustöö sisaldab rohkelt elemente, mis on omased loovuurimusele.

Silmapaistev töö kultuuriliste kompetentside valdkonnas

Arabella Antons "Eesti naissportlase ühiskondlik kuvand ja enesemääratlus aastatel 1945-1960"

Uurimistöö on silmapaistev, sest valitud on teema, millega on seni Eestis väga vähe tegeletud. Töö toob kasutusse väga asjakohased, läbimõeldud ja põhjendatud allikad ja informandid. Antonsi töö põhiline tugevus lisaks päevakohasele teemavalikule on ka see, et kogutud tulemusi ja loodetavasti ka allikmaterjali saavad tulevikus kasutada teisedki uurijad enda teadustöös. 

Silmapaistev töö terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkonnas

Anna Malena Kuris "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste söömiskäitumine ja seda mõjutavad tegurid" 

Uurimistöö paistab silma põhjalikkuse, sisukuse ja korrektse teadustöö põhimõtete järgimise poolest. Töö teoreetiline taust on väga hästi kirjeldatud ja anlüüsimeetodid korrektsed. Sotsiaalmeedia mõju uurimine söömiskäitumisele on tõusutrendis, mistõttu juba teema valik oli väga hea ning selle käsitlus igati asjakohane.

Silmapaistev töö ühiskonna ja avatud valitsemise valdkonnas

Vladlena Kotenko "Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus rasestumisvastastest vahenditest ja raseduse katkestamisest ning hoiakud nende suhtes"

Tegemist on väga tugeva töö ja esinduslik uurimusega aktuaalsel teemal, millel on selge uurimisprobleemi sõnastus, selged uurimisküsimused ning põhjalikult seletatud metoodika ja järeldused. Uurimistöö oli keeleliselt korrektne ja ladus, lihtsalt loetav ning tulemused arusaadavad.

Tunnustus Mari Elsbet Sitsile "Naiste esindatus parlamendis Eesti riigi algusaastatel: Eesti ja Soome parlamentide võrdlev analüüs" tööle väga põhjaliku ja hästi vormistatud uurimistöö eest.

Auhinnad andis üle teadusosakonna teaduskorralduse peaspetsialist Kenneth Tuul.

Eriauhinna väljaandmise komisjonis osalesid Tallinna Ülikooli nooremteadurid ja doktorandid: Eliis Härma (LTI), Ermo Säks (BFM), Lembi Anepaio (TÜHI), Erle Neeme (ÜTI) ja Triin Ulla (HTI).