Tallinna Ülikooli Kirjastus annab välja akadeemilist ja intellektuaalset kirjandust. Tallinna Ülikooli põhikutsumuseks on loovate ja vabade teadmiste arendamine ning pühendunud õpetlastest ja üliõpilastest kogukonna hoidmine. Kirjastuse siht on ülikooli tegevust toetada ning intensiivistada kõrgetasemelise akadeemilise kirjanduse avaldamise kaudu.

Kirjastuse tegevust suunab, nõustab ja koordineerib 18-liikmeline oma ala väljapaistvatest spetsialistidest koosnev akadeemiline üldkolleegium. Väljaannete kvaliteeti aitavad muuhulgas tagada osalt rahvusvahelised sarjakolleegiumid korraldades tekstide eelretsenseerimise vastava valdkonna asjatundjate poolt. Sel moel tagab pidev kvaliteedikontroll eelretsenseerimiste ja eksperthinnangute süsteemi näol, et antud kaubamärgi all jõuab trükki vaid see, mis on tõesti väärtuslik ja lugejaskonnale vajalik.

Acta Sarjad

Acta-sarjad on ülikooli teadusväljaannete sarjad, mis kannavad ühtlasi ülikooli esindusväljaannete ülesannet. Sarjades publitseeritakse monograafiaid, artiklikogumikke (sh Festschrifte), konverentsikogumikke ja teisi originaaluurimusi. Konverentsikogumike puhul on siiski soovitav pelga ettekannete publitseerimise asemel koostada põhjalikult toimetatud  ja esmalt eelretsenseerimise kvaliteedifiltri läbinud tekstidest koosnevaid kogumikke, mille autoritele on akadeemilisel üritusel peetud ettekanne alles esimeseks toorikuks artikli kirjutamisel, kuna kolleegiumid käsitlevad neid samadel alustel mistahes muu eelretsenseeritava kogumikuga.

Gigantum Humeris

Sarja nimetus, tõlkes “hiiglaste õlgadel”, on katke Bernard de Chartres’i lausest “oleme vaid kääbused hiiglaste õlgadel”, mille muutis kuulsaks Isaac Newton. Selle sarja raames avaldatakse koostöös ülikooli õppejõududega ja nende nõuandeid arvestades tekste, mis on aktuaalsed ja kergesti kasutatavad akadeemilises õppetöös. Sari hõlmab peamiselt erinevate terviktekstide tõlkeid, kuid samuti tõlkeantoloogiaid erinevate valdkondade võtmelistest teadustekstidest (rõhuga XX ja XXI sajandil), perspektiivis ka originaalõpikute koostamist, vajadusel õpikute tõlkeid.

Bibliotheca

Bibliotheca-tüüpi sarjades ilmuvad lugejasõbralikus formaadis vanemate terviktekstide, sealhulgas  ilukirjanduse väärttekstide kommenteeritud tõlked, mis võiksid pakkuda huvi ka laiemale üldsusele. Samuti võib selles sarjas ilmuda uuemaid, ent mitte akadeemilise iseloomuga kõrgetasemelisi tekste; nõudluse korral ka võtmeliste tekstide kordustrükke.

Eesti Sõjaajaloo aastaraamat

Eesti Sõjaajaloo Aastaraamatut on kord aastas ilmuv eelretsenseeritav teaduslik kogumik, mida annavad välja Eesti Sõjamuuseum ja Tallinna Ülikooli Kirjastus.

Slavica Revalensia

Slavica Revalensia on 2014. aastal Tallinna Ülikoolis asutatud rahvusvaheline slaavi uuringutele keskenduv teadusajakiri. Ajakiri on venekeelne ning selles on kolm rubriiki: “Uuringud ja materjalid”, “Kriitika”, “Bibliograafia”. Slavica Revalensia on eelretsenseeritav ja avatud kaastöödele.

Philologia Estonica Tallinnensis

Philologia Estonica Tallinnensis on Tallinna ülikooli humanitaarteaduste instituudi väljaanne (endise nimega Tallinna Ülikooli Eesti Keele ja Kultuuri Instituudi Toimetised),kus avaldatakse kaastöid lingvistika ja kirjandusteaduse kõikidest valdkondadest. Samuti on väljaandesse teretulnud kirjutised eesti keele ja kirjanduse õpetamise ning keelelise kommunikatsiooni alalt. Väljaande artiklid on eesti, soome ja inglise keeles.

Studies of Transition States and Societies

Studies of Transition States and Societies (STSS) on jõudsalt populaarsust koguv avatud ligipääsuga interdistsiplinaarne teadusajakiri. Vaatamata sellele, et ajakiri loodi aastal 2009, on STSS juba indekseeritud mitmetes andmebaasides: Scopus, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO, ProQuest, Central and Eastern European Online Library (CEEOL) ja International Political Science Abstracts (IPSA).

Acta Politica Estica

Acta Politica Estica on avatud ligipääsuga eelretsenseeritav ajakiri, mis püüab pakkuda laiapõhjalist foorumit eestikeelsele poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonile kogu selle mitmekesisuses. Lisaks poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate aladistsipliinide (avaliku halduse, politoloogia, rahvusvaheliste suhete) esindajatele on Acta Politica Esticasse oodatud ka teiste sotsiaalteadlaste (sh sotsioloogide, majandusteadlaste, õigusteadlaste, psühholoogide, demograafide, haridusuurijate) ning humanitaaride (sh keele- ja kirjandusteadlaste, kulturoloogide, semiootikute, ajaloolaste, filosoofide) kaastööd. Poliitika ning valitsemise analüüsi traditsioonilisemate uurimisalade käsitluste (parteipoliitika, valitsus- ja omavalitsuspoliitika kujundamine, avalik arvamus, valimiskäitumine) kõrval on oodatud tööd eesti keeles vähem esindatud teemadel (sh poliitiline kultuur, kommunikatsioon ja identiteet, sotsiaalsed liikumised, poliitiline osalus, poliitikaanalüüsi metodoloogia, poliitiline filosoofia, poliitiline ajalugu, poliitilised ideoloogiad).

East-West Studies

Ajakirja East-West Studies on avaldatud alates aastast 2007, alates aastast 2015 on see eelretsenseeritud teadusajakiri. Ajakirja eesmärgiks on tuua kokku erinevate sotsiaalteaduslike valdkondade spetsialistid – filosoofid, politoloogid, psühholoogid, majandusteadlased, rahvusvaheliste suhete ning teiste valdkondade sotsiaalteadlased, kelle huvid ületavad geograafiliste regioonide piirid. Ajakiri avaldab teoreetilisi, metodoloogilisi ja praktilisi originaalteoseid, pakkudes seeläbi sissevaadet inimkonda puudutavatest küsimustest. Ajakiri East-West Studies ilmub regulaarselt kord aastas või üle aasta.

Baltic Screen Media Review

Baltic Screen Media Review  on ingliskeelne eelretsenseeritav ajakiri, mida alates 2013. aastast annab välja Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut (BFM). Ajakirjas käsitletakse erinevaid ekraanimeedia vorme, mis on kas valminud Läänemere regioonis või kajastavad selle piirkonna kultuure. Kuigi ingliskeelses pealkirjas esineb sõna “Balti”, defineeritakse seda regiooni mitte ainult kolme Balti riigi (Eesti, Läti, Leedu) mõistes, vaid siia hulka arvatakse ka teised riigid ja kultuurid Läänemere ümbruses – see on regioon, mis filmi- ja meediauuringutes on tavaliselt tähelepanuta jäänud. Teadusartiklites pööratakse erilist tähelepanu regiooni riikide audiovisuaalkultuuride vastastikustele seostele ja mõjudele. Artiklites käsitletakse filmikunsti, televisiooni, interaktiivset meediat, videokunsti ja -mänge, liit- ja virtuaalreaalsust jpm. Ajakiri ilmub trükis üks kord aastas ning vaba ligipääsuga ka veebis  kirjastuse De Gruyter Open väljaandena.