Tallinn Ülikooli teenetemärgiga autasustatakse pikaajalise suurepärase tööga silma paistnud ülikooli töötajaid ja ülikooli ees suuri teeneid omavaid isikuid väljastpoolt ülikooli.

 

2024

 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar - kaaluka panuse eest ülikooli juhtimisse loometegevuse ja koostöösuhete alal, ELU õppeaine arendamisse, tudengitööde platvormi LUNA loomisse ja ettevõtetega koostöö ning meedia ja kommunikatsiooni suuna arendamisse BFMis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor Ruth Shimmo - instituudi pikaajalise ja tulemusliku juhtimise ning erialasid lõimiva empaatilise organisatsioonikultuuri arendamise eest.

 • Helsinki Ülikooli hariduse professor Kirsi Tirri - Tallinna Ülikooli ja Helsingi Ülikooli koostöösuhete eestvedamise, suunamise ning pikaajalise pühendumise eest vastastikusel doktoriõppe arendamisel, doktorantide ja juhendajate toetamisel.
 • Ühiskonnateaduste instituudi rahvusvaheliste suhete dotsent Matthew Earl Crandall - järjepidava töö eest kõrgelt hinnatud õppejõu ja juhendajana, suure panuse eest rahvusvaheliste suhete õppekava juhtimisel ja arendamisel ning eriala populariseerimisel.

 • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika ja informaatika didaktika professor Mart Laanpere - pikaajalise ja pühendunud töö eest haridustehnoloogia suuna loojana ja haridustehnoloogia keskuse väljaarendajana ülikoolis, olles rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane, kõrgetasemeline publitseerija ja juhendaja.

 • Humanitaarteaduste instituudi emeriitteadur Peep Nemvalts - pikaajalise ja pühendunud töö eest eesti teaduskeele edendamisel, hea eestikeelse kõrghariduse eest seismisel, ülikooli teaduskeele keskuse asutamisel, teaduskeele konverentside korraldamisel, õpetamisel ja koolitamisel.

 • Ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts - järjepideva aktiivse panuse eest meediakajastustesse, mis on aidanud tõsta Tallinna Ülikooli kui teadusülikooli nähtavust ja mainet.

 • Haapsalu Kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaum - aktiivse panuse eest Tallinna Ülikooli meediakajastustesse vanemaealiste valdkonna arengu ja seenioritöö eestvedajana.

2023

 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi disaini dotsent Krista Aren - hindamatu panuse eest kunstide õppimise ja õpetamise uuendamisel ning mitmete ülikooli linnaku õppe- ja vabaaja veetmise alade kujundamise eest.
 • Digitehnoloogiate instituudi raamatukogunduse lektor Aira Lepik - pikaajalise töö eest infoteaduste õpetamisel ja populariseerimisel.
 • Humanitaarteaduste instituudi inglise keele ja testimise dotsent Ene Alas - pikaajalise, usaldusväärse ja järjepideva töö eest kõrgelt hinnatud õppejõu ja juhendajana ning inglise keele ja kultuuri ja võõrkeeleõpetaja õppekavade arendamise eest.
 • Haridusteaduste instituudi alushariduse professor Aino Ugaste - alushariduse valdkonna õppe-, teadus- ja arendustegevuste pikaajalise ja tulemusliku juhtimise ning arendamise eest.
 • Haridusteaduste instituudi kutsehariduse teenekas professor Krista Loogma - kutsehariduse valdkonna teadus- õppe- ja arendustegevuste pikaajalise ja tulemusliku eestvedamise ning arendamise eest.
 • Ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika teenekas professor Raivo Vetik - pikaajalise eduka panuse eest sotsiaaluuringute valdkonna arendamisel ning migratsiooni valdkonna projektide eduka juhtimise eest.
 • Looduse- ja terviseteaduste instituudi anatoomia õppejõud Saima Kuu - pikaajalise töö eest hinnatud õppejõuna, õppekavade juhina ja liikumisharrastuse edendajana.
 • Looduse- ja terviseteaduste instituudi keemia professor Rando Tuvikene - suure panuse eest eduka projektide taotlejana, uurimisgrupi eestvedajana ning doktoritööde juhendajana.

2021

 • Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskuse juhataja, haridustehnoloogia vanemteadur Kairit Tammets - Tallinna Ülikooli Haridustehnoloogia keskuse pikaaegse eeskujuliku juhtimise ning riigi 2020. aasta teaduspreemia saamise eest.
 • Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia dotsent Kai Pata - haridustehnoloogia akadeemilise suuna edendamise, OST õppekava käivitamise ja juhtimise ning ELU õppeaine arendusse panustamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Haridusteaduste instituudi õpetajahariduse ja kasvatusteaduste suuna õppejõud Maia Muldma - muusikadidaktika valdkonna arendamise, õpikute ja metoodilise kirjanduse koostamise ning klassiõpetajate õppekava arendamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Haridusteaduste instituudi emeriitprofessor Talvi Märja - andragoogika valdkonna loomise eest Tallinna Ülikoolis ja täiskasvanuhariduspoliitika arendamise eest Eestis.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi muusikadidaktika dotsent Tiina Selke - muusikapedagoogika valdkonna pikaajalise edendamise ja arendamise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus - meediainnovatsiooni tippkeskuse käivitamise ja tulemusliku juhtimise eest Tallinna Ülikoolis.
 • Humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor Otto Jastrow - TLÜ EHI Arabistika suuna rajamise eest. Sellest suunast ja tema õpilastest on välja kasvanud kõik praegused TÜHI Lähis-Ida uuringute eriala õppejõud ja Kultuuride uuringute Lähis-Ida doktorandid. Pärast emeriteerumist pälvinud maineka Edward Ullendorffi medali.
 • Humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor Krista Kerge - pikaajalise ja eeskujuliku töö eest Tallinna Ülikoolis. Hinnatud õppejõud, särav loengupidaja, põhjalik ja nõudlik juhendaja, avara maailmavaatega erialajuht ning tekstiuurimuse uurimisvaldkonnas olnud juhtivaid teadlasi Eestis, kes on seisnud hea ka emakeeleõpetajate pideva koolitamise eest, mh algatanud ülikooli juures tegutseva Emakeeleõpetuse Infokeskuse. 
 • Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor, vanemteadur Merike Sisask - pikaajalise ja suurepärase teadustöö eest Tallinna Ülikoolis.
 • Ühiskonnateaduste instituudi emeriitprofessor Erik Terk - pikaajalise ja eduka panuse eest tuleviku-uuringute valdkonna arendamisel Eestis, telliapõhise rahastuse taotlemisel ning era- ja avaliku sektori raha kaasamisel Tallinna Ülikoolis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi keemia professor, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land - Tallinna Ülikooli pikaajalise tulemusliku juhtimise eest.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi koolipsühholoogia professor Eve Kikas - seoses rahvusvaheliselt tunnustatud koolipsühholoogia valdkonna arendamisega Tallinna Ülikoolis, panuse eest nii akadeemilisse kui rakendusvaldkonda, s.h. eestikeelse koolipsühholoogia õppematerjalide väljaandmine ja täienduskoolitused.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia dotsent Aleksander Pulver - seoses eduka eriolukorraaegse kommunikatsiooni käivitamise ja initsieerimisega, eriolukorrast tingitud mõju-uuringute käivitamisega ning heaolu ja tervisekäitumise õppevaldkonna edendamisega Tallinna Ülikoolis.
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi külalisprofessor, Ökoloogia keskuse vanemteadur Tiiu Koff - seoses pikaajalise ja märkimisväärse panusega Tallinna Ülikooli tegevusse, doktoriõppesse ning Ökoloogia keskuse teadus- ja õppetöö edendamisse.
 • Akadeemilise Raamatukogu direktor Andres Kollist - Pikaajalise töö ja panuse eest Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu juhtimisel ja arendamisel.

2020

 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi montaaži lektor ning tehnika- ja toomiskeskuse direktor Tarmo Rajaleid - pikaajalise panuse eest instituudi tehnilise baasi arendamisse ning kõrgetasemelise õppe- ja loometööd toetava tootmiskeskkonna loomisse (teenetemärk nr 81)
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tehnika- ja tootmiskeskuse tehnikahoidla tehnikaspetsialist Tõnu Talpsep - instituudi ajaloo jäädvustamise ning kollektiivi eluvaimu ülalhoidmise eest (teenetemärk nr 82)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi käsitöötehnoloogia ja rahvakunsti lektor Tiia Artla - üliõpilaste poolt hinnatud õppejõud ning armastatud ja toetav kolleeg, kes on seisnud hea eriala arengu eest (teenetemärk nr 83)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi spordibioloogia professor Kristjan Port - ühiskonda panustamise ning tervise edendamise alase eestkõnelemise eest (teenetemärk nr 84)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi emeriitprofessor Airi Värnik - suure panuse eest ülikooli ja doktoriõppe arengusse ning interdistsiplinaarsuse eestvedamisse loodus- ja terviseteaduste instituudis (teenetemärk nr 85)
 • Õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Maris Kurel - pikaajalise silmapaistvalt korrektse töö eest ülikoolis (teenetemärk nr 86)
 • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika dotsent Madis Lepik - Eesti matemaatikaõpetajate koolitamise eestvedamise eest (teenetemärk nr 87)
 • Digitehnoloogiate instituudi keeletehnoloogia dotsent Pille Eslon - keeletehnoloogia uurimissuunale alusepanemise ja eestvedamise eest Tallinn Ülikoolis (teenetemärk nr 88)
 • Digitehnoloogiate instituudi nõukogu, IT juhtimise õppekavanõukogu liige Ants Sild - pikaajalise panustamise eest digitehnoloogiate instituudi arengusse (teenetemärk nr 89)
 • Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna kommunikatsioonijuht Sulev Oll - suurepärase töö eest ülikooli tegevuste kajastamisel (teenetemärk nr 90)
 • Turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Kadri Kiigema - uuendusmeelsete ja tulemuslike turundus- ja kommunikatsioonitegevuste eest (teenetemärk nr 91)
 • Personaliosakonna juhataja Eveli Ojamäe-Veider - sisuka panuse eest ülikooli personalipoliitika korraldamisel (teenetemärk nr 92)
 • Õppeosakonna juhataja Helen Joost - pikaaegse ja tulemusliku ülikooli tasemeõppe arendusse panustamise eest (teenetemärk nr 93)
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi emeriitprofessor Raimo Pullat - aastatepikkuse kõrgetasemelise panuse eest linnaajaloo uurimisse (teenetemärk nr 94)
 • Konfutsiuse instituudi direktor Jekaterina Koort - eeskujuliku ja tulemusliku töö eest instituudi arendamisse panustamisel (teenetemärk nr 95)
 • Tallinna Ülikooli sümfooniaorkestri dirigent Martin Sildos - sisuka ja suurepärase kontserttegevuse eest (teenetemärk nr 96)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi korvpalli didaktika lektor Kersti Sirel - tulemusliku töö eest kehakultuuri õpetuse edendamisel (teenetemärk nr 97)
 • Humanitaarinstituudi vanemteadur Toomas Karjahärm - pikaajalise tulemusliku teadustegevuse ja panuse eest õppetegevusse (teenetemärk nr 98)
 • Humanitaarinstituudi vanemteadur Maie Pihlamägi - aastatepikkuse kohusetundliku töö eest teadusajakirja Acta Historica Tallinnensia vedamisel (teenetemärk nr 99)
 • Rektoraadi büroo sekretär Merle Tischler - pikaajalise panustamise eest rektoraadi heaolusse ja ülikooli liikmeskonna toetamisse (teenetemärk nr 100)
 • Infotehnoloogiaosakonna juhataja Toomas Meister - tulemusliku töö eest ülikooli infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamisel (teenetemärk nr 101)

2019

 • Humanitaarteaduste instituudi kultuuriajaloo professor, vanemteadur Marek Tamm – suure panuse eest Tallinna Ülikooli kirjastuse arendamisel (teenetemärk nr 60)
 • Konfutsiuse instituudi hiina direktor Zhu Lu – tulemusliku töö eest Tallinna Ülikooli Konfutsiuse instituudi arendamisel (teenetemärk nr 61)
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi direktor Katrin Saks - pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 62)
 • Digitehnoloogiate instituudi emeriitprofessor Andi Kivinukk – pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 63)
 • Humanitaarteaduste instituudi kirjandusteooria ja semiootika professor Mihhail Lotman – pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 64)
 • Humanitaarteaduste instituudi vene kirjanduse professor, vanemteadur Irina Belobrovtseva – pikaajalise ja tulemusliku töö eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 65)
 • Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi peavarahoidja Marga Lvova – pikaajalise suurepärase töö eest Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi arendamisel (teenetemärk nr 66)
 • Rakvere kolledži õppejuht Marje Lepanen – pikaajalise ja tulemusliku töö eest õppejõuna, õppekava kuraatorina ning õppejuhina Rakvere kolledžis (teenetemärk nr 67)
 • Haridusteaduste instituudi emeriitprofessor Marika Veisson - pikaajalise panuse eest alushariduse pedagoogide koolitamisel, alushariduse pedagoogi bakalaureuse- ja magistriõppekava ning kasvatusteaduste doktoriõppekava juhtimisel Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 68)
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi maalikunsti dotsent Orest Kormašov – pikaajalise pedagoogilise töö ja panuse eest eesti kultuuri ning Tallinna Ülikooli arengusse (teenetemärk nr 69)
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tantsukompositsiooni dotsent Renee Nõmmik – pikaajalise loomingulise tegevuse ning valdkonna arendamise eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 70)
 • Režissöör ja operaator Arvo Iho – panuse eest filmikooli rajamisse ning pikaajalise ja tulemusliku töö eest õppejõuna Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 71)
 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Jüri Kruusvall – pikaajalise ja suurepärase töö ning oma erialale aluse panemise eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 72)
 • Ühiskonnateaduste instituudi rahvastikuteaduste professor, juhtivteadur Allan Puur – pikaajalise ja suurepärase töö ning oma erialale aluse panemise eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 73) 
 • Ühiskonnateaduste instituudi avaliku poliitika professor, riigiteaduse vanemteadur Georg Sootla – pikaajalise ja suurepärase töö ning oma erialale aluse panemise eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 74)
 • Ühiskonnateaduste instituudi psühhosotsiaalse töö lektor Anne Tiko – pikaajalise ja suurepärase töö ning oma erialale aluse panemise eest Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 75)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi käsitöö hariduse dotsent Ene Lind – pikaajalise ja märkimisväärse panuse eest tööõpetuse eriala arendamisel Tallinna Ülikoolis ja Eesti üldhariduses (teenetemärk nr 76)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi emeriitprofessor Tõnis Põder – märkimisväärse panuse eest keskkonnakorralduse valdkonna loomisel ja arendamisel Eesti akadeemilisel maastikul ning panustamise eest töökorralduse arendamisse Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 77)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi anatoomia lektor Meeli Roosalu – pikaajalise ja suurepärase töö eest inimese anatoomiaalaste teadmiste jagamisel ning panustamisel üksuse arengusse Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 78)
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi füsioloogia dotsent Karin Baskin – pikaajalise ja suurepärase töö eest füsioloogiaalaste teadmiste jagamisel ning panustamisel üksuse arengusse Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 79)
 • Haapsalu kolledži mudauuringute taastusravi arst Viiu Tuulik – pikaajalise ja silmapaistva töö eest ravimuda-mudaravi valdkonna uurimisel ja arendamisel Tallinna Ülikoolis (teenetemärk nr 80)

2018

 • Kadri Herde, loodus- ja terviseteaduste instituudi juhiabi (teenetemärk nr 57)
 • Sirje Lämmergas, personaliosakonna personalispetsialist (teenetemärk nr 58)
 • Linda Elken, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi joonistamise metoodika lektor (teenetemärk nr 59)

2016

 • Anne Tali,  digitehnoloogiate instituudi emeriitprofessor
 • Rein Veidemann, humanitaarteaduste instituudi emeriitprofessor
 • Maie Vikat, haridusteaduste instituudi emeriitprofessor
 • Sirje Runge, loodus- ja terviseteaduste instituudi ning Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi vabade kunstide professor
 • Angela Arraste, Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi tantsukunsti dotsent
 • Luule Sakkeus, ühiskonnateaduste instituudi vanemteadur ja  Eesti demograafia keskuse juhataja
 • Indrek Vijard, Tallinna Ülikooli meeskoori dirigent

2015
Aurika Meimre
David Lamas
Ellu Saar
Hagi Śein
Jyrki Käkönen
Peeter Normak
Timo Tobias Ley

2014
Ene Käpp
Jüri-Ruut Kangur
Viivi Maanso

2013
Anu Iho
Kaarel Zilmer
Kaido Fridolin
Keit Paal
Viive-Riina Ruus

2012
Jüri Rent
Rein Raud

2011
Andres Avarand
Anne Valmas
Anzori Barkalaja
Edith Sepp
Elviine Uverskaja
Heli Mattisen
Henn Kukk
Hille Erik
Imbi Teiter
Juhan Parts
Jüri Ratas
Kersti Markus
Kristel Toom
Lauri Läänemets
Leif Kalev
Mailis Reps
Mait Arvisto
Martin Ehala
Marvi Pulver
Mati Heidmets
Mihhail Lotman
Priit Raudkivi
Rein Lang
Romi Mankin
Sirje Virkus
Suliko Liiv
Taimi Tulva 
Tiiu Olm
Tõnis Palts
Tõnu Viik
Ülar Ploom

2010
Krista Mits
Lylian Meister

2004
Ants Tarraste
Helju Ridali
Urve Ratas
Viivi Maanso

2003 
Hans Gross
Lembit Andresen
Pille Kippar
Ülo Ugaste
Valdo Liblik

2002 
Aksel Telgmaa
Jaan-Mati Punning
Jüri Orn
Mait Arvisto 
Rein Maran

Teenetemedal

2002
Evi Mannermaa

2000
August Undusk
Kersti Sirel
Mati Graf 
Peeter Normak
Romi Mankin
Veera Neverdinova

1999
Helle Saarsoo
Hergi Karik
Jaan-Mati Punning
Kaalu Kirme
Leo Villand
Mati Heidmets
Mati Hint
Taimi Tulva
Tiiu Olm