Eesti Haridusteaduste Ajakirja uus number kogemuste ja arusaamade muutusest

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kolmas number hõlmab endas seitset haridusvaldkonna artiklit. Pea pooled neist on kirjutatud ühiskonnateadlaste poolt, kes arutlevad artiklites haridustemaatika ja -probleemide üle.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kolmas number hõlmab endas seitset haridusvaldkonna artiklit. Pea pooled neist on kirjutatud ühiskonnateadlaste poolt, kes arutlevad artiklites haridustemaatika ja -probleemide üle.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbri uurimused annavad ettekujutuse haridusvaldkonna viimase kümnendi südamelähedastest teemadest ja metodoloogilistest suundumustest. Temaatiliselt võib jaotada artiklid kolmeks. Siin leidub uurimusi, mille keskmes on indiviidi, sh õpetaja varasemad kogemused ning nende mõju tema hilisemale elule ja tegevusele. Teine osa uurimustest käsitleb õpetajate ja üliõpilaste praktilisi õpetamis- ja õppimiskogemusi. Kolmandaks on teema „Muukeelne õpilane ja multikultuuriline õpetamine” alla koondatud uurimused viimaste kümnendite olulisimatest haridusuuendustest, sh nende mõjust õpilase identiteedile.

Välisautori artikkel pärineb maailmas tunnustatud haridusteadlaselt, Brightoni Ülikooli professorilt Ivor Goodsonilt, kes teeb tihedasti koostööd Tallinna Ülikooliga. Goodson tutvustab lugejale viimase poolsajandi jooksul toimunud muutusi inglise keelt kõnelevate maade õpetajauurimises, pakkudes ühelt poolt ajaloolist ülevaadet ning tutvustades teisalt erinevaid uurimuslikke käsitlusi ja meetodeid õpetaja elu ja töö analüüsimiseks.

Neljandas, ajakirja raamatututvustuse osas võetakse vaatluse alla aasta jooksul ilmunud uudiskirjandus: USA-s avaldatud kogumik multikultuursuse küsimustest ja kujundamisest ning Eestis ilmunud „Haridusleksikon“ ja „Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat“, mis toetavad eestikeelse haridusterminoloogia arengut.

Ajakirja vastutav toimetaja, Tartu ülikooli algõpetuse dotsent Krista Uibu rõõmustas, et ajakirja arengut on juba ka tunnustatud. Nimelt võitis Eesti Haridusteaduste Ajakiri selle aasta kevadel parima eesti keeles publitseeritud teadustöö preemia kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil. Pärast teise numbri ilmumist võeti ajakiri aga vastu elektrooniliste ajakirjade andmebaasi DOAJ. Kinnitus vastuvõtmise kohta on saadud ka EBSCO andmebaasidest. „Jätkame kõrgetasemeliste eestikeelsete teadusartiklite avaldamist, neli järgmist numbrit on juba töös.“

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga avatud juurdepääsuga ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses.

Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös. Kolmanda numbri toimetajad on dotsent Krista Uibu, Tallinna Ülikooli alushariduse professor Aino Ugaste ja USA Lõuna-Carolina ülikooli dotsent Kara Brown.

http://eha.ut.ee/3/

http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/

Lisainfo: Krista Uibu,  ajakirja vastutav toimetaja, Tartu ülikooli algõpetuse dotsent, tel: 737 6462, e-post. Krista.uibu@ut.ee.