Esimesed neli õppekava läbisid TLÜ õppekavade labori

Tallinna Ülikooli üks eeesmärk on arendada tulevikupädevusi toetavat kvaliteetset õpet, mis kujundab õppimiseks mitmekesiseid ja personaalsetest vajadustest lähtuvaid viise.

grupp

2024. aasta kevadel loodi haridusinnovatsiooni prorektori Kristi Klaasmägi eestvedamisel, koostöös Sotsiaalse Innovatsiooni Laboriga (SiLab), uuenduslik viis TLÜ õppekavade arendamiseks ja töötati välja õppekavade labor, kus märtsis ning aprillis osalesid neli esimest õppekava: informaatika ja eesti filoloogia bakalaureuseõppekava ning nüüdismeedia ja haridustehnoloogia magistriõppekava. 

Õppekavade labori (lühend: ÕppeLab) eesmärk on anda õppekavade meeskondadele võimalused ja vahendid õppekavade kujundamiseks lähtudes õppija vajadustest ja ühiskonna ootustest, et pakkuda tuleviku vajadustele vastavat tõhusat õpet. Õppekavade labor tugineb koosloomel ja disainmõtlemisel põhineval arendusprogrammide metoodikal. See on koht, kus osalised saavad turvalises ja mängulises keskkonnas eksperimenteerida uute ideede ja lähenemisviisidega.

Labori raames toimus Rasmus Pedaniku juhtimisel viis koosloome töötuba, kus meeskonnad tegelesid muuhulgas järgmiste teemadega: tööturu trendide kaardistus, õppija persoona loomine vaatluse ja intervjueerimise teel, õppekava visiooni loomine, õpiteekonna stsenaariumi loomine, strateegiliste õpiväljundite määratlemine, õpiväljundite saavutatuse hindamine jne.

ÕppeLabis osalemise tulemusena on õppekavadel plaanis mitmeid edasisi arendustegevusi, näiteks õppekava läbiva probleemipõhise õppe arendamine, välispartnerite kaasamine õppeprotsessi, e-õppe uute funktsioonide kasutusele võtmine, vilistlas- ja partnerite konverentsi korraldamine, tõhusat õppimist toetavate uute õppemeetodite ja õppetööd toetavate õpikeskkondade juurutamine. Edasisteks arendustegevusteks sai iga õppekava 5000 euro suuruse ülikoolipoolse toetuse. 

Loodud õppekavade labori prototüüp sai osalejatelt väga hea tagasiside osaliseks (keskmine 8.5 punkti 10st) ning labori teine voor toimub 2024. aasta sügisel. 

Rohkem infot: Maarja Lehtsaar, õppekavade labori koordinaator, maarja.lehtsaar@tlu.ee