Tallinna Ülikooli uus mikrokraad toob kokku teadlased ja ettevõtjad

Teadus- ja arendusvõimekus on need võtmesõnad, mis tagavad nii alustavale kui ka küpsele ettevõttele elujõu ning edu. Samas on teadus- ja arendustegevus investeerimismahukas ning pole ilma subsideerimiseta paljudele ettevõtetele jõukohane. Ülikoolide ja ettevõtete ühised arendus- ja innovatsioonitegevusi toetavad projektid ja rahastusmeetmed saavad pakkuda siin tuge. Paraku takistab neid võimalusi kasutamast lõhe teadlaste ja ettevõtjate maailma vahel ning vähene kogemus ühiseks koostööks. 

foto Janika Loeste

Mikrokraadiprogramm  “Innovatsioon- ja teadusmahukas ettevõtlus” on seejuures abiks, sest selle eesmärk on kokku tuua ettevõtjad ja teadlased ning vähendada osapoolte mõtteviiside vahelist lõhet. Samuti loob programm aluse edaspidiseks pikaajaliseks koostööks nii Eesti kui ka rahvusvahelise innovatsiooni maastikul. Kasu saavad programmist nutika spetsialiseerumise kasvualaga seotud inimesed ja organisatsioonid nagu tänased ja tulevased ettevõtjad, arendus- ja innovatsioonijuhid, spin-offe planeerivad teadlased, tugiorganisatsioonid ja mitmed teised.

Mikrokraadi projektijuhi, Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õpperobootika vanemteaduri Janika Leoste sõnul on programmi põhieesmärk motiveeritud ettevõtjate ja teadlaste kokkuviimine moel, kus mõlemad saavad üksteisele nõu ja jõuga abiks olla innovatsiooniprotsessi teekaardi loomisel, vajaliku rahastuse taotlusel ja elluviimisel. Ega head ideed ning raha ei ole ju maailmast kusagile kadunud, küll aga on ilma usaldusliku suhteta raske luua elujõulisi ning agiilseid sektoriüleseid meeskondasid, kes need ideed ka lõpuks ellu viiksid. Just selliste meeskondade tekkimisest programmi tulemusel Leoste salamahti unistabki.

Statistikaameti 2018-2020 läbiviidud innovatsiooniuuringu andmetel on 64% Eesti ettevõtetest innovaatilised ja Eesti juhtimisvaldkonna uuringu (2021) kohaselt soodustab teadus-arenduskoostöö kõrgkoolidega või tööstusdoktorantuuri läbimine uuendusi, nutikaid lahendusi ja efektiivsemat toimimist ettevõtetes. Programmi käigus on osapooltel võimalus läbi parimate praktikate tutvuda teadmuspõhise mõtteviisi kasumlikkusega ning neid kutsutakse liituma Tallinna Ülikooli teadmussiirde koostööklastri ja huvipõhiste kogukondadega. 

Mikrokraadi annab juurde oskuseid selleks, kuidas organisatsiooni saab arendada innovatsiooni- ja teadusmahukaks ettevõtteks ja kuidas oma innovatsioonide elluviimiseks paremaid võimalusi luua. Lisaks saab uusi ideid tootearenduseks ja annab võimaluse teaduslikuks lähenemiseks oma tootearenduses. Siinjuures on oluline ka asjaolu, et ettevõtete ja iduettevõtete perspektiivist lähtuvalt arvestab programmi sisu Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi tulevikueesmärkidega - võimaldada elukestvat eneseteostust ning ettevõtlusvõimalusi igale Eesti kodanikule, arendada teadus- ja tehnoloogiamahukate kasvufirmade ökosüsteeme ning suurendada sidusust teadus- ja arendusvaldkonna prioriteetidega.

Õppe käigus läbitakse järgnevad moodulid: andmepõhine ettevõtlus; ettevõtte kommunikatsiooni planeerimine ja rakendamine teaduse võtmes; uute toote või teenuste valideerimise võimalused; tööstus 5.0 ja tehisintellekti võimalustega arvestamine toote või teenuse disainis (inglise keeles); rahastusvõimekuse tõstmine projektitaotlustes osalemisel ja Innovatsiooni kasu lõpptarbija vaates. 

Janika Leoste kaitses oma doktoritöö tehnoloogiliste haridusinnovatsioonide jätkusuutlikkuse teemal 2021. aasta sügisel ning annab koolitajana panuse moodulis “Innovatsiooni kasu lõpptarbija vaates”, mille eesmärgiks on  suurendada osalejate arusaama innovatsiooni olemusest ja innovatsiooni protsessi juhtimisest, tutvustades neile erinevaid innovatsiooni ja tehnoloogia aktsepteerimise mudeleid, tehnoloogilise valmiduse tasemeid ning viies läbi juhtumianalüüsi kaugosalusrobotite (telepresence robots) kasutamisest osaleja sektoris. 

Rohkem infot