Teade

Ülikool akrediteeriti seitsmeks aastaks

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas akrediteerida Tallinna Ülikooli seitsmeks aastaks.

tallinna ülikool

Ülikooli hinnanud rahvusvaheline komisjon tõi välja mitmeid tugevusi: TLÜ-d iseloomustavad tugev kogukonnatunne ning jagatud väärtused; ingliskeelsete õppekavade suur arv ja hea sissetulev mobiilsus üliõpilaste ning õppejõudude seas. Lisaks on teadustöö andnud olulise panuse TLÜ rahvusvahelistumisse.

EKKA hindamisnõukogu tunnustas kohustuslikku ELU kursust kõigis õppekavades. See annab kõikidele üliõpilastele võimaluse kogeda interdistsiplinaarset probleemipõhist õpet, toetab koostööd ja innovatsiooni. Nõukogu leidis, et see on algatus, millest võiksid õppida ka teised kõrgkoolid nii Eestis kui ka väljaspool.

Samas esines nõukogu hinnangul ka mõningaid vajakajäämisi ülikooli strateegilises juhtimises ja kvaliteedikultuuris, mis tõid kaasa kõrvaltingimuse seadmise hindamisotsusele. Hindamisnõukogu leidis, et TLÜ-s rakendatav hajutatud juhtimine tagab küll kõigi tasandite töötajate kaasamise, kuid on kaasa toonud ebaühtlase organisatsioonikultuuri. Lisaks pole kvaliteediga seotud probleemide lahendused üksuste tasandil tingimata kooskõlas üleülikoolilise poliitikaga.

Rektor Tõnu Viigi hinnangul on seitsmeaastane akrediteering kõrge tunnustus ülikooli arengule, aga ei tähenda, et ülikool on valmis. Pigem annab see hea võimaluse planeerida uusi arenguid pikemat perspektiivi silmas pidades. Ülikooli tunnustas ka EKKA juhataja Heli Mattisen, kelle sõnul on Tallinna Ülikool viimastel aastatel saavutanud mitmeid edusamme teadus- ja arendustegevuse valdkonnas.

Kõik Eestis tegutsevad kõrgkoolid peavad vähemalt korra seitsme aasta jooksul läbima institutsionaalse akrediteerimise. See on välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, õppeasutuse eesmärkidele ja arengukavale. Hindamise viib läbi rahvusvaheline ekspertkomisjon, kelle hindamisaruande põhjal langetab akrediteerimisotsuse EKKA kõrghariduse hindamisnõukogu.

Tallinna Ülikool läbis institutsionaalse akrediteerimise esmakordselt 2014. aastal.

Tutvu hindamisotsuste ja aruannetega siin.