Õppetöö käigus tehtavate otsuste vaidlustamist reguleerib Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirja (ÕKE) 10. peatükk.

 

 • ÕKE § 33 sätestab õppetegevusega seonduvate otsuste vaidlustamise korra;
 • ÕKE § 34 sätestab lõputöö või lõpueksamiga seonduvate otsuste vaidlustamise korra:

 •  § 34 lõiked 1-7 reguleerivad lõpueksami või lõputöö kaitsmisel saadud hindamistulemuse või protseduuri vaidlustamist (v.a akadeemiliste tavade eiramisega seonduvad otsused);

 • § 34 lõiked 8-14 reguleerivad lõpueksami või lõputööga seonduvalt ilmnenud akadeemiliste tavade eiramisega seonduvate otsuste vaidlustamist.

Olukorras, kus õppija leiab, et tema suhtes tehtud õppetegevusega seotud otsus või toiming rikub tema õigusi, on õppijal õigus esitada otsuse teinud isikule või otsustuskogu esimehele vaie. Vastavalt ÕKE § 33 lõikele 1 pöördub õppija otsuse tegija või otsustuskogu esimehe poole ja vaidlustab otsuse 10 tööpäeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates. Õppija kasutab ülikooliga ametlikus suhtluses TLÜ e-postiaadressi ning edastab kirjaliku (digi)allkirjastatud vaide otsuse tegijale. 

Otsuse vaidlustamisel tuleb vaides märkida:

 1. otsuse tegija või otsustuskogu esimehe nimi, kellele vaie esitatakse;
 2. vaidlustatava otsuse sisu (st millise sisuga otsust vaidlustatakse);
 3. põhjendused (sh õiguslikud alused), miks vaidlustatav otsus rikub vaidlustaja õigusi;
 4. vaide esitaja üheselt mõistetav taotlus (st punktides 2-3 esitatust lähtuvalt, mida vaidlustaja vaide esitamisega soovib saavutada).

Otsuse tegija vastab vaidele 10 tööpäeva jooksul alates vaide esitamisest, esitades õppijale kirjaliku põhjendatud otsuse vaide rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Juhul, kui otsuse tegijale esitatud vaie ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, annab otsuse tegija õppijale täiendava tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

Näiteks olukorras, kus õppija leiab, et temale teatavaks tehtud ainekursuse eksamitulemus ei ole õigustatud, tuleb õppijal eksamitulemus 10 tööpäeva jooksul talle tulemuse teatavaks tegemisest arvates otsuse tegijale, s.o ainekursuse õppejõule, vaidlustada. Selleks tuleb koostada üheselt arusaadav ja selgesõnaline vaie, milles õppija esitab mh põhjendused ja õiguslikud alused, miks tehtud otsus (hinne) rikub tema õigusi (nt milliseid eeskätt õppeaine kursuseprogrammis ja/või ÕKEs sätestatud nõudeid on õppejõud õppija eksamisoorituse hindamisel rikkunud) ja lisades selgelt väljendatud taotluse, mida õppija soovib vaide esitamisega saavutada (nt esitatud põhjendustest ja õiguslikest alustest lähtuvalt uue põhieksami sooritamise võimaldamine või põhieksami soorituse korduvhindamine).

Edasivaidlustamine

Vastavalt ÕKE § 33 lõikele 4 juhul, kui otsuse tegija jätab vaide rahuldamata, võib õppija esitada kirjaliku apellatsiooni 10 tööpäeva jooksul alates vaideotsuse teatavaks tegemisest. Apellatsioon tuleb esitada asjaomase instituudi direktorile. Kui esmase vaideotsuse tegi instituudi direktori, tuleb apellatsioon esitada õppevaldkonna juhile, doktoriõppes teadusprorektorile. Kui esmane vaie esitati rektoraadi liikmele, tuleb apellatsioon esitada rektorile. Apellatsioonile vastatakse 30 päeva jooksul apellatsiooni esitamisest arvates. Apellatsiooni kohta tehtud otsus ülikoolis edasivaidlustamisele ei kuulu.

Näiteks olukorras, kus õppejõud jätab oma otsusega õppija eksamitulemuse osas esitatud vaide rahuldamata, on õppijal õigus esitada õppejõu otsuse osas põhjendatud apellatsioon akadeemilise üksuse (s.o instituudi) direktorile, kes teeb nõuetekohaselt esitatud apellatsiooni kohta kirjaliku põhjendatud otsuse. 
 

Pane tähele
 • Vaideotsuse tegijal on õigus pikendada vaideotsuse tegemise tähtaega kuni 5 tööpäeva võrra ning apellatsiooni kohta otsuse tegijal on õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni 30 päeva võrra, teavitades sellest vaide/apellatsiooni esitajat kirjalikult.

 • Juhul kui õppija esitab tema suhtes tehtud otsuse osas vaide/apellatsiooni pärast ÕKEs sätestatud vaidlustamise tähtaega, tagastab otsuse tegija vaide/apellatsiooni läbivaatamata vaide/apellatsiooni esitamise tähtaja mööda laskmise tõttu. Juhul kui vaidlustamise tähtaeg ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel vaidlustamise tähtpäevale järgneval tööpäeval.

 • Vaidemenetluse tulemusena vaidlusaluse asja uus läbivaatamine ei tähenda alati ja igal juhul õppija seisukohast varasemaga võrreldes positiivsemat tulemust. Näiteks olukorras, kus eksamitulemuse vaidlustamise tõttu algatatud vaidemenetluse tulemusena otsustatakse, et põhjendatud on õppija eksamisooritust teistkordselt hinnata, võib teistkordse hindamise tulemusena eksamitulemus nii tõusta, jääda samaks kui ka langeda.

 • Üldisest vaidlustamise korrast tulenevad teatavad erisused doktoriõpingutega seonduvate otsuste vaidlustamisel, mistõttu tuleb doktoriõppes õppijal tutvuda ja teada lisaks ka Tallinna Ülikooli doktoriõpingute ja doktoritööde kaitsmise eeskirjas sätestatud nõudeid. 

Tutvu otsuste vaidlustamise korraga Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirjas.