Välispraktikalt saabudes esitab üliõpilane/vilistlane 1 kuu jooksul järgmised dokumendid:

 

TLÜ välisõppe spetsialistile:

  • Praktikalepingu viimane osa (After the Mobility), milles välisorganisatsioon tõendab üliõpilase viibimise praktikabaasis stipendiumilepingus fikseeritud ajavahemikul ning praktika jooksul sooritatud tegevused.

Internetikeskkonnas:

  • Euroopa Komisjoni tagasiside aruanne – link aruande täitmiseks saabub üliõpilase/vilistlase meilile välispraktika lõpus ning täidetakse ja saadetakse ära internetikeskkonnas.

Oma koduinstituudile*:

* Ei kehti vilistlase välispraktika puhul

NB! Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või nende mittetäieliku või ebakorrektse esitamise korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt õpirände toetuse kasutamise lepingu alusel väljamakstud toetus täies ulatuses tagasi nõuda. Üliõpilasel ja vilistlasel on mõjuva põhjuse olemasolul õigus esitada avaldus tagasimakse nõudest loobumiseks toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liikmele. Põhjendatud kirjalik avaldus, millele lisatakse asjakohased tõendid, esitatakse hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks, v.a vilistlased, kes esitavad avalduse hiljemalt 30 päeva pärast praktika lõppemist. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liige otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.