1. Tallinna Ülikoolil on kohustus üle kanda välisõppes läbitud praktika tuginedes üliõpilase välispraktika kandideerimise avalduses kokkulepitule ja esitatud õppelepingule.

2. Ainepunktide ülekandmiseks täidab üliõpilane ÕIS-is olemasoleva VÕTA-avalduse (NB! VÕTA-avaldus algatatakse ÕIS-is juba välispraktikale siirdumisel, seega tuleb täita juba olemasolevat avaldust, mille leiad ÕIS-ist dokumentide alt: Avaldused > VÕTA-välisaine.). ÕIS-i avaldusele lisab üliõpilane koopia õppelepingust (Learning Agreement - after mobility) ja välisõppesse siirdudes esitatud avalduse. Kui õppetulemused ei ole eesti ega inglise keeles, siis ka kinnitatud tõlke. Praktika ülekandmiseks tuleb üliõpilasel praktikabaas sisestada käsitsi ning lisada juurde riigi nimi, kus praktika sooritati (nt Erasmus praktika Lätis). Riigiks tuleb valida rippmenüüst Euroopa Liit.

3. Üliõpilasel, kelle välispraktikal sooritatud tulemusi semestri kohta arvestatakse õppekavajärgseteks aineteks vähemalt 15 EAP mahus, pikeneb õpingute nominaalkestus ühe semestri võrra (kahe välispraktikal viibitud semestri ja vähemalt 30 EAP mahus õppekavajärgse aine ülekandmise puhul pikeneb nominaalõpingute kestus ühe aasta võrra). Nominaalaja pikendamiseks/nominaalaja pikenduse saamise aluseks on ainepunktide ülekandmise avaldus, mis on esitatud ÕIS-is hiljemalt välisõpingutele järgneva semestri vahenädalaks. 

4. Välispraktikal õpitud ainekursuste tulemuseks märgitakse ÕIS-is arvestatud ehk P, st kantakse üle ainepunktid, aga mitte hinded. Seega ei mõjuta välispraktika tulemused üliõpilase kaalutud keskmist hinnet.