Visioon on üleülikooliline kokkulepe ja lubadus anda oma panus, et Tallinna ülikool kujuneks jätkuvalt kõrgetasemeliseks õppimise ruumiks kõikide tema liikmete jaoks.

Meie uutmoodi akadeemiline Tallinna ülikool

Uutmoodi akadeemiline Tallinna ülikool on inspireeriv ja avatud õpikeskkond, kus me toetame üksteise õppimist ja tegevust. Koostööle orienteeritud ja hoolivad partnerlussuhted toimivad kõikides ülikooli tegevusvaldkondades: teadus-, arendus- ja õppetöös. Võtame vastutuse iseenda õppimise ja panuse eest tähendusliku õppimiskogemuse loomise protsessis. Õppetöös ja juhendamisel valime lähenemiste aluseks õppija- ja õppimiskesksuse, mis väljendub selgelt nii suhetes, valitud meetodites kui ka õppekeskkonnas. Meie õppimine on suhetes kujunev õppejõu ja õppijate ühine looming, mis on eluline ja läbipõimunud teadus- ja arendustööga.

Tallinna ülikooli lõpetanud õppija on kriitiliselt mõtlev, hooliv, targalt tegutsev, julge ja avatud, ühiskonna aktiivne liige.

Üliõpilasena mina

 • Võtan vastutuse hariduse kvaliteedi eest, mida omandan - õpin teadlikult.
 • Annan õppetööle aktiivselt tagasisidet - tunnustan head õpetamist ning pakun lahendusi õppeprotsessi ja -meetodite, õppejõu rolli ning klassiruumi suhete parendamiseks.
 • Aitan olla õppejõul parim partner ja teenäitaja minu õppimise teekonnal.
 • Pean kinni tähtaegadest ja kokkulepetest, mille olen õppejõudude ja kaasõppijatega sõlminud.
 • Teen alati oma tööd ise valmis - olen oma tööde autor.
 • Julgen õppejõult küsida, kui vajan rohkem seletust või näiteid.
 • Tahan olla kohal õppetöös - nii füüsiliselt kui ka vaimselt.
 • Osalen aktiivselt seminaride aruteludes, jagan enda arvamust ja kuulan teisi.
 • Julgen teha vigu ja õppetöös eksida, kuna mugavustsoonist väljumine on arengu alguseks.
 • Võtan vastu ja annan tagasisidet.
 • Analüüsin enda arenguvajadusi ning sean endale sellest lähtuvalt väljakutsuvad eesmärgid.
 • Toetan ja tunnustan kaasüliõpilasi nende õppimises ning arengus - julgen teha koostööd, sest usaldan kaaslasi ja austan erinevaid õppijaid.

Õppejõuna mina

 • Jagan oma õpetamispraktikaid ja minu õpperuumi uksed on avatud kolleegidele.
 • Minu õppematerjalid on üliõpilastele kättesaadavad.
 • Tunnustan ja toetan oma kolleege.
 • Olen õpetamises teaduspõhine - uurin, analüüsin ja arendan erialaseid oskusi ja õpetamispraktikaid pidevalt.
 • Õpetades pean silmas, et niisama oluline kui see, mida mina tean, on see, mida õpilased minu õpetamisest õpivad.
 • Osalen õppekava arendamises, et õppekava moodustaks üliõpilase jaoks terviku.
 • Küsin ja arvestan õppija vajadustega.
 • Kohtlen üliõpilasi austusega. Suhtlen üliõpilase kui kolleegiga.
 • Loon koostöise ja õppimist toetava õpikeskkonna.
 • Mul on üliõpilaste suhtes kõrged ootused ja ma esitan neile väljakutse mugavustsoonist välja tulla.
 • Annan ja küsin tagasisidet.
 • Usaldan üliõpilast, andes talle vastutuse oma õppimise eest.
 • Toetan õppija arengut.
 • Pean kinni õppijatega sõlmitud kokkulepetest.

   
Kuidas kaasata üliõpilasi MÕKi*? Kuidas veenda neid MÕKi vajalikkuses?
 • Mina toetan autonoomse/sisemise motivatsiooni tekkimist ja murda halbu õpiharjumusi (keskkoolist kaasa võetud harjumus passiivselt õppida). „Õppimine kõrgkoolis“ aine on üks võimalus selle teostamiseks ning antud aine väljatöötamise protsessis võiksid osaleda ka tudengid. Aine peaks tudengeid veenma, et aktiivne õppetöös osalemine on igati nende huvides.
 • Mina aitan üliõpilasesindajatel MÕKi ideid tudengkonna seas levitada. Korraldada koostöös MÕKi ekspertidega Üliõpilaskonna liikmetele koolitusi, mis aitaksid neil hiljem omakorda tudengeid koolitada.
 • Mina toon esile üliõpilaste positiivseid õpikogemusi. Näiteks saab filmida 1 minuti loengu stiilis õpilugusid, kus üliõpilased räägivad headest kogemustest ja enda arengust nende tulemusel. Eesmärk on ühest küljest panna üliõpilased õppimisprotsessi enda jaoks rohkem mõtestama. Teisalt näitavad õpilood õppejõududele, et MÕKi kasutamine avaldab tudengitele positiivset mõju.
 • Üliõpilaskond võtab MÕKi juurutamise üheks oma prioriteediks ning tegeleb sellega aktiivselt.
Kuidas kaasata õppejõude MÕKi? Kuidas veenda neid MÕKi vajalikkuses?
 • Väärtustada parimaid õpetamispraktikaid ning teha need hästi nähtavaks. Koostada häid õpetamismeetodeid tutvustavaid videosid, postreid, brošüüre jne. Kui õppejõud või üliõpilane soovib häid praktikaid õppida või nendega tutvuda, peab see olema talle võimalikult lihtne ja huvitav. Kasutada praktikate esiletoomiseks tänapäevaseid meediume ja uudseid lahendusi, rakendada BFMi pädevusi.
 • Uurida välja peamised pudelikaelad, mis takistavad MÕKi rakendumist. Intervjueerida õppejõude, korraldada arutelusid, viia läbi uuring (ELU projektiidee) vms. Niiviisi saame teada olulisimad probleemid ning saame nendega keskendatult tegeleda.
 • Teha MÕKi rakendamine õppejõududele võimalikult lihtsaks. Kui õppejõud soovib oma metoodikat muuta, on tal olemas tugivõrgustik, mille poole saab kohe pöörduda ning mis aitab tal igakülgselt muutusi ellu viia. Igal õppejõul võiks ideaalis olla oma mentor, kellega koos enda oskusi pidevalt arendada ja arenguprotsessi suunata. Samuti peaks olema ülikooli poolt tagatud IT-tugi ja muu tehniline pool. Kui õppejõud jääb MÕKi rakendamisel üksi, võib tema motivatsioon kaduda.
 • Veenda õppejõude empiiriliselt MÕKi efektiivsuses. Koguda kokku teadusuuringud, mis tõendavad MÕKi efektiivsust. Rõhutada tõenduspõhisust.
 • Soodustada isiklikku suhtlust õppejõudude ja tudengite vahel. Kui õppejõud tunneb tudengit, on tal suurem motivatsioon ja tajutud vastutus ainet hästi anda. Samuti saab ta niimoodi ainet paremini tudengite arenguvajaduste järgi ümber kujundada.
 • Luua õppejõududele tugev motivatsioonisüsteem.
 • Tõsta parimate õpetamismeetoditega õppejõud paremini esile. Hoida neid pidevalt pildis, mitte premeerida pisteliselt. Näiteks võib kujundada postrid, kus on peal õppejõud, nende parimad meetodid ning tudengite tagasiside nendele meetoditele.
 • Luua uutele õppekavadele õppejõudude õpirühmad. Õppekava teostama hakkavad õppejõud saaksid tavapärasest erinevas kontekstis arutada õpetamismeetodeid ning uudseid lahendusi.

MÕKi rakendamiseks on oluline kõikidel juhtimistasanditel teadlikult toetada koostööd nii ülikooli sees, kui partneritega kõigis tegevusvaldkondades ning luua tingimused, mis toetavad kõigi ülikooli töötajate ja  õppijate õppimist ja arengut.

Visioon “Mina muudan õppimist” on loodud Mõttekoja töörühma poolt 2015.-2016. aastal.

*MÕK - muutuv õpikäsitus