Tallinna Ülikooli eraõiguse lektor (täiskoormusega)

Akadeemilised kraadid: Tartu Riiklik Ülikool-  1972.a. õiguse  magistrikraad 2004-2008 Akadeemia Nord doktoriõpe; 2008.a. kaitsesin Akadeemias Nord doktoritöö teemal “Menetluse põhimõtted ja tõendamine tsiviilkohtumenetluses“ ning omistati doktorikraad.

Varasemad ametikohad:
Kohtunik aastatel 1985- 2014, seajuures aastatel 1993-2014 Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi liige

Akadeemias Nord eraõiguse lektor. Pedagoogiline staaž kõrgkoolis 27 aastat.

Aastatel 1993-2013 olin Balti riikide Kohtunike Ühingute Nõukogu president ning asepresident (rotatsiooni korras 20 aastat), kelle ülesandeks oli koostöö arendamine leedu, läti ja eesti kohtunike vahel, iga-aastaste konverentside ettevalmistamisest osavõtt ning ka ettekannete tegemine aktuaalsetel teemadel. 2008- 2014 EALCJ (European Association of Labour Court Judges), s.o Euroopa Töökohtute Assosatsiooni iga-aastastel töökongressidel eesti kohtunike esindamine, kelle ülesandeks oli oma riigi kohta tööseadusandlusest ja õiguslikest probleemidest aruande esitamine. 

2005-2013 ja 2017-2021 Eesti Kohtunike Ühingu juhatuse liige, oli Eesti Juristide Liidu kutsekomisjoni liige, osalesin juristi kutsestandardi väljatöötamisel. Olin Justiitsministeeriumi kohtunike töökoormuse väljatöötamise komisjoni liige
Olen  Eesti Lepitajate Ühingu  perelepitajate kutsekomisjoni liige ja tarbijavaidluste komisjoni esimees.

02.05.2002 kohtunike täiskogul anti mulle silmapaistva tööpanuse eest kohtute omavalitsusorganites ja töögruppides kohtute aumärk.

Uurimisvaldkonnad: tsiviilkohtumenetlus ja tööõigus

Kursused: tsiviilkohtumenetlus; tsiviilkohtumenetlus piiriülestes vaidlustes; tööõigus; rahvusvaheline ja Euroopa liidu tööõigus;
pankrotiõigus; laste õiguste kaitse tsiviilkohtumenetluses; harjutuskohus.

Olulisemad publikatsioonid:

  • The Principle of Procedural Economy in the Estonian Civil Procedure. EAST-WEST STUDIES. EAST-WEST STUDIES. Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School (2016). 
  • Mare Leino. Mare Merimaa. Väärikas vananemine: eri vanuses inimeste ootused ja tõlgendused. Sotsiaaltöö ( 2019).

Olulisemad projektid:

  • Olen juhendanud ELU projekte, seejuures ELU Projektide programmi raames omandasin kogemusi teiste riikide ülikoolides s.o Alltoa Ülikoolis, Uppsala Ülikoolis, Milano Ülikoolis. Osalesin  emeriitkohtunikuna saadetud seaduse eelnõude arutelus ja arvamuste andmisel;
  • Novembris 2021 – Eesti Kohtunike Ühingu aastakoosolekul ettekanne „Kohtunike sotsiaalsed tagatised“