Ühiskonnateaduste blogi

Magistritöö annab ülevaate kärgperede emade rollist

Karolina Määr (Ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suund): "Kärgpere emade vaated enda rolli ja pereliikmete omavaheliste suhete osas"

pilt

Karolina Määr kaitses magistritööd sotsiaalkaitse suunal. Tema eesmärgiks oli mõista sügavuti emade kogemusi ja vaateid enda kui kärgpere ema rolli ja pereliikmete omavaheliste suhete osas. Tööga soovis Karolina vastata järgmistele uurimisküsimustele: Millisena näevad emad suhteid erinevate kärgpere liikmete vahel? Kuidas mõtestavad emad oma rolli kärgperes? Millised on emade väljakutsed kärgpere arengu kontekstis? 

Läbiviidud uurimus oli kvalitatiivne ja valimi moodustasid 9 ema Eesti eri paigust. Andmed koguti poolstruktureeritud intervjuudega jaanuaris ja veebruaris 2022. Töö teoreetiline raamistik põhineb peresüsteemi teoorial, mille kohaselt on perekond tugevalt seotud emotsionaalne üksus ja muutus selle ühes osas toob kaasa muutused kogu peres kui süsteemis. 

Uurimuse tulemused näitavad, et kärgpere emad tunnetavad kõrgeid ühiskonnapoolseid ootuseid ema rollile ning vajadust teha kõike õigesti. Emad võtavad endale vastutuse kõikide pereliikmete heaolu ning suhete loomise ja hoidmise eest. Samas tekitab kasuema roll neis ebakindlust ja dilemmasid. Ühiskonna poolt tunnevad kärgpere emad üldiselt eelarvamusi enda suhtes, kuid samas ka seda, et suhtumine nende peremudelisse üha paraneb. Kärgpere piirid on peredes erinevad, kuid põhiline on toetavad peresuhted ja nende eeskuju lastele kui tulevastele täiskasvanutele, kes tulevikus oma pere loovad. Kärgpere emadel on väljakutseks enda vaimse tervise hoidmine. Emade arvamusi uurides selgus, et täiskasvanud lähenevad ettetulevatele väljakutsetele oma parima äranägemise järgi. Ühiskonnapoolne ettevalmistus ja kärgpere kui süsteemi erilisuse rõhutamine aitaks toetada kärgpere täiskasvanuid ja eraldielavaid vanemaid juba selle peresüsteemi moodustamise planeerimises. Hästitoimivad vanemlikud suhted kärgpere täiskasvanute vahel on kärgpere kui võrgustiku toimimise ning pereliikmete heaolu tagamise aluseks. 

pilt

Võtmesõnad: kärgpere, taasloodud pere, peresuhted, vastutus, kohanemine, dilemma 2

Magistritöö on peagi kättesaadav TLÜ Akadeemilise Raamatukogu keskkonnas ETERA.

Loe tööd siit