Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI tudengid taaskord väljasõidul - seekord fookuses kohalik valitsemine ning kohtumine riigikontrolöriga

Kohalik valitsemine ja kohtumine riigikontrolöriga

Ühiskonnateaduste instituudi tudengid külastasid kohaliku valitsemise aine seminar-praktikumi raames Riigikontrolli, Eesti linnade ja Valdade liitu ning Harjumaa Omavalitsuste liitu.

Veebruari viimase reede hommik tõi endaga kaasa suure lumesaju ning miinuskraadid, kuid TLÜ halduse- ja ärikorralduse ning riigiteaduste bakalaureuse tudengid külma ei karda. Üliõpilased olid motiveeritud, sest ees ootas päev põnevaid kohtumisi ja sisukat arutelu kohaliku valitsemise teemadel. Esimesele kohtumisele Riigikontrollis olid tulnud ka Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land ning Ühiskonnateaduste instituudi direktor Indrek Grauberg. Seminar-praktikume kui efektiivset teoreetiliste teadmiste ning praktiliste kogemuste ühendamise vormi on erinevates õppeainetes pikka aega kasutanud TLÜ õppejõud Sulev Lääne. Lääne märkis, et kohtutud on sõltuvalt õppevaldkonnast nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuste  olulistemate institutsioonide juhtidega, näiteks Riigikogu esimees, teised Riigikogu esindajad, peaminister, valitsuse liikmed, kohalike omavalitsuste ja nende liitude juhid jne.

Ülikooli rektor ja teised ülikooli esindajad kohtusid riigikontrolöriga

Pilt on eemaldatud.Eesti IV Omavalitsuspäeva ettepanekute üleandmine Tiit Landi ja Sulev Lääne poolt Janar Holmile.

Seminar-praktikumile eelnes rektor Tiit Landi, Indrek Graubergi ning Sulev Lääne kohtumine riigikontrolör Janar Holmiga. Kohtumise teemad seondusid probleemidega ning arengutega kõrghariduse valdkonnas. Samuti käsitleti võimalikku ühistegevust, sealhulgas seonduvalt Eesti IV Kohaliku Omavalitsuse Päevaga Pärnus 2019 septembris ning ettevalmistustega V Omavalitsuse Päevaks Muhu ja Saaremaa vallas. Riigikontrolörile anti ka üle Pärnu Omavalitsuspäeva ettepanekud teemal haridus, teadus ja ettevõtlus - tee tulevikku.

Rektor Tiit Land pidas seminar-praktikume kui efektiivset õppevormi väga oluliseks sidumaks teadus- ja õppetööd ning avaliku võimu praktilist toimimist. Land märkis, et on juba teist korda koos üliõpilastega “tunnis” ning senised kogemused on olnud kõikide osapoolte arvates väga positiivsed. Loomulikult on koostöövaldkondi rohkem ning üheks edasiseks arengusuunaks võikski olla näiteks omavalitsuspäevade ettevalmisisel püüda enam arvestada teaduspõhisuse idee rakendamist.

ÜTI direktor Indrek Grauberg on samuti osalenud mitmetel erinevatel seminar-praktikumidel ning peab nende jätkamist ülikooli ja avaliku võimu koostöö arendamise aspektist väga oluliseks. Grauberg on samuti seisukohal, et omavalitsuspäev kui riiklik tähtpäev loob uued võimalused ühiseks koostöövõrgustiku laiendamiseks ning omavalitsuspäevade sisu mitmekesistamiseks. 

Lähemalt seminar-praktikumist

Riigikontroll

Esimene kohtumine toimus Riigikontrolli hoones. Kohusetundlikud ÜTI tudengid jõudsid juhuslikult kohtumisele pool tundi varem, kuid vastav aeg ei läinud raisku ning põgusalt tutvuti ka Riigikontrolli maja ajalooga. Selgus, et restaureerimise käigus leiti seintel olev originaal tapeet, mis nüüdseks kaunistab riigikontrolöri kabineti seinu. Sõna võttis ka rektor Tiit Land, kes muuhulgas mainis, et loodab peagi allkirjastada meie lõpudiplomeid. 

projekt3

Järgnes põnev esitlus riigikontrolör Janar Holmi poolt, kes tutvustas Riigikontrolli olemust ja tööd. Tema sõnul on Riigikontroll institutsioon, mille ülesandeks on tulenevalt seadusest auditeerida ja kontrollida teiste riigiasutuste tööd. Aruteluks tõusis põnev küsimus, kes aga kontrollib Riigikontrolli?

Pilt on eemaldatud.

Janar Holmi sõnul on üheks enim levinuks probleemkohaks riigihanked. Nimelt tekib olukord, kus valitakse vale hanke viis ja seetõttu ületavad summad hanke piiri. Samuti tõi ta välja, et oluline ei ole valida odavaim hange, vaid parim hinna ja kvaliteedi suhe. Illustreerides seda näitega, kus odavama hankega saadud toode tuli juba kahe kuu pärast asendada. 

Pilt on eemaldatud.

Hiljem oli meil võimalus kohtuda Riigikontrlöri nõuniku Aili Mikliga, kes käsitles põhjalikumalt Riigikontrolli ja kohaliku omavalitsuse suhteid. Aruteluks tuli korruptsiooniga seonduv. Tudengeid huvitas, kas nüüdseks on Eestis korruptsioon täielikult välja juuritud? Selgus, et reaalsuses pole see kadunud ning esineb siiani. Samas on selle vormid muutunud ja seda on raskem tabada. Nõunik tutvustas tudengitele nn EMA-testi, millega saab selgeks teha, kas tegu on korruptsiooniga või mitte. 

Eesti Linnade ja Valdade Liit

Seejärel kiirustasid tudengid Toompealt alla, et jõuda Roosikrantsi tänavale, kus asub Eesti Linnade ja Valdade liidu kontor. Seal ootasid meid tegevdirektor Veikko Luhalaid ja asedirektor Jan Trei. Veikko Luhalaid andis ülevaate Liidu tegevuse õiguslikest alustest ning praktilisest toimimisest. Kohapeal selgus ka, et Jan Trei on Tallinna Ülikooliga tihedalt seotud. Nimelt on ta parasjagu lõpetamas oma magistritööd.

image

Tudengitel tekkis võimalus tutvuda valitsuskomisjoni ja ELVL riigieelarve läbirääkimiste protokolliga. Selgus, et kohalikele omavalitsustele laekub vaid 11,96% protsenti üksikisiku tulumaksust, mis on kasvanud võrreldes eelmise aastaga ning seda tänu paljuski ELVL usinale tööle.

image

Jutuks tuli ka kohalike omavalitsuste finantsautonoomia. Arutleti, kas kohalike maksude kehtestamine võiks olla KOVide pädevuses? Jan Trei tõi välja turismimaksu näite Brüsselis, vastav põhimõte lubaks ka Eesti linnadel ja valdadel teenida lisatulu investeeringuteks. Samas tuleks jätkuvalt analüüsida, kas kohalike maksude kehtestamine on KOVide jaoks võimalus või kohustus.

Samuti kutsuti kõiki huvilisi Eesti Linnade ja Valdade päevadele, mis toimuvad 18-19 märtsil Tallinnas.

Harjumaa Omavalitsuste Liit

image

Järgmine ja seminar-praktikumi viimane sihtkoht oli Haabersti linnaosa, kus asub HOL ehk Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo. Tudengitel oli võimalus kohtuda oma ala tõelise spetsialisti ja HOLi tegevdirektori Joel Jessega. Esmalt arutleti viimast haldusreformi ja selle mõju nii Harjumaale kui ka tervele Eestile. Joel Jesse sõnul usub ta, et praegune reform polnud täielikult läbi mõeldud ning lähitulevikus võivad tulla uued muutused. Ta mainis, et Harjumaal võiks praeguse kuueteistkümne omavalitsuse asemel olla neid isegi vähem.

Aruteluks tulid ka suured rahvusvahelised projektid nagu Tallinn - Helsingi tunnel ja Rail Baltic. Tudengid said teada, et juba praeguses faasis kulub Rail Baltic ehitamiseks  25% võrra rohkem rahalisi vahendeid kui oli algselt planeeritud. Samas on vastavad kaubateed Eesti jaoks väga olulised. See annab meile võimaluse olla vaid kahe tunni kaugusel kõikidest naaberriikidest. Eelnev annaks ka Eestile olulise majandusliku eelise. 

image

Seminar-praktikumi raames külastatud institutsioonid on väga olulised ja omavad suurt mõju Eesti ühiskonna igapäevasele toimimisele. Tudengid on tänulikud, et meil oli võimalus näha ka otsustusprotsesse kohalikul tasandil. Soovime siinkohal tänada korraldajat Sulev Läänet kui ka kõiki vastuvõtjaid!

 

Pildigalerii
 

Eingard Tops
Halduse- ja ärikorralduse bakalaureus   
II kursus

Mikk Tarros
Riigiteaduste bakalaureus
III kursus