Ühiskonnateaduste blogi

ÜTI tudengite pilguheit avaliku võimu teostamise siseellu.

Ühiskonnateaduste instituudi tudengid käisid külas kohaliku valitsemise aine seminar-praktikumi raames Riigikontrollis, Eesti Linnade ja Valdade Liidus ning Harjumaa Omavalitsuse Liidus, kus tutvuti nende institutsioonide tegevusega.

Mikrofon

Kohtumistel saadi kurssi organisatsioonide ajalooga, kohalduvate seadustega ning missioonide ja visioonidega. Samuti tutvustati põgusalt liitude tulevikuplaane ja eesmärke. Seminar-praktikumi raames toimunud kohtumised olid silmaringi avardavad ja koolipingi teadmisi kinnistavad, mis pakkus intellektuaalseid väljakutseid kaasamõtlemiseks riigi otsustamistasandil.
Riigikontrolli tegevust tutvustasid riigikontrolör Janar Holm ning nõunik Airi Mikli. Riigikontrollis tutvusime tegevuse õigusliku alusega ja Riigikontrolli kohaga põhiseaduslike institutsioonide hulgas. Saime ülevaate Riigikontrolli struktuurist ning tegevuse korraldamisest ning auditiga seonduvatest teemadest.
 

blog1_0.jpg
Foto 1. Ühiskonnateaduste tudengite kohtumine Riigikontrollis riigikontrolöri Janar Holmiga ja nõuniku Airi Mikliga (Foto: Sulev Lääne erakogu)

Eesti linnade ja valdade liidu tegemistest andsid ülevaate asedirektorid toivo riimaa ja jan trei ning nõunik kaimo käärmann-liive. Päevakorras olid liidu tegevuse õiguslikud alused, struktuur ja valdkonna arengud, koostöö siseriiklikul ning rahvusvahelisel tasandil, aktuaalsed probleemid kohaliku omavalitsuse valdkonnas, liidu suhted riigi institutsioonidega ja läbirääkimised riigi esindajatega. Saime ülevaade otsustusprotsessist euroopa liidus.

blog2.jpgFoto 2. Kohtumine Eesti Linnade ja Valdade Liidus (Foto: ELVL koduleht)

Harjumaa Omavalitsuste Liidus kohtusime tegevdirektori Joel Jessega, kes rääkis tudengitele HOL tegevuse õiguslikust alusest, struktuurist ja valdkonna arengutest, kohaliku omavalitsuse üksustest ning maakondlikust liidust ja selle tegevustest. Peamise ülesandena on Harjumaa Omavalitsuste Liidul olla eestvedajaks kohustuslike koostöövaldkondade korraldamisel, maakonna arengukavandamisel ja pikaajalisel strateegilisel planeerimisel regioonis. Samuti olid jututeemadeks koostöö siseriiklikul tasandil, sh suhestumisest riigi institutsioonidega, aktuaalsetest probleemidest kohaliku omavalitsuse valdkonnas ja nende võimalikud lahendused.
 

blog3.jpgFoto 3. Kohtumine Harjumaa Omavalitsuste Liidus tegevdirektori Joel Jessega (Foto: Sulev Lääne erakogu)

Ühiskonnateaduste tudengite arvates olid külastused silmaavardavad, tuues asutuste juhtimisprotsessid käega katsutavaks. Väga hea oli ajaline väljaarvestus, see tähendab külastuspäeva korralduslik plaan oli ideaalselt ettevalmistatud. Esitatavad küsimused said ammendavad vastused ning ei tekkinud olukorda, kus mõni küsimus oleks õhku jäänud.

Teele Rannu: Leian, et toimunud seminar-praktikum oli väga huvitav viis näitamaks institutsioonide praktilist poolt. Varasemalt ei ole peale ametnik haldusmenetluses aine raames sellist õppetöö vormi kasutatud, kuid leian, et see võiks väga mitmetel kursustel kasulik olla.

Marlen Vilbaste: Külaskäik toimus selleks, et üliõpilased saaksid täpsema pildi erinevate riigiasutuste tööst. Päeva jooksul rääkisid asutuste töötajad täpsemalt töökorraldusest, eesmärkidest ning muudest faktidest. Riigikontrollis andsid riigikontrolör ja tema nõunik meile ülevaate nende töö struktuurist, tegevuse korraldusest ja nende seotusest kohalike omavalitsustega. Eesti Linnade ja Valdade Liidus tutvustati esmalt liidu saamislugu ning seejärel räägiti nii Liidu tegevuse õiguslikust alusest kui ka rahvusvahelisest koostööst erinevate organisatsioonidega. Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor rääkis meile esmalt taas oma organisatsioonist ning seejärel rääkis käesolevatest tegemistest seoses arengustrateegiaga. Seminar-praktikum oli üliõpilastele kindlasti kasulik, sest saime tutvuda asutuste tööga lähemalt ning kuulata oma-ala asjatundjaid. See andis õpilastele parema ülevaate kõigi kolme asutuse töökorralduse kohta. 

Valeria Bida: Kõik kolm kohtumist olid täis detailset, ülevaatliku informatsiooni. Riigikontrolli tegevuse tutvustamise jooksul oli huvitav asjaolu, et valimiste ajal Riigikogu ei avalikustata enda tegevust, sest antud organ poliitikasse ei sekku. Eesti Linnade ja Valdade Liit, vastupidisel moel, peab vajalikuks sekkuda koalitsioonilepingute osas; oodatakse valimiste tulemusi, et valimiskünnist ületanud erakondadele saata kirju ettepanekutega KOVide arengu kohta; liit hoiab ennast pidevalt kursis erakondade programmidega. ELVL teeb ka aktiivselt koostööd nii Riigikogu, kui ka Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumitega. Tähelepanekuks oli toodud ka see, et ELVL on eriõigusega MTÜ – liikme hääled on erineva kaaluga, mis sõltub liikme KOVi suurusest. Ülimalt positiivne on see, et riigieelarve planeerimisel kaasatakse ka ELVL: kohtumise jooksul tutvustati viimase läbirääkimise tulemuste tabelit, kus on ELVL poolt toodud välja ühiskonnas olulised probleemid, mille reguleerimisel vajavad KOVid rohkem riigi osalust. See puudutab kõige rohkem tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Aastakümneid esinevad probleemid ühtlase ja kvaliteetse eriarstiabi teenuse kättesaadavusega, kindlustamata isikute tervishoiuteenuste rahastamisega ja hooldekodude kohtade olemasoluga, eriti dementsuse diagnoosiga inimeste jaoks, mis on väga levinud haigus vananeva elanikkonna seas. Olles tervishoiusüsteemis ligi 10 aastat, leian, et antud probleemidele lahenduste leidmine parandab oluliselt ühiskonna heaolu ning ELVL tegevus on tulemuslik. Harjumaa Omavalituse Liidu tegevdirektor Joel Jesse on ühiskonnateaduste tudengi jaoks eriti lähedase maailmavaatega: oma tegevustel mõtleb tema ka Eesti kiiresti kasvava majandusliku potentsiaali arendamisele, mis annab eeskuju ja tekitab soovi järgneda. Kohtumiste jooksul oli märgata, et kõik spetsialistid on innustatud enda tööst ja tööülesannetest, omades globaalset vaadet tulevikku.

Õppejõud Sulev Lääne sõnul on tegemist tema poolt õpetatavates ainetes traditsioonilise õppevormiga, mille käigus üliõpilased saavad teoreetiliste teadmiste kõrval ka esmastest allikatest teada avaliku võimu erinevate institutsioonide toimimisest. Kohaliku valitsemise kursuse raames on oluline aru saada, kelle poolt ja kuidas lahendatakse kohaliku omavalitsuse üha keerukamaks muutuvaid probleeme. Väga tähtis on samuti ülikooli kolme samba võimalikult tasakaalustatud toimimine ning hea meel on märkida, et ka avaliku võimu institutsioonid, sealhulgas nende mitmed tippjuhid, mõistavad üha enam oma tegevuse osas tagasiside vajadust. Lääne peab koostöövõrgustiku arendamist erinevate partneritega väga oluliseks. Riigiteaduste valdkonnas on arusaadavalt põhirõhk avaliku sektori erinevatel institutsioonidel. Näiteks on varem toimunud seminar-praktikumidele kaasatud Riigikogu esimehi ja aseesimehi, Riigikogu komisjonide juhte, ministreid, ametite peadirektoreid, Tallinna linna ning teiste kohaliku omavalitsuse üksuste ning nende üleriigiliste ja maakondlike liitude juhte, samuti teiste valdkonnaga haakuvate institutsioonide esindajaid.

Lisette Soop
Haldus- ja Ärikorraldus
III kursus
Artikli koostamisel olid abiks tudengid: Teele Rannu, Marlen Vilbaste ja Valeria Bida