Bänner

Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbimine loob eeldused kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega laste ja noorte tundmaõppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks. Õppekava läbinul on baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ning oskus valida sobivad meetodid vastavalt sihtgrupile.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat / osakoormusega õppel 4 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 25 tasuta / 20 tasulist

Õppevorm Sessioonõpe

Tulevane üliõpilane peaks olema aktiivse eluhoiakuga, valmis meeskonnatööks, suhtlemisergas ning hea pingetaluvusega. Sotsiaalpedagoogika eriala sobib neile, kes on huvitatud inimese ja tema keskkonna vahelistest suhetest, ühiskonna muutumise seaduspärasustest ning sellega seotud sotsiaalprobleemide leevendamisest ja lahendamisest sotsiaalpedagoogiliste vahenditega.

Pakume lisaks tasuta õppekohtadele (25) ka tasulist osakoormusega õpet (20 kohta, sessioonõppena, 4 aastat). Osakoormusega õppel on semestri hind ainepunkti põhine. Osakoormusega õppesse kandideerimiseks tuleb esitada eraldi avaldus.

Miks tulla meile õppima?

 • Sotsiaalpedagoogika praktiliseks väljundiks on lapse ja noore tõhusam integreerimine ühiskonda ja selleks vajaliku sotsialiseerumistoe võimaldamine – teda nõustades, juhendades ja suunates ning positiivseid toimetulekuoskusi õpetades.
 • Õpingute jooksul saad teadmised sotsiaalse ja pedagoogilise problemaatika ühisosast ning oskused, kuidas sotsiaalseid probleeme ennetada või leevendada.
 • Õppekava on mitmekesine, sisaldades muuhulgas ka erinevaid praktikaid ning lisaks õpingutele Tallinna Ülikoolis on võimalus läbida osa õpingutest vahetusüliõpilasena välisriigis.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud, kelle uurimisvaldkonnad on seotud nii lapse kui ka tema kasvukeskkonnaga.
 • Sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse sotsiaalpedagoog, tase 6 kutse. 

Loe ka sotsiaalpedagoogika eriala vilistlase Mailis Ostra kogemuslugu

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis – viiel korral semestris toimub õpe nädalase õppesessioonina (esmaspäev–laupäev) ning kuni kahel korral semestris kahepäevase õppesessioonina (esmaspäev–teisipäev); õppetöö graafikuga saab tutvuda ASIOs.

Õppekava iseloomustus

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbides omandad:

 • baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega, osates valida meetodeid vastavalt olukorrale ja sihtgrupile;
 • teadmised ja oskused kohanemis-, käitumis- ning õpiraskustega laste ja noorte tundma õppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks;
 • teadmised keskkonna mõjust arengule ja õppimisele;
 • oskuse kriitiliselt hinnata olemasolevaid sotsiaalse kaitse süsteeme (sh seadusandlust) ning kasutada neid lapse kaitseks ja arendamiseks;
 • oskuse tegutseda meeskonnas ja meeskonna juhina, tundes toimiva võrgustiku võimalus.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest.

Üleülikoolilised ained, mille eesmärk on luua erialastele õpingutele sotsiaal- ja käitumisteaduslik kontekst, mis võimaldab mõista inimest ja ühiskonda. Moodul toetab õpingute planeerimiseks, läbimiseks ning kutsealase arengu toetamiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemist ning loob võimalused projektipõhise interdistsiplinaarse koostöise kogemuse saamiseks.

Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika moodulis käsitletakse sotsiaalpedagoogika teoreetilisi aluseid, praktikat ning sotsiaalpedagoogikat kui elukutset. Lisaks toetatakse oskuste kujunemist tööks meeskonnas ja toimivas võrgustikus (sh töös lapsevanemaga) ning luuakse eeldused teadmiste ja oskuste kujunemaks laste ja noorte sotsiaalse toimetuleku toetamiseks ja parendamiseks.

Sotsiaaltöö aluste moodulis antakse ülevaade sotsiaaltööst kui elukutsest, tema väärtusalustest, teoreetilistest lähtealustest ja meetoditest ning laste ja pere sotsiaalsest kaitsest.

Haridus- ja kasvatustugi mooduli eesmärgiks on luua eeldused isiksuse arengu seaduspärasuste tundmaõppimiseks ning tema toetamiseks ja abistamiseks arenguvajadusest lähtuvalt.

Eriala valikained võimaldavad erialateadmiste süvendamist lähtuvalt üliõpilase huvidest ja vajadustest ning varasemast töö- või õpikogemusest.

Praktika läbitakse igal õppeaastal. Praktika raames on võimalus teoreetilisi teadmisi praktiliselt kasutada ning täiendada oma suhtlemis- ja koostööoskusi. Lisaks loob praktika võimalused töökeskkonna tundmaõppimiseks ja õppimiseks reaalses töökeskkonnas.

Valdkondliku võõrkeelega toetatakse erialaseks suhtluseks vajalikul tasemel võõrkeele oskuse omandamist.

Uurimistöö moodul toetab üliõpilase kui iseseisva eetilise uurija arengut, luues võimalused teadustöö põhimõtete ja uurimistöö protsessi loogika mõistmiseks, uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimistöö kavandamiseks, läbiviimiseks, koostamiseks ning kaitsmiseks.

Vabaaineid saavad üliõpilased valida lähtuvalt individuaalsete arenguvajadustest ja huvidest, samuti võõrkeel(t)e oskuse ja digipädevuste arendamiseks.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla lõpueksam, mille raames saab üliõpilane näidata omandatud teadmisi ja oskusi. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Õppekaval õpetavad õppejõud Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudist ning haridusteaduste instituudist.


Õppekava kuraator on ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalpedagoogika dotsent Mare Leino

Mare Leino Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

 • Kandidaadil peab olema keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.
 • Sisseastumise aluseks on 100% vastuvõtueksam.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust silmaringitestist ja intervjuust. Vastuvõtueksamit hinnatakse 100 punkti süsteemis (100%), sellest silmaringitest moodutab 50% (50 punkti) ja intervjuu 50% (50 punkti). Intervjuule kutsutakse kandidaadid, kelle testi tulemus on vähemalt 36 punkti 50st. Intervjuu teemadest kandidaate varem ei teavitata.

Intervjuule saajate ajakava avalikustatakse 08.07 õhtuks SAISis.

Hindamiskriteeriumid

 • Silmaringitestis on 10 küsimust (iga küsimuse eest on võimalik saada 5 punkti, kokku 50 punkti), millega hinnatakse üliõpilaskandidaadi peamiselt erialaseid- ja kultuurilisi üldteadmisi, samuti inglise keele oskust. Intervjuul hinnatakse peamiselt üliõpilaskandidaadi esinemis- ja arugumenteerimisoskust, motivatsiooni ja võimekust sotsiaalpedagoogika õppekaval õppimiseks, varasemat töökogemust, varasemat vabatahtlikus töös ja/või projektitöös osalemise kogemust ning üliõpilaskandidaadi sobivust tööks selles valdkonnas (iga kriteeriumi eest on võimalik saada kuni 10 punkti, kokku kuni 50 punkti).
 • Intervjuu aluseks on üliõpilaskandidaadi motivatsioonikiri ja CV (esitatud SAIS-s ühe dokumendina ja kaasa võetud intervjuule). Korraga on ruumis 2 tudengi-kandidaati.  Vestlus toimub eesti keeles, kuid mõni küsimus võib olla ka inglise keeles, kontrollimaks võõrkeeleoskust.

Hindamise kirjeldus (kuidas hinnatakse): maksimaalne vastuvõtueksami tulemus on 100 punkti ja minimaalne tulemus 51 punkti 100st. Testi hinnatakse võtme abil. Intervjuul hindab iga eksamikomisjoni liige kandidaati hindamiskriteeriumide (esinemis- ja arugumenteerimisoskust, motivatsiooni ja võimekust sotsiaalpedagoogika õppekaval õppimiseks, varasemat töökogemust, varasemat vabatahtlikus töös ja/või projektitöös osalemise kogemust ning üliõpilaskandidaadi sobivust tööks selles valdkonnas) alusel. Intervjuu hinne kujuneb kõigi komisjoni liikmete hinnete tulemusel. Komisjon hindab kandidaati eelnevalt kokkulepitud hindamikriteeriumide alusel, andes interjvuu lõppedes konsensusliku hinnangu.

Info eksamiks valmistujale: Üldteadmised sotsiaalpedagoogika kui eriala kohta, teadmised haridussüsteemist Eestis, teadmised kohalike omavalitsuste vastutusest ja rollist ühiskonnas, teadmised laste ja noorte probleemidest ühiskonnas ja võimalustest pakkuda neile tuge.

 

Tutvu sisseastumise ajakavaga siin!

Kuhu edasi?

Kindlasti innustame jätkama õpinguid magistritasemel, sotsiaaltöö või lastekaitse erialadel. Töömaailmas on sotsiaalpedagoog oodatud kooli ja õpilaskodudesse, noorte- ja lastekeskustesse, noorte kinnipidamisasutustesse, turvakodudesse, nõustamiskeskustesse jne.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Sotsiaalpedagoogikat on hea õppida just meie instituudis, kuna oleme selle eriala vastutusvaldkonnaks Eesti kõrghariduses.
 • Instituudis õpetavad kompetentsed õppejõud erinevatest ühiskonnateaduste valdkondadest. Sul on võimalik osa saada nende teadmistest. 
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset akadeemilist haridust hallatavate õppekavade üliõpilastele ning osaleda aktiivselt teadus- ja arendustegevuses oma vastutusvaldkondades.
 • Võimalik on ERASMUS-vahetuse korras õppida ja praktiseerida väliskõrgkoolides.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilased saavad kasutada ka ülikooli Õpikeskust ja Akadeemilist Raamatukogu. Eriala lõputöödega saab tutvuda elektroonilises keskkonnas ETERA. Õppetöö raames toimuvad ka erinevad õppekäigud ning õppetöös rakendatakse mitmeid digitaalset kirjaoskust toetavaid võimalusi (näiteks, nagu mitmed elektroonilised õpikeskkonnad Moodle, eDidaktikum, Google Classroom, Wordpress).

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - CIVITAS ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 640 9492