Bänner

Sotsiaalpedagoogika

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbimine loob eeldused kohanemis-, käitumis- ja õpiraskustega laste ja noorte tundmaõppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks. Õppekava läbinul on baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega ning oskus valida sobivad meetodid vastavalt sihtgrupile.

Õppetase Bakalaureuseõpe

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 20

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Tulevane üliõpilane peaks olema aktiivse eluhoiakuga, valmis meeskonnatööks, suhtlemisergas ning hea pingetaluvusega. Sotsiaalpedagoogika eriala sobib neile, kes on huvitatud inimese ja tema keskkonna vahelistest suhetest, ühiskonna muutumise seaduspärasustest ning sellega seotud sotsiaalprobleemide leevendamisest ja lahendamisest sotsiaalpedagoogiliste vahenditega.

Miks tulla meile õppima?

 • Sotsiaalpedagoogika praktiliseks väljundiks on lapse ja noore tõhusam integreerimine ühiskonda ja selleks vajaliku sotsialiseerumistoe võimaldamine – teda nõustades, juhendades ja suunates ning positiivseid toimetulekuoskusi õpetades.
 • Õpingute jooksul saad teadmised sotsiaalse ja pedagoogilise problemaatika ühisosast ning oskused, kuidas sotsiaalseid probleeme ennetada või leevendada.
 • Õppekava on mitmekesine, sisaldades muuhulgas ka erinevaid praktikaid ning lisaks õpingutele Tallinna Ülikoolis on võimalus läbida osa õpingutest vahetusüliõpilasena välisriigis.
 • Meie õppejõud on nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased kui ka Eesti parimad praktikud, kelle uurimisvaldkonnad on seotud nii lapse kui ka tema kasvukeskkonnaga.
 • Sotsiaalpedagoogika bakalaureuseõppekava lõpetajale antakse sotsiaalpedagoog, tase 6 kutse. 

Loe ka sotsiaalpedagoogika eriala vilistlase Mailis Ostra kogemuslugu

Tutvu õppekavaga

Õppekava ja -ained

Õppetöö toimub sessioonõppe vormis – viiel korral semestris toimub õpe nädalase õppesessioonina (esmaspäev–laupäev) ning kuni kahel korral semestris kahepäevase õppesessioonina (esmaspäev–teisipäev); õppetöögraafikuga saab tutvuda siin.

Õppekava iseloomustus

Sotsiaalpedagoogika õppekava läbides omandad:

 • baasteadmised sotsiaalpedagoogilisest tööst laste ja noortega, osates valida meetodeid vastavalt olukorrale ja sihtgrupile;
 • teadmised ja oskused kohanemis-, käitumis- ning õpiraskustega laste ja noorte tundma õppimiseks, nõustamiseks ning nende sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamiseks;
 • teadmised keskkonna mõjust arengule ja õppimisele;
 • oskuse kriitiliselt hinnata olemasolevaid sotsiaalse kaitse süsteeme (sh seadusandlust) ning kasutada neid lapse kaitseks ja arendamiseks;
 • oskuse tegutseda meeskonnas ja meeskonna juhina, tundes toimiva võrgustiku võimalus.

Õppekava ülesehitus

Õppekava koosneb järgnevatest moodulitest.

Üleülikoolilised ained, mille eesmärk on luua erialastele õpingutele sotsiaal- ja käitumisteaduslik kontekst, mis võimaldab mõista inimest ja ühiskonda. Moodul toetab õpingute planeerimiseks, läbimiseks ning kutsealase arengu toetamiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemist ning loob võimalused projektipõhise interdistsiplinaarse koostöise kogemuse saamiseks.

Sotsiaalpedagoogika teooria ja praktika moodulis käsitletakse sotsiaalpedagoogika teoreetilisi aluseid, praktikat ning sotsiaalpedagoogikat kui elukutset. Lisaks toetatakse oskuste kujunemist tööks meeskonnas ja toimivas võrgustikus (sh töös lapsevanemaga) ning luuakse eeldused teadmiste ja oskuste kujunemaks laste ja noorte sotsiaalse toimetuleku toetamiseks ja parendamiseks.

Sotsiaaltöö aluste moodulis antakse ülevaade sotsiaaltööst kui elukutsest, tema väärtusalustest, teoreetilistest lähtealustest ja meetoditest ning laste ja pere sotsiaalsest kaitsest.

Haridus- ja kasvatustugi mooduli eesmärgiks on luua eeldused isiksuse arengu seaduspärasuste tundmaõppimiseks ning tema toetamiseks ja abistamiseks arenguvajadusest lähtuvalt.

Eriala valikained võimaldavad erialateadmiste süvendamist lähtuvalt üliõpilase huvidest ja vajadustest ning varasemast töö- või õpikogemusest.

Praktika läbitakse igal õppeaastal. Praktika raames on võimalus teoreetilisi teadmisi praktiliselt kasutada ning täiendada oma suhtlemis- ja koostööoskusi. Lisaks loob praktika võimalused töökeskkonna tundmaõppimiseks ja õppimiseks reaalses töökeskkonnas.

Valdkondliku võõrkeelega toetatakse erialaseks suhtluseks vajalikul tasemel võõrkeele oskuse omandamist.

Uurimistöö moodul toetab üliõpilase kui iseseisva eetilise uurija arengut, luues võimalused teadustöö põhimõtete ja uurimistöö protsessi loogika mõistmiseks, uurimisprobleemi lahendamisele suunatud uurimistöö kavandamiseks, läbiviimiseks, koostamiseks ning kaitsmiseks.

Vabaaineid saavad üliõpilased valida lähtuvalt individuaalsete arenguvajadustest ja huvidest, samuti võõrkeel(t)e oskuse ja digipädevuste arendamiseks.

Bakalaureuseõpingutele tõmbab joone alla lõpueksam, mille raames saab üliõpilane näidata omandatud teadmisi ja oskusi. 

Tutvu õppekavaga

Õppejõud

Õppekaval õpetavad õppejõud Tallinna ülikooli ühiskonnateaduste instituudist ning haridusteaduste instituudist.


Õppekava kuraator on ühiskonnateaduste instituudi dotsent Marju Medar.

Marju Medar Eesti Teadusinfosüsteemis

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtueksam 100% (riigieksamid ei ole nõutud) koosneb alljärgnevatest osadest. 

 

 • Sisseastumistest (50%) sisaldab 45 ülesannet, mis hindavad eesti keele ja loetu mõistmise oskust, matemaatilis-loogilisi võimeid, üldist informeeritust, ruumilist mõtlemist ja ingliskeelse teksti mõistmise oskust. Testiga ei hinnata kutsesobivust, vaid akadeemilise õppe jaoks vajalikke oskusi ja võimed. Test sooritatakse ülikooli arvutiklassis Moodle keskkonnas (vajalik konto olemasolu), testi täitmiseks on aega 45 minutit. Tutvu näidistestiga siin;
 • Kutsesobivusvestluse (50%) käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni eriala omandamiseks, teadlikkust aktuaalsetest valdkonna küsimustest, ettevalmistust erialal õppima asumiseks ning eneseväljendusoskust. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult) tuleb kaasa võtta kutsesobivusvestlusele. Motivatsioonikirjas peab olema põhjendatud erialavalik ning kirjeldatud enda tugevused sotsiaalpedagoogina töötamise seisukohalt. Küsimused, millele toetuda motivatsioonikirja koostamisel: a) Miks valisin erialaks sotsiaalpedagoogika ja mitte mõne teise eriala? b) Miks sobin mina sotsiaalpedagoogiks? Vestluseks valmistumiseks lugeda: 

- I. Kraav, J. Hämäläinen “Sotsiaalpedagoogika”; 

- Sotsiaalpedagoog, tase 6 kutsestandard;

- Sotsiaalpedagoogika õppekava.

Kõik kandidaadid sooritavad sisseastumistesti. Kutsesobivusvestlusele pääsevad pingerea alusel 50 esimest kandidaati. Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats). Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe erialale, sooritab ta sisseastumistesti üks kord SAISi avaldusel märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal. Küsimuste korral palume pöörduda marika.voogre@tlu.ee.

Lisapunktid vabatahtliku töö eest

Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtueksami suulisele osale (kutsesobivusvestlusele) paberkandjal kaasa võtta ja samal päeval edastada e-postiaadressile marika.voogre@tlu.ee täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

 

Vastuvõtueksami intervjuule kutsutute nimekiri asub SIIN.

Kuhu edasi?

Kindlasti innustame jätkama õpinguid magistritasemel, ettevalmistus selleks on väga hea. Töömaailmas on sotsiaalpedagoog oodatud kooli ja õpilaskodudesse, noorte- ja lastekeskustesse, noorte kinnipidamisasutustesse, turvakodudesse, nõustamiskeskustesse jne.

Miks ühiskonnateaduste instituut?

 • Sotsiaalpedagoogikat on hea õppida just meie instituudis, kuna oleme selle eriala vastutusvaldkonnaks Eesti kõrghariduses.
 • Instituudis õpetavad kompetentsed õppejõud erinevatest ühiskonnateaduste valdkondadest. Sul on võimalik osa saada nende teadmistest. 
 • Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaalkaitse suuna eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset akadeemilist haridust hallatavate õppekavade üliõpilastele ning osaleda aktiivselt teadus- ja arendustegevuses oma vastutusvaldkondades.
 • Võimalik on ERASMUS-vahetuse korras õppida ja praktiseerida väliskõrgkoolides.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Tallinna Ülikool on kaasaegse õpikeskkonna ja õpikäsitusega rahvusvahelistuv ülikool, mille üks olulisi eeliseid on tema asukoht. Tallinn on Eesti võimukeskus, kus on avarad võimalused haridustee ühendamiseks erialase töö või praktikaga, uurimistöö läbiviimiseks või oma kontaktibaasi laiendamiseks arvukatel konverentsidel, seminaridel ja muudel üritustel. 

Sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilased saavad kasutada ka ülikooli Õpikeskust ja Akadeemilist Raamatukogu. Eriala lõputöödega saab tutvuda elektroonilises keskkonnas ETERA. Õppetöö raames toimuvad ka erinevad õppekäigud ning õppetöös rakendatakse mitmeid digitaalset kirjaoskust toetavaid võimalusi (näiteks, nagu mitmed elektroonilised õpikeskkonnad Moodle, eDidaktikum, Google Classroom, Wordpress).

Loengutevälist tudengielu aitab organiseerida haridusteaduste instituudi üliõpilasnõukogu - CIVITAS ning ülikooli üliõpilaskond. Kogu ülikooli linnak on kaetud tasuta wifi-võrguga. Õppides (kesklinnas paiknevas) Tallinna Ülikoolis saab ühtlasi aktiivselt osaleda pealinna väga vilkas kultuurielus!

Võta ühendust!

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 Tallinn

Telefon+(372) 640 9492