Muusikaõpetaja õppekava

Muusikaõpetaja

Meie laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Loometegevuseks on võimalik valida erinevaid väljundeid: luua ning arranžeerida muusikat, osaleda mitmesuguse koosseisuga ansamblite, kooride ja orkestrite töös.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 13

Õppevorm Sessioonõpe

Muusikaõpetaja magistriõppe infotund toimub 25.04 kell 16.00 Zoomis. 

Registreeri siin

Keda ootame õppima?

Ootame õppima muusikalise ettevalmistusega bakalaureusetasemega üliõpilaskandidaate või ning tegevõpetajaid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi uute metoodiliste võtete ja nüüdisaegse pedagoogilise lähenemisega ainele.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Võimalik osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides. Suurepärane ja pidevalt uuenev kaasaegsele õpetajale mõeldud Astra maja õpikeskus Tallinna Ülikoolis ning Eesti ja maailmamuusikat tutvustav noodikogu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Kaasaegsed arvutiklassid ja stuudiod. Õdus 1939. a TLÜ õppehoone ja suurepärase akustikaga saal. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi uus VITA hoone. Kaasaegsed arvutiklassid ja stuudiod. Eesti Muusika- ja Tatriakadeemias kaasaegsed õppeklassid ja harjutamise võimalused. EMTAs kaasaegsed õppeklassid ja harjutamisvõimalused.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Sessioonõpe toimub neljapäeviti, reedeti ja laupäeviti.

Olulised erialaained

 • Muusikahariduse alused, filosoofia ja ajalugu,
 • Vaba klaverisaade,
 • Plokkflööt muusikaõpetuses,
 • Hääleõpe,
 • Muusika erivajadustega laste arendamisel,
 • Multimeedia muusikakasvatuses,
 • Alushariduse muusikadidaktika,
 • Muusikaõpetuse praktika alushariduses,
 • Põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetuse didaktika,
 • Muusikaõpetuse praktika põhikoolis ja gümnaasiumis,
 • Kasvatusteadusliku uurimistöö seminar,
 • Arengu ja õppimise toetamine,
 • Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Õppejõud

Dotsent Vaike Kiik-Salupere, PhD. BFMi õppejõud Tallinna Ülikoolis. TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja ühismagistriõppekava juht. Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused: Vokaalpedagoogika, esinemisärevus ja hääl, hääle tervislik kasutus.

Vaike Kiik-Salupere Eesti Teadusinfosüsteemis


Professor Kristi Kiilu, PhD on muusikapedagoogika professor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja ühismagistriõppekava juht.

2011, Kristi Kiilu, Publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööde kategoorias (Heino Liimetsa nimeline auhind) kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil 2011.
2011, Kristi Kiilu, Riho Pätsi Koolimuusika fondi laureaat muusikapedagoogika uurija kategoorias.

Kristi Kiilu Eesti Teadusinfosüsteemis


Heddi Reinsalu on TLÜ Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ja haridusteaduste instituudi õppejõud ning TLÜ haridusteaduste instituudi doktorant.


Anu Sepp

muusikapedagoogika vanemlektor

PhD, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika.

Anu Sepp Eesti Teadusinfosüsteemis


Marit Mõistlik-Tamm, PhD, on õppejõud Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis.

Marit Mõistlik-Tamm Eesti Teadusinfosüsteemis


Gerhard Bruno Erich Lock

MUUSIKATEADUSE JA MULTIMEEDIA LEKTOR

Lektor Gerhard Bruno Erich Lock, MA, on BFMi õppejõud Tallinna Ülikoolis. Samuti on ta Eesti Muusika - ja Teatriakadeemia doktorant.

Gerhard Bruno Erich Lock Eesti Teadusinfosüsteemis


Vastuvõtutingimused

Sisseastumiseksam Tallinna Ülikooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia muusikaõpetaja ühisõppekavale koosneb loomingulisest konkursist (70%) ja vestlusest (30%). 

Loominguline konkurss sisaldab: 

1. esitada omal valikul laul a cappella (saateta). 

2. esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga (klaveril). 

3. mängida klaveril lehest ehk prima vista komisjoni poolt antud laul muusikaõpikust. 

4. läbida muusikateoreetiliste teadmiste suuline eksam. (2024.a eksaminõuded). 

Vestluse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sealhulgas suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks. 

*Sisseastumiseksami loomingulise konkursi osa võib ühitada EMTA muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga. Bakalaureuseõppest muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

Kokku on võimalik saada osahinnetest 100 punkti:

 • Laul a cappella - 20 punkti
 • Ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga - 20 punkti
 • Klaverisaate lehest lugemine - 10 punkti
 • Muusikateooria test - 20 punkti
 • Vestlus - 30 punkti

Hinnatakse muusikalisi oskusi: laulmine, klaveri mängimine, muusikateoreetilisi teadmisi, motivatsiooni õppida muusikaõpetajaks, üldkultuurilisi teadmisi. Kandidaadile antakse koheselt suulist tagasisidet muusikateoreetilise testi osas. Edaspidisel vajadusel annab tagasisidet vastuvõtukomisjoni esimees Vaike Kiik-Salupere vaike.kiik-salupere@tlu.ee

Vastuvõtueksami lisainfo

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Vastavalt läbitud õppekava moodulile saavad lõpetajad töötada lasteaias, põhikoolis või gümnaasiumis muusikaõpetajana, samuti kohaliku omavalitsuse muusikakoolis muusikateooria õpetajana, juhendada õpilasi muusikatehnoloogia alal ning läbi viia muusikalisi tegevusi erivajadustega inimestele, juhendada kultuuriasutuses ja huvikoolis soliste, vokaalansambleid, erineva tasemega koore, mitmesuguseid instrumentaalbände ja kooliorkestreid. Juhtida ja õpetada muusikastuudiotes.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Miks BFM?

 

 • BFMis on inspireeriv loomekeskkond ja mõnus õppekeskkond.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.
 • Koostööd tehakse ülikoolisiseselt ka teiste instituutidega.
 • Võimalus on õppida kahe kõrgkooli parimate õppejõudude käe all!

 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Laulmine ja vokaalpedagoogika, hääl ja toimetulek esinemisärevusega. Loovus ja loovuse uuringud (Vaike Kiik-Salupere). Musikaalsus ja loovus (Tiina Selke, Gerhard Lock), muusikapedagoogika, -filosoofia ja loovuse terminoloogia (Tiina Selke, Gerhard Lock, ETP ja TLÜ uuringufond), rühmaplokflöödi didaktika ja oskussõnavara (Tiina Selke, ETP ja TLÜ uuringufond), klaveriõpetus kõigile, õpetamisstrateegiad, ühisloome ja improvisatsioon (Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

BFMi segakoor (dirigent Raul Talmar). CFMAE/YTT (The Changing Face of Music and Art Education/Yesterday, Today, Tomorrow) & TTS (Teacher Training Seminar) rahvusvaheliste konverentside ja õpetajakoolituse seminari sari (alates 2004) (peakorraldaja Tiina Selke, kaaskorraldajad Gerhard Lock, Marit Mõistlik-Tamm; CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education eelretsenseeritud rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri (asutatud 2009) (peatoimeta Tiina Selke, tegevtoimetaja Gerhard Lock, koordineeriv toimetaja Marit Mõistlik-Tamm). Noorte Heliloojate Labori kontserdisari (alates 2013) ja vestlusring (alates 2015, koostöös EMTA ja H. Elleri kooliga) (initsiaator Gerhard Lock), Digitaalse heliloomingu konkurss koolinoortele (alates 2014) (initsiaator Tiina Selke, žürii esimees Priit Pajusaar). Riho Pätsi Keskus (seminarid ja töötoad) (tegevjuht Marit Mõistlik-Tamm).

 

Võta ühendust!

Julia Voinova

Õppespetsialist ja -nõustaja

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9930