Muusikaõpetaja õppekava

Muusikaõpetaja

Meie laiapõhjaline ning pidevalt uuenev õppekava on oma valdkonna parim ja võimaldab üliõpilasel valikainete kaudu oma õpinguid ise kujundada. Juhendajateks on oma ala spetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast. Loometegevuseks on võimalik valida erinevaid väljundeid: luua ning arranžeerida muusikat, osaleda mitmesuguse koosseisuga ansamblite, kooride ja orkestrite töös.

Õppetase Magistriõpe

Õppe kestus 2 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv Lävendipõhine vastuvõtt

Õppevorm Sessioonõpe

Keda ootame õppima?

Ootame õppima muusikalise ettevalmistusega bakalaureusetaseme või rakendusliku kõrgharidustaseme lõpetanuid, samuti tegevõpetajaid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi uute metoodiliste võtete ja nüüdisaegse pedagoogilise lähenemisega ainele.

Tule muusikaõpetuse ettevalmistuskursusele!

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Võimalik osaleda ülikooli erinevates muusikalistes kollektiivides. Suurepärane ja pidevalt uuenev kaasaegsele õpetajale mõeldud raamatukogu TLÜs ning eesti ja maailmamuusikat tutvustav noodikogu EMTAs. Kaasaegsed arvutiklassid ja stuudiod. Õdus 1939. a TLÜ õppehoone ja suurepärase akustikaga saal. EMTAs kaasaegsed õppeklassid ja harjutamisvõimalused.

Tutvu õppekavaga ÕISis.

Õppekava ja -ained

Õppevormi kirjeldus

Tegemist on tsükliõppega, õpe toimub kolmapäeva õhtul alates 16.15, neljapäevast laupäevani igal nädalal.

Olulised erialaained, kõrvalerialad

 • Aktiivõppemeetodid muusikaõpetuses; 
 • Muusikahariduse alused, filosoofia ja ajalugu;
 • Vaba klaverisaade;
 • Plokkflööt muusikaõpetuses;
 • Hääleõpe;
 • Dirigeerimis- ja kooripraktika;
 • Dirigeerimis- ja puhkpilliorkestri praktika;
 • Muusika erivajadustega laste arendamisel;
 • Multimeedia muusikakasvatuses;
 • Alushariduse muusikadidaktika;
 • Muusikaõpetuse praktika alushariduses;
 • Põhikooli ja gümnaasiumi muusikaõpetuse didaktika;
 • Muusikaõpetuse praktika põhikoolis ja gümnaasiumis.

Tutvu õppekavaga ÕISis

Muusikaõpetaja

Õppejõud

Professor Tiina Selke, PhD on BFMi õppejõud Tallinna Ülikoolis. Samuti on ta ka TLÜ muusikaõpetaja magistriõppekava juht, TLÜ Muusika osakonna juhataja 2007-2013. Selke on uurinud Eesti muusikaharidust 20.-21. sajandil (PhD 2007). Ta koordineerib õppetööd, MA õppekava ja muusikaõpetuse sotsioloogilisi uurimusi ning juhib CFMAE konverentse ja CFMAE ajakirja väljaandmist.

Tiina Selke Eesti Teadusinfosüsteemis


Professor Kristi Kiilu, PhD on muusikapedagoogika professor Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja ühismagistriõppekava juht.

2011, Kristi Kiilu, Publitseeritud ja/või aprobeeritud doktoritööde kategoorias (Heino Liimetsa nimeline auhind) kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil 2011.
2011, Kristi Kiilu, Riho Pätsi Koolimuusika fondi laureaat muusikapedagoogika uurija kategoorias.

Kristi Kiilu Eesti Teadusinfosüsteemis


Dotsent Vaike Kiik-Salupere, PhD. BFMi õppejõud Tallinna Ülikoolis.TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja ühismagistriõppekava juht. Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused:Vokaalpedagoogika, esinemisärevus ja hääl, hääle tervislik kasutus.

Vaike Kiik-Salupere Eesti Teadusinfosüsteemis


Dotsent Anu Sepp PhD, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Teadustöö põhisuunad: Ühiskonnateadused ja kultuur; Kasvatusteadused; Pedagoogika ja didaktika.

Anu Sepp Eesti Teadusinfosüsteemis


Dotsent Raul Talmar MA, BFMi õppejõud Tallinna Ülikoolis. Koorijuht, pedagoog ja muusikakirjastaja.

Raul Talmar Eesti Muusika infokeskuses

Vastuvõtutingimused

Muusikaõpetaja magistriõppekava sisseastumiseksamid toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Sisseastumiseksam koosneb loomingulisest konkursistintervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks tööpäev enne vastuvõttu meili teel.

Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

 • esitada omal valikul laul a cappella;
 • esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga;
 • komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
 • instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
 • muusikateoreetiliste teadmiste eksam
 • suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

Ettevalmistuskursused toimuvad 2021 aastal kord kuus (veebruar, märts, aprill, mai, juuni) Tallinna Ülikoolis, koolitaja Merike Aarma.1

Kutsesobivuskatse

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon:
TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere (vaike.kiik-salupere@tlu.ee)
EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristikiilu@ema.edu.ee)

Muusikaõpetaja

Kuhu edasi?

Millistel erialadel võib tööd leida?

Vastavalt läbitud õppekava moodulile saavad lõpetajad töötada lasteaias, põhikoolis või gümnaasiumis muusikaõpetajana, samuti kohaliku omavalitsuse muusikakoolis muusikateooria õpetajana, juhendada õpilasi muusikatehnoloogia alal ning läbi viia muusikalisi tegevusi erivajadustega inimestele, juhendada kultuuriasutuses ja huvikoolis soliste, vokaalansambleid, erineva tasemega koore, mitmesuguseid instrumentaalbände ja kooliorkestreid. Juhtida ja õpetada muusikastuudiotes.

Edasiõppimisvõimalused

Teadustöös edukamatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes.

Miks BFM?

 • BFMis on inspireeriv loomekeskkond ja mõnus õppekeskkond.
 • BFMi tudengid, vilistlased ja õppejõud on noppinud auhindu nii reklaami- kui filmimaailmas, saanud stipendiume nii välismaistelt organisatsioonidelt kui Eesti Kultuurkapitalilt. 
 • Instituut osaleb erinevates ja ülipõnevates uurimisprojektides nii rahvusvahelise teaduskoostöö kui ka rakendusuuringute vallas. 
 • BFMis saad kasutada moodsat tehnikat, arvutiklasse, saad osa mõnusatest üritustest ja asjalikest aruteludest. 
 • BFM on noor, innovatiivne, paindlik, rahvusvaheline, mitmenäoline, paljukeelne ja väga-väga sõbralik akadeemiline kodu uudishimulikele ja innustunud õppijatele.
 • BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas.
 • Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.
 • Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma Supernova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on võimalik liituda BFMi segakooriga.
 • Koostööd tehakse ülikoolisiseselt ka teiste instituutidega.
 • Võimalus on õppida kahe kõrgkooli parimate õppejõudude käe all!

 

Olulisemad uuringud, huvitavamad artiklid, silmapaistvad tudengitööd

Laulmine ja vokaalpedagoogika (sh lauluõpilase, õpetaja ja kontsertmeistri koostöö), esinemisteks valmistumine ja toimetulek esinemisärevusega (Vaike Kiik-Salupere), musikaalsus ja loovus (Tiina Selke, Gerhard Lock), muusikapedagoogika, -filosoofia ja loovuse terminoloogia (Tiina Selke, Gerhard Lock, ETP ja TLÜ uuringufond), rühmaplokflöödi didaktika ja oskussõnavara (Tiina Selke, ETP ja TLÜ uuringufond), klaveriõpetus kõigile, õpetamisstrateegiad, ühisloome ja improvisatsioon (Marit Mõistlik-Tamm, Gerhard Lock), refleksiivne positsionaalsus koolikontekstis, muusika visualiseerimine ning erinevate kunstide koostoime uurimine (Gerhard Lock).

Instituudi õppetööväline akadeemiline elu

BFMi segakoor (dirigendid Merike Aarma, Raul Talmar), TLÜ puhkpilliorkester (dirigendid Andres Avarand, Valdo Rüütelmaa), kevad- ja sügiskontserdid (Vaike Kiik-Salupere, Merike Aarma). CFMAE/YTT (The Changing Face of Music and Art Education/Yesterday, Today, Tomorrow) & TTS (Teacher Training Seminar) rahvusvaheliste konverentside ja õpetajakoolituse seminari sari (alates 2004) (peakorraldaja Tiina Selke, kaaskorraldajad Gerhard Lock, Marit Mõistlik-Tamm; CFMAE: The Changing Face of Music and Art Education eelretsenseeritud rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga teadusajakiri (asutatud 2009) (peatoimeta Tiina Selke, tegevtoimetaja Gerhard Lock, koordineeriv toimetaja Marit Mõistlik-Tamm). Noorte Heliloojate Labori kontserdisari (alates 2013) ja vestlusring (alates 2015, koostöös EMTA ja H. Elleri kooliga) (initsiaator Gerhard Lock), Digitaalse heliloomingu konkurss koolinoortele (alates 2014) (initsiaator Tiina Selke, žürii esimees Priit Pajusaar). Riho Pätis Keskus (seminarid ja töötoad) (tegevjuht Marit Mõistlik-Tamm).

 

Võta ühendust!

ÕPPENÕUSTAJA-SPETSIALIST:

Liesel Ets

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon619 9930