tlü vastuvõtueksamid 2020

Oluline teada

 • Vastuvõtulävend kõrghariduse II astmel on 70 punkti.
 • Magistriõppe eestikeelsele kavale kandideerides peab sul olema inglise keel vähemalt A2 tasemel. Avalduse esitamisega kinnitad, et sul on see tase olemas.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada. Kui ei ole võimalik oma keeletaset tõestada, tuleb osaleda 4. juulil kell 8.00 toimuval keeletestil ruumis A-002. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja. Vastuvõtueksam ingliskeelsele õppekavale toimub inglise keeles.
 • Eelneva haridustaseme tingimusi vaata eriala lehelt. Kui eriala juures on kirjas, et kandideerimiseks on vajalik bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud haridus, siis ei ole eelneva hariduse valdkond oluline ja oodatud on kõikide erialade lõpetajad.
 • Vastuvõtueksamile võta kindlasti kaasa kirjutusvahend ja isikut tõendav dokument.
 • SAISis avalduse esitamiseks on vajalik kehtiv ID-kaart ja lugeja, mobiil-ID või HarID (võimalik sisse logida Smart-ID-ga). Kontrolli järele, et su ID-kaart või sertifikaadid ei oleks aegunud ja et sa tead oma PIN-koode. 
 • Kui sul on meditsiiniline seisund, mis seab piiranguid sisseastumiseksamite sooritamisele, ning sul on vaja kohandusi, siis palun kirjuta maarja.jogioja@tlu.ee.
 • Välismaalastel ja Eesti kodanikel, kes on keskhariduse omandanud välismaal ning kandideerivad eestikeelsele õppekavale, on kohustus sooritada eesti keel B1 test. Test toimub 4. juulil kell 8.00 ruumis S-116. Vaata täpsemalt siit, kuidas eesti keele oskust tõendada ning kes peavad testil osalema. Keeletestile registreerib kandidaadi vastuvõtutöötaja.

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Kommunikatsioonijuhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1. motivatsioonikiri (50%),
2. vestlus 50%.
Nõuetekohane motivatsioonikiri (juhised leiad siit) tuleb lisada SAISis avaldusele.
Vestlused toimuvad 4. juulil, ajagraafik saadetakse meilile.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Dokumentaalfilm

Vastuvõtueksam koosneb neljast osast:

1. loomingulisest portfooliost (30%);
2. motivatsioonikirjast ja CV-st (10%);
3. loomingulisust näitavatest ülesannetest (35%);
4. intervjuust vastuvõtukomisjoniga (25%).

Loovülesandeks on vajalik on isiklik kaamera.

I voor: kandidaadid peavad saatma hiljemalt 30. juunil aadressile documentary@tlu.ee inglise keeles motivatsioonikirja (essee), CV ning loomingulise portfoolio (sobivad fotod, filmid ja videod, esseed, artiklid, luuletused jmt). Portfoolio tuleb teha kättesaadavaks veebiplatvormil (nt GoogleDrive, Dropbox, YouTube, Vimeo). NB! Drive'i kaustale/lingile peab olema tagatud juurdepääs ilma registreerimata/eraldi kutseta!

II voor: 6. juulil toimub esimene intervjuu vastuvõtukomisjoniga, sh antakse loovülesande teema. Intervjuu aeg teavitatakse igale kandidaadile individuaalselt SAISis avalduse esitamisel. Igale kandidaadile on intervjuuks ette nähtud maksimaalselt 20 minutit.

III voor: 7. juulil tuleb saata loovülesanne e-mailile documentary@tlu.ee.

IV voor: 8. juulil toimub teine intervjuu vastuvõtukomisjoniga (igale kandidaadile, kes sooritab edukalt loovülesande, teatatakse individuaalne intervjuu aeg emaili teel).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Kunstiõpetaja (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Avaldusele tuleb lisada ühes PDF-failis CV, motivatsioonikiri, magistritöö kavand ja loominguline portfoolio. Portfoolio võib olla ka viitena kodulehele. Magistritöö kavand sisaldab teema kirjeldust, uurimisprobleemi ja -eesmärki ning peamisi allikaid.

Vastuvõtueksam toimub 5. juulil kell 11.30 kutsesobivusvestlusena ruumis V-402 (Narva mnt 27). Täpne vestluse aeg saadetakse kandidaatidele meilile. Hinnatakse eelnevat loomingulist tegevust, arusaama haridusest ja kunstist, huvi ja soovi tegeleda kunsti õpetamisega mitmel tasandil ning valmisolekut panustada kunstihariduse arendamisse. Vestlus toimub kandidaadiga kohapeal, mitte Skype'i vm elektroonilise kanali vahendusel.

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 5. juulil elektrooniliselt. Test sooritatakse Moodle'i keskkonnas Tallinna Ülikoolis kohapeal kas arvutiklassis (ruumis V-304) või sisseastuja oma arvutiga (ruumis V-203). Testikeskkond on avatud kell 9.00–11.00, kandidaat sooritab testi selles vahemikus arvestusega, et testi tegemiseks on aega 30 minutit. Akadeemiline test sisaldab 40 ülesannet ning hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke verbaalseid ja matemaatilis-loogilis oskusi ja võimeid. Testi täpsem kirjeldus on siin

Muusikaõpetaja (ühisõppekava Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga)

Kõik vastuvõtueksamil osalevad kandidaadid sooritavad akadeemilise testi, mis toimub 5. juulil elektrooniliselt. Test sooritatakse Moodle’i keskkonnas sisseastujale sobivas kohas. Testikeskkond on avatud kell 13.00–15.00, kandidaat sooritab testi selles vahemikus arvestusega, et testi tegemiseks on aega 30 minutit. Akadeemiline test sisaldab 40 ülesannet ning hindab akadeemilise õppe jaoks vajalikke verbaalseid ja matemaatilis-loogilisi oskusi ja võimeid. Testi täpsem kirjeldus on siin.

Vastuvõtueksam toimub 11. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-225 (Tallinna Ülikool). Eksam koosneb loomingulisest konkursist, intervjuust ja kutsesobivuskatsest. Täpne eksami kellaaeg teatatakse üliõpilaskandidaadile hiljemalt üks päev enne vestlust meili teel.

Vastuvõtueksami osad on:

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

 • esitada omal valikul laul a cappella;
 • esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga; 
 • komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta);
 • instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust;
 • muusikateoreetiliste teadmiste eksam;
 • suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

2. Kutsesobivuskatse

Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Täpsem informatsioon: TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere, EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu (kristi.kiilu@eamt.ee)

Nüüdismeedia

Meediauuringute suund

Kandidaat peab SAISis dokumentide esitamisel juurde lisama oma CV ja magistritöö uurimishuvi kirjelduse (maksimaalselt üks A4). Lisaks peab kandidaat osalema vestlusel. Vestluse graafik saadetakse kandidaatidele hiljemalt 1. juuli õhtuks. Sisseastumise vestlused toimuvad 6. ja 7. juulil

Televisiooni suund

Koos kandideerimisavaldusega esitatakse SAISis CV ja motivatsioonikiri vastavalt kodulehel esitatud nõuetele.
5. juulil kell 10.00 ruumis N-207 toimub infotund, kus antakse üldine ülevaade sisseastumiseksamite kohta ja loomingulised ülesanded, mille esitamise tähtaeg on 6. juuli kell 12.00.
Loomingulise ülesande edukalt sooritanud kandidaatidega toimub vestlus. Vestlusele kutsutute nimekirjad koos vestluse toimumise ajaga avalikustatakse 7. juulil kell 12 kodulehel.
Vestlused toimuvad 8. juulil kell 12.00–18.00 ja 9. juulil kell 10.00–18.00 ruumis N-207.

Ekraanimeedia ja innovatsioon

SAISi avaldusele tuleb lisada CV ja motivatsioonikiri, mille maht on maksimaalselt 1000 sõna, Times New Roman 12, reavahega 1,5.
Motivatsioonikirja kirjutades tuleb lähtudakodulehel välja toodud juhistest.

Vestlused toimuvad 5. juulil. Täpne vestluse ajakava saadetakse meilile. 

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Avatud ühiskonna tehnoloogiad    

4. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksamiks tuleb esitada ingliskeelne elulookirjeldus (kuni 2 lk) ja ingliskeelne motivatsiooniessee (4000 tähemärki tühikutega, umbes 750 sõna). Sissejuhatuses (500–1000 tähemärki) kirjeldab kandidaat oma varasemaid kogemusi, mis on seotud e-valitsemise tehnoloogiate ja kodanikuosalusega. Põhiosas (2000–2500 tähemärki) peab kandidaat valima ühe ühiskondliku, kodaniku- või valitsemisala väljakutse, mis nõuab tehnoloogiapõhiseid lahendusi, ning selgitama, millised on praegused tehnoloogilised lahendused selle väljakutse lahendamiseks. See essee osa peab sisaldama viiteid asjakohastele allikatele. Viimases osas (500–1000 tähemärki) peaks kandidaat kirjeldama probleemi, mida ta soovib magistritöö raames uurida. Motivatsiooniessee ja CV tuleb üles laadida SAISi.

Kutsevestluse aeg lepitakse kokku e-maili teel. Kutsesobivusvestlusel oodatakse üliõpilaselt oma motivatsiooni ja tulevikuplaanide kirjeldamist avatud ühiskonna tehnoloogiate vallas (30%), üliõpilane selgitab põhjendatud argumentide alusel valitud ühiskondlikku, kodaniku- või valitsemisalast väljakutset, mis nõuab tehnoloogiapõhiseid lahendusi (50%) ja kirjeldab oma tulevast magistritöö teemat (20%).

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Digitaalsed õpimängud

13. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksamil koosneb kolmest osast: ingliskeelne elulookirjeldus (CV), ingliskeelne motivatsioonikiri ja kutsesobivusvestlus.

Elulookirjeldus ei tohiks ületada kahte lehekülge ning see peaks hõlmama kandidaadi akadeemilist ja ametialast tausta, samuti tema peamisi oskusi ja pädevusi. CVs võib mainida varasemaid projekte, mänge, publikatsioone, loomingulisi töid ja muid asjakohaseid ettevõtmisi, millega kandidaat on olnud seotud, täpsustades enda rolli ja panuse nendes. Sellised tööd tuleks esitada (kas otse või linkidena) kandidaadi portfoolio osana. CV tuleb esitada koos avaldusega SAISis.

Üheleheküljeline motivatsioonikiri peaks esitama kandidaadi põhjenduse programmi kandideerimiseks, tuues välja, millised asjakohased oskused tal on, milliseid oskusi ta soovib arendada ning kuidas õppekaval õppimine sobib tulevase karjääriga. Kandidaatidel palutakse täpsustada, millist kolmest valikainemoodulist nad eelistaksid läbida: mängude arendus (programmeerimine), hariduspsühholoogia või interaktsioonidisain. Eelistatud on motivatsioonikirjad, mis tutvustavad lühidalt ideed tõsi- või õppemänguks ja/või mängupõhise õppimise, mängustamise või mängudisainiga seotud uurimisideed, millega kandidaat sooviks õpingute raames tegeleda. Motivatsioonikiri tuleb esitada koos avaldusega SAISis.

Kutsesobivusvestluse aeg lepitakse kokku e-maili teel. Videokõne teel läbiviidava kutsesobivusvestluse käigus kutsutakse kandidaate täiendavalt arutlema oma tausta, õppekavale kandideerimise motivatsiooni ning uurimis- ja disainiideede üle. Kuna digitaalsed õpimängud on disainile orienteeritud õppekava, eeldatakse, et kandidaadid oskavad sõnastada konkreetse mängu või uurimisprojekti idee, millega nad kavatsevad oma õpingute raames töötada, ning oskavad tsiteerida olemasolevaid mänge ja nendega seotud uuringuid.

Turvakaalutlustel palutakse kandidaatidel video sisse lülitada, et nende identiteeti saaks kontrollida.

Vastuvõtueksami koondhinne põhineb motivatsioonikirja ja CV hinnangul (50% koondhindest) ning kutsesobivusvestlusel (50%). Edukalt kandidaadilt oodatakse teadmisi mängupõhise õppe ja mängudisaini valdkondades ning õppekava enda kohta; oskust sõnastada õppekava rolli oma professionaalses arengus ja karjääriplaanides; häid suhtlemisoskusi ning oskust väljendada oma huvisid ja uurimisideid.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Haridustehnoloogia

4. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtu eksam koosneb motivatsioonikirjast (tuleb üles laadida SAISi), vestlusest ja lühikesest inglisekeelsest ülesandest. Igal sissastujal on aega orienteeruvalt 20 minutit, kus nad tutvustavad ennast ja varasemaid erialaga seotud kogemusi. Peale seda toimub inglisekeelne lühike ülesanne (temaatiline tõlkeülesanne). Lõpetuseks toimub kiire õppekava ja moodulite tutvustus, kus sisseastuja saab oma eelistuse valida ning tutvustab võimalikku lõputöö teemat.

Informaatikaõpetaja

5. juulil akadeemiline test
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist, motivatsioonikirjast ja vestlusest.

Akadeemiline test on elektrooniline ja seda saab sooritada endale sobivas kohas. Testi lisainfo on leitav ülikooli kodulehelt.

Motivatsioonikirjas (2000-4000 tähemärki) tuleb anda ülevaade oma senisest informaatika ja/või õpetamisega seonduvast tegevusest ning viidata oma loodud töödele ja materjalidele või näidetele, mis tõendavad kandidaadi pikemaajalist motivatsiooni hariduse digitaalsete muutustega tegeleda. Motivatsioonikirjas tuuakse välja erialavaliku motivatsioon, otsus valikmooduli osas (haridustehnoloogia, matemaatika või ühiskonnaõpetuse õpetaja) ning enesearengu eesmärk magistriõpinuguteks. Kirjeldatakse huvipakkuvat magistritöö teemat koos teema eelistamise põhjendusega. Motivatsioonikiri tuleb lisada SAISis avaldusele.

Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse vestluseks 15 minutit. Vestlusel käsitletakse järgmisi teemasid: motivatsioon ja konkreetsed plaanid töötada informaatikaõpetajana (50%), näidetega tõendatud informaatika ja/või õpetamise alased varasemad kogemused (50%).

Infotehnoloogia juhtimine

7. juulil kutsesobivusvestlus

Koos avaldusega tuleb esitada ka motivatsioonikiri (2000–4000 tähemärki). Iga kandidaat saab avaldust esitades SAISis individuaalse vestluse aja. Igale inimesele arvestatakse vestluseks 15 minutit. Vestluse eesmärk on selgitada välja kandidaadi IT kompetents, ootused õpingutele, magistritöö võimalik teema ja professionaalse karjääri plaanid. Lisaks on vestlusel osa ingliskeelse erialase teksti tõlkimisest. Nõutav on vähemalt üheaastane töökogemus IT valdkonnas – kas IT-ettevõttes, mistahes ettevõttes IT-üksuses või IT-alaseid ülesandeid täitva spetsialistina.

Inimese ja arvuti interaktsioon

6. juulil vestlus, täpne aeg ja ruum teatatakse kandidaadile e-kirja teel.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. ingliskeelne motivatsioonikiri (kuni 1 lk, tuleb lisada SAISis avaldusele) peaks andma selge ülevaate kandidaadi motivatsioonist, keskendudes võimalikule magistritöö teemale ja sisule;
2.1. disaini/kunsti või sotsiaalteaduste/käitumisteduste taustaga kandidaadid peavad esitama disaini- või uurimisportfoolio, mis peaks andma ülevaate kandidaadi kogemustest ja oskustest, nii akadeemilisel kui professionaalsel tasemel. Portfoolio võib sisaldada videosid, pilte, jooniseid, 3D-mudeleid ja muid graafilisi ja interaktiivseid elemente. Portfoolios võib tutvustada kuni 5 parimat tööd koos lühikirjeldustega. Valitud tööd peaksid välja tooma kandidaadi parimad oskused. Töö kirjeldus peaks sisaldama lühikokkuvõtte ja muu asjakohase taustainfo. Kandidaat peaks selgelt kirjeldama oma panust, juhul, kui töö on valminud meeskonnatöö tulemusena.
Portfoolio peab olema saadetud lingina esitlusele aadressile hci-studies@tlu.ee;
2.2. tehnilise taustaga kandidaadid peavad sooritama tehnilise eksami (programmeerimisülesannete lahendamine), mis saadetakse vestluse toimumise päeval.
3. vestlus vastuvõtukomisjoniga.
Vestluse käigus peaks kandidaat:

 • tutvustama ennast ja andma ülevaate oma eelmisest õpingutest ja töökogemusest, sidudes neid inimese ja arvuti interaktsiooni valdkonnaga;
 • tutvustama ühte portfooliosse kuuluvat projekti, reflekteerides põhjalikult projekti loomise protsessi, tuues välja projekti tugevused ja nõrkused;
 • kirjeldama motivatsiooni tulla õppima inimese ja arvuti interaktsiooni erialale; tutvustama võimaliku magistritöö teemat.

Kandidaate hinnatakse vastavalt:

 • eelmiste õpingute asjakohasusele ja kvaliteedile;
 • töökogemuse ja professionaalsete õpingute asjakohasusele;
 • uurimistöö kirjeldusele;
 • tehnilistele ja/või disaini- ja/või uurimisoskustele;
 • inglise keele tasemele.

Koos avaldusega tuleb SAISis esitada ka ingliskeelne CV. 

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Interaktsioonidisain

7. ja 8. juulil vestlused, täpne aeg teatatakse kandidaadile e-kirja teel, vestlus toimub Zoomi videokõnena.

Vastuvõtueksam koosneb ingliskeelsest elulookirjeldusest (CV), ingliskeelsest motivatsioonikirjast ja vestlusest.

Elulookirjeldus (kuni 2 lehekülge) peaks andma ülevaate taotleja varasematest kogemustest ja oskustest akadeemilisel ja professionaalsel tasemel. CV võib sisaldada kuni 5 üksiktööd koos lühikirjeldusega lisades. Üksikud tööd peaksid esindama ja tuvastama kandidaadi parimaid oskusi. Teose kirjeldus peaks sisaldama lühikest kokkuvõtet ja asjakohast taustateavet. Juhul kui töö on loodud meeskonna poolt, peaks kandidaat oma panust selgelt selgitama.

Motivatsioonikiri (kuni 1 lehekülg) peaks selgelt selgitama taotleja motivatsiooni õppekavale kandideerimiseks. Miks kandidaat soovib magistriõppes jätkata, millised on tema uurimishuvid ja ootused õppekava läbimisel. Kandidaat võib välja tuua konkreetsed teadustöö huvivaldkonnad ning varasemad kogemused, mida ta peab oluliseks esile tõsta. Ruumi kokkuhoiuks võib motivatsioonikirjas viidata CVs väljatoodud andmetele.

Motivatsioonikiri ja CV tuleb lisada SAISi avaldusele.

Vestlusel kontrollitakse kandidaadi isikut veebipõhise isikutuvastussüsteemi abil.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Matemaatikaõpetaja

5. juulil kell 9.00 ruumis A-402 akadeemiline test ja kutsesobivuseksam

Akadeemiline test koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded. 

Kutsesobivuseksamil tuleb lahendada paar koolimatemaatika ülesannet ning selgitada, kuidas õpetaksite õpilasi neid ülesandeid lahendama ja analüüsida ühte pedagoogilist situatsiooni. Eksam toimub ettevalmistusajale järgneva vestluse vormis.

Arvestatakse ka bakalaureuseõppe keskmist hinnet, seepärast tuleb akadeemiline õiend (hinneteleht) kindlasti kaasa võtta.

 

Haridusteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Alushariduse pedagoog

5. juulil akadeemiline test
8. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (40%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (60%) – hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, orienteerumist haridus- ja kasvatusküsimustes, oma seisukohtade argumenteerimise oskust ja sobivust tööks õppe- ja kasvatustegevuse eestvedajana rühma ja asutuse, omavalitsuse või riigi tasandil. Alushariduse pedagoogi 1. õppeastme õppekava cum laude lõpetanud saavad kutsesobivusvestlusel 5 lisapunkti. Info cum laude lõpetamise kohta kajastub kandidaadi SAISi avaldusel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel esimesed 70 kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Andragoogika

5. juulil akadeemiline test
7. juulil individuaalne vestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (40%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. vestlus (60%) – vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks magistriõppes ja õppekava valdkonnaga seotud professionaalses tegevuses. Hinnatakse õppimisorientatsiooni, kogemusi ja/või orientatsiooni õppekavaga seotud valdkondades (20%); motivatsiooni (20%); eesmärke ja perspektiive andragoogina, sh suhtlemist (20%). Kandidaat peab olema tutvunud andragoogika magistriõppe õppekavaga.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Eripedagoogika

Kandideerijal peab olema bakalaureusekraad eripedagoogikas või sellele vastav kvalifikatsioon. Kandidaadid, kes on lõpetanud mõne muu eriala, saavad tõendada oma eripedagoogilist pädevust, kui sooritavad positiivsele tulemusele eripedagoogika bakalaureuseõppe lõpueksami. Eksam toimub 24. mail 2022 kell 10.00. Informatsioon eksami kohta on leitav siin.

5. juulil akadeemiline test
7. juulil kutsesobivusvestlus 

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (50%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (50%) – eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja eripedagoogika päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud eripedagoogika õppekavaga. Motivatsioonikiri (1 lk trükitult) tuleb kaasa võtta kutsesobivusvestlusele. Motivatsioonikirjas tuleb välja tuua varasem haridustee, rahvusvaheline õpi- või töökogemus, eelnev kokkupuude eripedagoogika valdkonnaga, eriala valiku põhjendus.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 55 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00; 
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Haridusinnovatsiooni juhtimine

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast: 
1. essee (25%) – essee põhineb kandidaadi eelneval isiklikul kogemusel, kus innovaatilise lähenemise kasutamine aitas haridusalase probleemi lahendada. Vähemalt korra peab viitama Eesti haridusstrateegiale 2021–2035 (kasutada APA viitamist). Essee peab olema inglise keeles, selle pikkus ei tohi olla rohkem kui 3 lehekülge. Essee tuleb lisada SAISi;

2. analüütiline arutlusülesanne (25%) – kandidaadile antakse väide, millega nõustuda või mitte nõustuda. Oma argumentide tõendamiseks tuleb kasutada viiteid etteantud tekstidest ja graafikutest. Ülesanne sooritatakse veebipõhiselt (kandidaatidele saadetakse eraldi link) piiratud aja jooksul;

3. vestlus (50%) – intervjuu eesmärgiks on selgitada välja kandidaadi õpimotivatsioon, täpsustada esseest ning analüütilisest arutlusülesandest tekkinud küsimusi ja testida kandidaadi inglise keele oskust. Vestlused toimuvad veebis umbes nädala jooksul pärast kandideerimistähtaega (link saadetakse eraldi).

Kandidaadi identifitseerimise eesmärgil on vastuvõtukomisjonil õigus eksami suulist osa lindistada või teha ekraanipilte.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Hariduse juhtimine

5. juulil akadeemiline test 
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:
1. akadeemiline test (50%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2.  kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse käigus hinnatakse kandidaadi teadmisi ja kogemusi hariduse juhtimise valdkonnas (vastavalt valdkonnale, milles on varasem kogemus), kursisolemist haridusvaldkonna aktuaalsete probleemidega ja motivatsiooni õpinguteks aega planeerida, tehes ümberkorraldusi praeguses ajagraafikus. Kutsesobivusvestluseks palume kandidaadil kirjalikult (1 lk) avada ühte aktuaalset probleemi hariduses, toetudes oma arvamuses vähemalt kolmele allikale (vt juhend). Kirjalik ülesanne võtta kaasa väljaprinditult kutsesobivusvestlusele või saata hiljemalt 05.07.2022 vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 50 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kaasav haridus

Kandideerijal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 4-aastase nominaalajaga (240 ainepunkti) rakenduskõrgharidus või ülikooli õpetajakoolituse diplomiõppe õppekava lõpetatud. Lisaks kooliõpetajana töötamise kogemus minimaalselt 5 aastat. Kandideerimiseks on vajalik tööandja soovituskiri, millest nähtub, et tööandja on kursis õppimise intensiivsusega ja sellest tulenevate muudatuste vajadusega tunniplaanis (ülikoolis on loengud valdavalt neljapäeval ja reedel). 

5. juulil akadeemiline test 
8. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (50%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse eesmärgiks on selgitada üliõpilaskandidaadi varasem õpi- ja töökogemus ning motivatsioon õpinguteks ja erialaseks tööks. Vestlusel kandidaat tutvustab ennast, oma eelnevat õpi- ja karjääriteed ning õpinguteks vajalikke üldpädevusi. Kandidaat vastab komisjoni küsimustele ühiskonna, hariduse, tervise ja kaasava hariduse päevakajalistel teemadel. Kandidaat peab olema tutvunud kaasava hariduse õppekavaga. Kutsesobivusvestlusele võtta kaasa väljatrükitult  tööandja soovituskiri ja  motivatsioonikiri (1 lk trükitult), milles tuuakse välja varasem haridustee, eelnev töökogemus (vähemalt 5 aastat kooliõpetajana), eelnev kokkupuude kaasava hariduse valdkonnaga, eriala valiku põhjendus.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Kutsesobivusvestlusele pääseb pingerea alusel 40 esimest kandidaati. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kasvatusteadused

5. juulil akadeemiline test 
8. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (40%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (60%) – vestluse käigus hinnatakse õpingutega seotud motivatsiooni ning mõtteid ja plaane seoses tulevase magistritööga.

Inglise keel A2 tasemel – esitades SAIS-is avalduse, kinnitab kandidaat, et tal on omandatud inglise keel Euroopa keeleõppe raamdokumendi A2-tasemel.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Kutseõpetaja (ühisõppekava Tallinna Tehnikaüikooliga)

5. juulil akadeemiline test 
8. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (40%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (60%) – vestlusel hinnatakse kandidaadi eelneva õpi- ja töötee haakuvust kutseõpetaja karjääriga, aktiivsust erialavaldkonnas ja ühiskonnas, motiive kutseõpetaja õpinguteks, kutseõpetaja rolli tajumist ning valmisolekut uurimistööks kutsehariduse valdkonnas. Enne kutsesobivusvestlust palume kandidaatidel tutvuda kutseõpetaja õppekavaga.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Mitme aine õpetaja

4. juulil õppekava ja õpingute planeerimise täidetud küsimustik ning allikatel põhinev arutlev essee (mõlemad saata epostiga aadressile vastuvott.haridus@tlu.ee);
5. juulil akadeemiline test (ülikoolis kohapeal)                                      7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. allikatel põhinev arutlev essee (25%) – essees arutleb kandidaat kirjalikult ühe aktuaalse probleemi osas üldhariduses. Probleemi valib kandidaat ise ning arutluse käigus avab kandidaat probleemi olemust, ulatust ning lisab mõtteid probleemi lahendamiseks, tuginedes etteantud allikatele (ja neile viidates). Esseega hinnatakse kandidaadi arutlusoskust – võimet märgata seoseid, eristada olulist ebaolulisest, ehitada argumente üles erinevatele infokildudele ja allikatele toetudes ning oma mõtteid loogiliselt, sisukalt ja eesmärgipäraselt väljendada. Essee ja õpingute planeerimise küsimustiku palume saata hiljemalt 4. juulil vastuvott.haridus@tlu.ee;

2. akadeemiline test (25%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

3. kutsesobivusvestlus (50%) – vestluse käigus hinnatakse kandidaadi esinemis- ja eneseväljendusoskust, arusaama õppimisest ja õpetamisest, motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks ning õpetajatööks. Kutsesobivusvestluse aluseks on õppekava ja õpingute planeerimise küsimustik. Täidetud küsimustiku palume saata hiljemalt 4. juulil vastuvott.haridus@tlu.ee.

Võõrkeeleõpetaja eriala valivad kandidaadid peavad tõendama oma valitud võõrkeeles keeleoskust tasemel B1.

Kandidaatidel, kes on sisseastumise tingimused täitnud väljaspool Tallinna Ülikooli, palume esitada SAISis diplomi ja akadeemilise õiendi koopia, kus on näha varasemad ainealased õpingud.

Kõik kandidaadid sooritavad akadeemilise testi ja arutleva essee. Vestlusele ei pääse kandidaadid, kelle akadeemilise testi ja arutlusülesande tulemus ei võimalda kandidaadil ületada lävendit (70 punkti) ka juhul, kui ta saaks vestlusel maksimumtulemuse.

Vastuvõtueksamite ruumid ja kellaajad

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale või magistriõppe õpetaja õppekavale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Noorsootöö korraldus

5. juulil akadeemiline test
7. juulil kutsesobivusvestlus

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (40%) – testiga selgitatakse välja kandidaadi valmidus ja oskused analüüsida olemasolevat teavet ning näha seoseid, lahendades nt lingvistilisi, matemaatilisi ning loogilise mõtlemisega seotud ülesandeid. Testi eesmärgiks on selgitada kandidaadi valmidust ülikooliõpinguteks. Akadeemilist testi sooritatakse ülikoolis Moodle keskkonnas, vajalik on konto olemasolu. Kandidaatidele on tutvumiseks avatud näidistest;

2. kutsesobivusvestlus (60%) – vestlusele kaasa võtta kavandatava magistritöö esilagne uurimisplaan kahes eksemplaris (teema, uurimisprobleemi aktuaalsus, uurimuse eesmärk, ca 1 lk). Vestlusel tutvustab kandidaat magistritöö esialgset teemat ja eesmärki, teadmisi ja kogemust noorsootöös, kirjeldab oma motivatsiooni asuda õppima õppekaval ja vastab Eesti noortepoliitika ja noorsootöö teemalistele küsimustele.Ühiskondlikult aktiivsetel kandidaatidel on võimalik taotleda vastuvõtueksamil lisapunkte vabatahtliku töö eest (mahus minimaalselt 8 tundi). Selleks tuleb vastuvõtuvestlusele kaasa võtta täidetud avaldus. Avaldus esitatakse organisatsiooni ametlikul blanketil ning organisatsiooni juhi poolt allkirjastatult (kas digitaalselt või paberkandjal). Vastuvõtueksamil on võimalik ühekordselt arvestada 4 punkti erialase vabatahtliku töö või 2 punkti mitteerialase vabatahtliku töö eest. Vabatahtliku töö eest saadud punktid arvestatakse vastuvõtueksami suulise osa punktide hulka.

Vastuvõtueksamitele lubatud üliõpilaskandidaatide nimekirjad (koos ruumi ja kellaajaga) avaldatakse SAISi avalduse numbri alusel siin järgnevalt:

 • akadeemiline test 2. juulil hiljemalt kell 10.00;
 • kutsesobivusvestlus 6. juulil hiljemalt kell 10.00.

Kui kandidaadil on erisoov  eksamiaja osas, palume see edastada kuni 1. juuli kell 10.00 vastuvott.haridus@tlu.ee. Võimalusel arvestatakse sooviga väljakuulutatud eksamiaja piires.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument ja kirjutusvahend (pastapliiats).

Kui kandidaat kandideerib mitmele haridusteaduste instituudi magistriõppe erialale, sooritab ta akadeemilise testi üks kord sisseastumisnimekirjades märgitud ajal ja ruumis, tulemust arvestatakse mõlemal erialal.

Küsimuste korral palume pöörduda vastuvott.haridus@tlu.ee.

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Aasia uuringud: Aasia ühiskonnad

5. juulil ruumis S-415

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgsel bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal. Osa vastuvõtuvestlusest toimub inglise keeles. Vastuvõtueksami kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduse esitamist.

Aasia uuringud: Jaapani uuringud

5. juulil ruumis S-415

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Koos vastuvõtuavaldusega tuleb SAISis esitada magistritöö esialgne kavand, mis sisaldab uurimistöö lühikest sisukirjeldust, probleemi püstitust ja esialgset bibliograafiat, mis on sõnastatud 2–3 leheküljel. Uurimistöö kavandi faili nimi peab olema kandidaadi nimi. Sisseastumiseksami käigus toimub vestlus uurimistöö kavandi põhjal ja muu hulgas hinnatakse ka kandidaadi teadmisi jaapani kultuuri põhialuste kohta. Vastuvõtueksami kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduse esitamist.

Kandidaadi jaapani keele oskus peab olema vähemalt B1-tasemel. Kui kandidaadil on oma jaapani keele oskuse kohta esitada dokument, tuleb see üles laadida SAIS-i avalduse esitamisel. Kui kandidaadil puudub jaapani keele oskuse kohta dokument, hinnatakse kandidaadi jaapani keele oskust vastuvõtueksamil.

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

1. Kandidaadi motivatsioonikiri, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks, oma missiooni õpetajana, õppimise ja õpetamise tähenduse mõtestamist ajaloo ja ühiskonnaõpetuse vaates, ülevaadet varasemast tööst noortega, kui see kuulub kogemuse hulka.

2. 5. juulil toimub akadeemiline test. Test on elektrooniline, see sooritatakse endale sobivas kohas ajavahemikus 13.00–15.00, rohkem infot siin.

3. 6. juulil kell 10.00 toimub ruumis S-428 erialateadmiste test ja sellele järgneb kutsesobivusvestlus. Kutsesobivusvestluse käigus arutletakse motivatsioonikirjas esitatud seisukohtade üle, lisaks hinnatakse kandidaadi esinemis -ja eneseväljendusoskust ning motivatsiooni õpetajakoolituse läbimiseks. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide arvust.

Ajalugu

5. juulil ruumis S-417

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandidaadi magistritöö kavand, mis tuleb kaasa võtta vastuvõtueksamile, kus kandidaat tutvustab seda vastuvõtukomisjonile. Vestluse käigus hinnatakse lisaks kandidaadi seniseid õpinguid, töökogemust ning motivatsiooni. Lisaks peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega oma bakalaureusetöö, mille alusel hinnatakse akadeemilise kirjutamise oskust. Kui kandidaat on lõpetanud varasemad õpingud bakalaureuseeksamiga, siis peab ta esitama oma bakalaureuseõpingute käigus koostatud uurimistöö. Seega on oodatud kandideerima nii bakalaureusetööga kui ka -eksamiga lõpetanud. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis.

Antropoloogia

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

Esimeses osas esitatakse motivatsioonikiri ja magistritöö esialgne kava (pikkusega 2−3 lehekülge, peab sisaldama esialgset teemat, metodoloogiat ja esialgset kirjandust). Magistritöö kava peab olema inglise keeles ja esitatakse koos avaldusega SAISis.

Vastuvõtueksami teises osas kirjutatakse ingliskeelne essee (90 minutit, umbes viis lehekülge) ühel kolmest etteantud teemast, mille jaoks tuleb läbi lugeda artiklid etteantud valikust. Essee kirjutamise aeg antakse kandidaadile teada pärast vastuvõtudokumentide esitamise perioodi lõppu, essee kirjutatakse elektroonilises keskkonnas.

Kolmas osas on vestlus, mis toimub 6. juulil ruumis M-133. Vestlusele kutsutakse teise vooru pääsenud kandidaadid. Vestlus on inglise keeles ja räägitakse kandidaadi magistritöö kavast, lisaks hinnatakse kandidaadi huvi eriala vastu. Huvilistel on võimalik end erialaga täiendavalt kurssi viia lugedes põhitekste, mida magistriõpingute käigus käsitletakse.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast.

Esimene osa on 5. juulil toimuv akadeemiline test. Test on elektrooniline, see sooritatakse endale sobivas kohas ajavahemikus 13.00–15.00, rohkem infot siin.

Teine ja kolmas osa toimuvad 11. juulil algusega kell 09.00 ruumis S-403. Teises kirjalikus osas kontrollitakse oskusi ja teadmisi eesti keele alal (kirjutusoskus, sõnavara ja grammatika tundmine jms). Eesti keele kui teise keele ja kultuuri õpetaja peaerialal kontrollitakse testiga ka eesti kultuuri teadmisi; eesti keele ja kirjanduse õpetaja peaeriala eesti kirjanduse teadmisi.

Suuline osa (vestlus) koosneb kahest osast.

1. Sisseastuja valib enne eksamile tulekut ühe teadusajakirjas ilmunud artikli. Vestlusel tuleb põhjendada valikut ja tutvustada artikli põhilisi seisukohti ning avastusi. Valitav ajakiri võib olla eesti- või võõrkeelne väljaanne, mis keskendub esimese ja/või teise keele õppimisele või haridusele ja õppimisprotsessile laiemalt (näiteks EHA, ERÜ aastaraamat, L1 Studies, TESOL ajakirjad vms).

2. Vestluse teise poole keskmes on neli teemaderingi: sisseastuja huvi eriala vastu ja selle omandamise motiivid; magistritööga seotud esialgsed plaanid ja mõtted; üliõpilase positsioon ja tööprotsess akadeemilises ruumis; keele- ja kultuurialased teadmised laiemalt.

Kui kandidaatide õpingud bakalaureusetasemel ei sisaldanud eesti keele ja kirjanduse õpet, võimaldatakse vajalikke lisaaineid võtta eesti filoloogia bakalaureusekavalt. Ained valitakse vastastikusel kokkuleppel, võttes arvesse üliõpilase varasemaid õpinguid, teadmisi ja vajadusi.

Suulise vestluse individuaalsed kellaajad teatatakse kirjaliku eksami lõpul. Eksamipäeva pikkus sõltub kandidaatide hulgast.

Eesti uuringud

8. juulil ruumis S-415

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalikult esitatakse motivatsioonikiri (1 lk) ja uurimistöö ettepanek (800–1000 sõna) koos avaldusega SAISis. Suuline osa on vestlus, mille toimumise kellaaeg teatatakse kandidaadile enne eksamit e-posti teel. Üliõpilaskandidaadid, kes soovivad spetsialiseeruda eesti kirjanduse tõlkimise erialale, peavad esitama lisaks eelnevale ka tõlkekatkendi eesti keelest oma emakeelde koos eestikeelse originaaliga (2 lk). 

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Keeleteadus ja keeletoimetamine

4. juulil kell 13.00 ruumis A-002

Esimeses osas kirjutab kandidaat kohapeal umbes 1,5 lehekülje pikkuse arutluse, mille teema sõltub valitud suunast. Täpsem teema antakse vastuvõtueksamil. Arutlusele on lisatud lühike ülesanne, kus kandidaadil tuleb enda kirjutatud tekstis tähistada mõned kindlad muutevormid ja lauseliikmed. Kirjutamiseks on aega 45 minutit. Teises osas vestlevad keeleteaduse suuna valinud kandidaadid eksamikomisjoniga kandidaadi enda vabalt valitud ja enne eksamit iseseisvalt läbi loetud keeleteadusliku artikli teemadel. Artikli valib kandidaat oma soovi järgi iseseisvalt. Keeletoimetaja suuna valinud kandidaadid teevad kirjaliku sõnavara- ja õigekeelsusülesande (umbes 45 minutit).

Kirjalik tõlge

6.–7. juulil ruumis S-243

Vastuvõtueksami kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAIS-is.

Vastuvõtueksami käigus hinnatakse kandidaadi eesti keele oskust (emakeelena või vähemalt C1-tasemel), analüüsioskust, loogilist mõtlemist, üldteadmisi ja motivatsiooni. Eelnevat tõlkekogemust ega -oskust ei eeldata. Samas eeldame head inglise keele oskust (vähemalt B2-tasemel), kuna osa kursusi toimub inglise keele baasil.

Eksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on tõlkeanalüüs. Analüüsitakse inglise keelest eesti keelde tõlgitud teksti (lisatud on ka lähtetekst). Analüüsiks saab kandidaat valida kas tarbe- või ilukirjandusliku teksti. Tõlkeanalüüsi ettevalmistamiseks on umbes 20 minutit ja lubatud on abimaterjalide (sh elektrooniliste) kasutamine. Kohapeal on olemas paberkandjal sõnaraamatud (ÕS, inglise-eesti, eesti-inglise), aga soovi korral võib kaasa võtta ka oma sõnaraamatu(d). Suuline osa ehk vestlus toimub kohe pärast tõlgitud teksti analüüsi ettevalmistamist. Kuulatakse ära kandidaadi tõlkeanalüüs ja arutatakse selle üle. Lisaks palub eksamikomisjon kandidaadil lühidalt põhjendada, miks teda huvitab kirjaliku tõlke magistriõpe. Kasuks tuleb ka see, kui kandidaat teab, mis teemal ta soovib oma magistritöö kirjutada.

Kirjandusteadus

4. juulil ruumis S-403

Vastuvõtueksam toimub kahes osas. Kirjalikus osas peab kandidaat esitama SAISis koos avaldusega kirjaliku teksti (1–2 lehekülge), milles ta põhjendab erialavalikut ja esitab esialgse visiooni magistritöö teemast. Suulises osas toimub vestlus, mille jooksul arutletakse erinevate kirjandusküsimuste üle ja vesteldakse plaanitava magistritöö teemal. Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (ühisõppekava Eesti Kunstiakadeemiaga)

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalikult esitatakse kandidaadi koostatud vähemalt 10-leheküljeline ingliskeelne uurimistöö (nt väljavõte bakalaureusetööst või akadeemiline essee) ja võimalikud uurimisteemad koos avaldusega SAISis. Kui kandidaadi BA ei lõppenud bakalaureusetööga, aktsepteeritakse kirjatöö näidisena ka akadeemilisi ingliskeelseid esseesid ja ilmunud teadusartikleid. Kui kirjatöö näidis ei ole inglise, saksa, vene, itaalia või soome keeles, tuleb originaaltekstile lisada tõlge inglise keelde. Tõlke inglise keelde võib teha ise, see ei pea olema notariseeritud.

Suuline osa toimub 5. juulil ruumis M-224. Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, uurimishuvide haakumist õppekavaga, üldist eruditsiooni ja oskust näha tulevikuprspektiive. Vestluse kellaaeg teatatakse kandidaadile pärast avalduste vastuvõtu perioodi lõppu.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Linnakorraldus

5. juulil ruumis S-428

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa on kandideerimisel esitatav motivatsioonikiri, mis tuleb avalduse esitamisel laadida üles SAISi. Motivatsioonikirja juhis ja inspiratsiooniallikad asuvad koduleheküljel. Suulises osas toimub kandidaadiga vestlus. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada avalduse esitamisel SAISis.

Nüüdiskultuur

6. juulil kell 10.00 ruumis M-328

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos vastuvõtudokumentidega SAIS-i keskkonnas. Magistritöö kava peab sisaldama uurimistöö teema esialgset sõnastust, selle sisulist põhjendust (miks sellise teema uurimine on oluline), lühikest ja esialgset ülevaadet uurimistöö ainesest (mida uuritakse) ja uurimistöö metoodikast (kuidas uuritakse); samuti peab magistritöö kava sisaldama esialgset loetelu töös eelduspäraselt kasutatavast erialasest kirjandusest. Magistritöö kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.

Suulises osas toimub vestlus vastuvõtukomisjoniga. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaja saab kandidaat teada SAISis avalduse esitamisel.

Slaavi keeled ja kultuurid

5. juulil kell 10.00 ruumis S-333

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalikus osas kirjutatakse kohapeal essee-motivatsioonikiri (umbes 200 sõna). Seejärel toimub vestlus, mille alguskellaaja saab kandidaat teada pärast essee kirjutamist. Vestluseks peab kandidaat lugema teadusliku teksti, nimekirja tekstidest leiab siit.

Suuline tõlge

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalik osa on motivatsioonikiri, mis tuleb esitada SAISis. Motivatsioonikirjas peab kajastuma ka keeleoskuse tase, kus keeleoskus on omandatud ja kas kandidaat on viibinud selle keele keskkonnas. Samuti peab motivatsioonikiri veenma vastuvõtukomisjoni kandidaadi huvis eriala vastu. Koos motivatsioonikirjaga tuleb esitada ka CV. Motivatsioonikiri ja CV peavad olema PDF-formaadis ja faili nimi peab olema kandidaadi nimi.

Suuline vastuvõtueksam toimub 12. juulil ruumis S-529. Eksam algab lühikese vestlusega, kus kandidaadil palutakse end tutvustada. Seejärel testitakse kandidaadi keele- ja analüüsioskust tõlkeharjutustega: kandidaadile esitatakse ükshaaval umbes kolmeminutilised kõned tema motivatsioonikirjas väljatoodud keeltes. Sel ajal kandidaat märkmeid teha ei saa. Seejärel palutakse tal kõne kas oma emakeelde või tugevaimasse võõrkeelde ümber panna. Näide: eksamile tuleb kandidaat C1-tasemel inglise ja B2-tasemel saksa keele oskusega. Talle tehakse ingliskeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde, siis eestikeelne kõne, mille ta tõlgib inglise keelde ning lõpuks saksakeelne kõne, mille ta tõlgib eesti keelde. Pärast tõlkeharjutusi vesteldakse päevakajalistel teemadel, osa küsimusi esitatakse võõrkeeles, millega kandidaat on eksamile tulnud. Eksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaadile hiljemalt 6. juulil SAISi kaudu.

Vene keele ja kirjanduse õpetaja

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:
1. akadeemiline test 5. juulil. Test on elektrooniline, see sooritatakse endale sobivas kohas ajavahemikus 13.00–15.00, rohkem infot siin;

 2. motivatsioonikiri, mis kirjutatakse vene keeles ja esitatakse SAIS-is koos avaldusega (PDF-formaadis, faili nimi peab olema kandidaadi nimi). Motivatsioonikiri peab kajastama kandidaadi soovi saada vene keele ja kirjanduse õpetajaks;

3. vestlus kandidaadiga. Vestlus toimub vene keeles ning keskendub kandidaadi vene keele ja kirjanduse pädevustele ja kutsesobivusele. Eksami osade detailse kirjeldusega saab tutvuda siin. Vestlus toimub 7. juulil auditooriumis S-326, vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.

Võrdlev filosoofia

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjalik osa on magistritöö esialgne kava (2−3 lehekülge), mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis. Magistritöö kava peab sisaldama uurimistöö teema esialgset sõnastust, selle sisulist põhjendust (miks sellise teema uurimine on oluline), lühikest ja esialgset ülevaadet uurimistöö ainesest (mida uuritakse) ja uurimistöö metoodikast (kuidas uuritakse); samuti peab magistritöö kava sisaldama esialgset loetelu töös eelduspäraselt kasutatavast erialasest kirjandusest. Magistritöö kava peab olema PDF-formaadis ja faili nimi on kandidaadi nimi.

Vastuvõtu teine osa on vestlus vastuvõtukomisjoniga, mis toimub 6. juulil ruumis S-417. Vestlusel tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit ja lisaks hinnatakse tema huvi eriala vastu. Vestluse kellaaja saab kandidaat avalduse esitamisel SAISis.

Võõrkeeleõpetaja

inglise (ja teise keele), prantsuse (ja teise keele), soome (ja teise keele) ja saksa (ja teise keele) õpetaja)

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Kirjaliku osana esitavad kandidaadid koos avaldusega SAISis motivatsioonikirja. Motivatsioonikirja pikkus on u 3500 tähemärki, faili nimi sisaldab kandidaadi nime. Motivatsioonikiri on valitud peaeriala keeles ja näitab kandidaadi sügavat huvi valitud eriala vastu (varasem õppimis- ja õpetamiskogemus, erialavaliku põhjendus, teadmised haridusvaldkonna praegusest olukorrast). Tsiteeritud allikatele tuleb korrektselt viidata. Kui kandidaat kandideerib kahe keele õpetajaks, tuleb motivatsioonikirjas ära nädata ka, mis on teine keel.
5. juulil toimub akadeemiline test. Test on elektrooniline, see sooritatakse endale sobivas kohas ajavahemikus 13.00–15.00, rohkem infot siin.
8. juulil toimuv eksamiosa keskendub kandidaadi keelelisele pädevusele ja kutsesobivusele. Juhul kui kandidaadil ei ole keeletaset tõendavat dokumenti, siis kontrollitakse vajaliku keeletaseme olemasolu vastuvõtueksami käigus.

Suulise osa kellaajad vastavalt kandidaadi peaeriala(de) valikule (kui kandidaat on valinud kahe keele õpetaja peaeriala, siis tuleb osaleda mõlemal vastaval eksamiosal):
inglise keele õpetaja kell 09.00 ruumis S-428,
saksa keele õpetaja kell 12.00 ruumis S-403,
prantsuse keele õpetaja kell 13.00 ruumis S-428,
soome keele õpetaja kell 14.00 ruumis S-403,
eesti/vene keele õpetaja kell 15.00 ruumis S-428.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja  (bioloogia-, füüsika-, geograafia- ja keemiaõpetaja suunad)

5. juuli kell 10.00 ruumis A-544

Vastuvõtueksam koosneb akadeemilisest testist ja vestlusest.
Akadeemilise testiga hinnatakse üliõpilaskandidaadi võimekust õppida ülikoolis. Akadeemiline test koosneb kolmest osast: lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded.
Pärast akadeemilist testi toimub vestlus komisjoniga. Vestluste ajakava määratakse vahetult enne akadeemilise võimekuse testi. Igale kandidaadile arvestatakse 10 minutit. Palume vastuvõtueksamile kindlasti kaasa võtta eelnevate õpingute akadeemilised õiendid.
Motivatsioonikiri (tuleb lisada SAISi) on sisendiks vestlusele.

Heaolu ja tervisekäitumine

13. juulil kell 10.00 ruumis S-219

Vastuvõtueksam koosneb vestlusest, kus hinnatakse ka esitatud CVd ja motivatsioonikirja, mille osana soovime ülevaadet varasema uurimistöö läbiviimise kogemusest ning magistritöö esmane kavand või teema lühikirjeldus. Vestluse teemadeks on eelnevad õpi- ja töökogemused, kandidaadi teadmised valdkonnast ja kogemus empiiriliste andmetega töötamisel, motivatsioon, finantsiline ja sotsiaalne võimekus. Vestluse aja saab kandidaat teada SAISis pärast avalduse esitamist, kandidaadile arvestatakse 20 minutit.

Koos avaldusega palume SAISis esitada CV, motivatsioonikiri ja magistritöö projekt.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Kehakultuuri õpetaja

5. juulil kell 10.00 ruumis 307 ja 301 (Räägu 49) akadeemiline test ja motivatsioonitest.

5. juulil kell 12.00 Räägu 49 võimlas õpetamise ülesanne.

Vastuvõtueksam koosneb kolmest osast:

1. akadeemilisest test (25%) – hinnatakse üliõpilaskandidaadi akadeemilist võimekust õppida ülikoolis;

2. motivatsioonitest (35%) – küsimused on suunatud erialasele tööle (ehk soovile/motivatsioonile teha erialast tööd) ja saavutusmotivatsioonile;

3. õpetamise ülesanne (40%) – läbi on vaja viia nn tunniosa, kus õpetatakse ühte etteantud (loosi teel saadud) elementi. Õpetamise ülesande sooritamise käigus hinnatakse õppimise juhtimist, „õpilase“ arengu toetamist ja sotsiaalseid oskusi ning omadusi.

Kunstiteraapiad

5. ja 6. juulil ruumis 215, 216, 218 (Räägu 49).

5. juulil

kell 10.00 ülevaade eksami korraldusest ja ajakavast;

kell 10.15–11.15 kunstiteraapiatealaste teadmiste test (kõigile kandidaatidele korraga) ja kunstialaste teadmiste küsimustik (visuaalkunstiteraapia suunale kandideeriajatele);

kell 11.30 algavad kutsesobivusvestlused (kolmestes rühmades, vastavalt ajagraafikule).

6. juulil alates kell 10.00 jätkuvad kutsesobivusvestlused (kolmestes rühmades, vastavalt ajagraafikule).

Visuaalkunstiteraapia suund

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. kunstiteraapiatealaste teadmiste test (25%),

2. kutsesobivusvestlus rühmaintervjuu vormis (45%),

3. magistritöö kavand (15%),

4. kunstialased teadmised (15%).

Kutsesobivusvestluse (rühmaintervjuu) käigus hinnatakse kandidaadi kunstiterapeudiks õppimise ja erialal töötamise tugevusi ja ressursse, probleemidega toimetulekut, eneseväljenduse ja sotsiaalseid oskusi, õpimotivatsiooni. Kunstiteraapiate ja kunstialaseid teadmisi hinnatakse etteantud küsimustele antud kirjalike vastuste alusel. Magistritöö kavandis hinnatakse kandidaadi teemakohast lugemust, probleemi ja eesmärgi püstitust, kavandatava meetodi kirjeldust.

Tantsu- ja liikumisteraapia suund

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. kunstiteraapiatealaste teadmiste test (25%),

2. rühmaintervjuu ja -katse (60%),

3. magistritöö kavand (15%).

Rühmaintervjuu käigus hinnatakse kandidaadi kunstiterapeudiks õppimise ja erialal töötamise tugevusi ja ressursse, probleemidega toimetulekut, eneseväljenduse ja sotsiaalseid oskusi, õpimotivatsiooni. Rühmakatse sisaldab individuaalset paari- ja grupi liikumisülesannet, mille puhul hinnatakse mitteverbaalset suhtlemisoskust, kehateadlikkust, koordinatsiooni, ruumikasutust, liikumisrepertuaari ulatust, loovust ja liikumise vaatlemise oskust. Kunstiteraapiate alaseid teadmisi hinnatakse etteantud küsimustele antud kirjalike vastuste alusel. Magistritöö kavandis hinnatakse kandidaadi teemakohast lugemust, probleemi ja eesmärgi püstitust, kavandatava meetodi kirjeldust.

SAIS-is esitab kandidaat PDF-vormis:

1. CV;

2. haridust (bakalaureuse või magistrikraadi) tõendavad dokumendid;

3. motivatsioonikiri (maht 1 lk);

4. magistritöö kavand;

5. eeldusainete sooritamine vastavalt etteantud vormile;

6. eeldusainete sooritamist tõendavad diplomite, akadeemiliste õiendite koopiad, täiendkoolituste tunnistused (kõikide eeltoodud dokumentide sisu ja vormistust vt kodulehelt). Sisseastumisel puuduvate eeldusainete sooritamise maht ei tohi ületada 16 EAP. Erandkorras on võimalik kandideerida ka neil huvilistel, kes ei ole läbinud visuaalkunstiteraapia või tantsu- ja liikumisteraapia algkursus, kuid on lugenud erialakirjandust, osalenud erinevatel TLÜ poolt korraldatud visuaalkunstiteraapia või tatsu- ja liikumisteraapia lühikursustel ning omavad nõustamis- ja/või teraapiatöö kogemust (esitada CV-s).

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Vastuvõtueksam toimub 7. juulil kell 10.00 ruumis A-509.

Vestluse aeg määratakse SAISis ja vestluse aeg on 20 minutit. Sisseastumiskatsed toimuvad vestluse vormis, hinnatakse kandidaadi motivatsiooni, õpingute alustamise suuremat eesmärki. Kaardistatakse spetsiifilisi valdkondlikke huvisid, eelnevalt omandatud eksperimentaalseid ja analüütilisi võtteid. Oluline on üliõpilase valmisolek töötada ingliskeelsete materjalidega. Vestluse sisu:

 • kaitstud lõputöö pealkiri ja juhendaja;
 • loetlege, milliste laboriseadmete ja analüüsimeetoditega olete kokku puutunud;
 • millised uurimisvaldkonnad pakuvad teile enim huvi? Millisel teemal sooviksite kirjutada magistritöö;
 • milliste teemade puhul tunnete, et peate tegema tavapärasest rohkem tööd nende paremaks mõistmiseks;
 • miks soovite õppima asuda just antud erialale? Kust saite infot selle eriala kohta;
 • hinnake inglise keele oskust skaalal A1-C2.

Koos avaldusega tuleb SAISis esitada eelmise kõrgharidusastme akadeemiline õiend.

Organisatsioonikäitumine (üldsuund, spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele, spetsialiseerumine militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele)

Sisseastumisel tuleb sooritada vastuvõtueksam, mis koosneb kirjalikust ning suulisest osast. Mõlema osa tulemus peab olema vähemalt 51%.

Kirjalik osa toimub 6. juuli kell 14.00 ruumides M-225 (spetsialiseerumine tervishoiuorganisatsioonidele või militaarsetele ja paramilitaarsetele organisatsioonidele) ja A-222 (üldsuund). Kirjaliku ülesande sisuks on eksamil etteantud organisatsioonikäitumise teemal uurimisprojekti koostamine (näitab oskust koostada uurimistöö projekti).

Vestlused toimuvad 7. ja 8. juulil. Vestluse ajakava avalikustatakse enne kirjalikku testi loodus- ja terviseteaduste instituudi veebilehel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda ja valitud spetsialiseerumise suunda arvestades. Suulises osas arutletakse ka magistritööga seotud plaanide üle ja hinnatakse kandi­daadi motivatsiooni. Vestluse pikkus umbes 15 min.

Kui kandidaadil on erisoov vestluse aja osas (nt kindlal vestluse kuupäeval ei ole võimalik osaleda), siis palume sellest hiljemalt 4. juuli teada anda e-posti teel (greete.horn@tlu.ee), et saaksime ajakava koostades seda võimalusel arvesse võtta. Pärast ajakava avalikustamist vestluse aega muuta ei ole võimalik.

Koos avaldusega palume SAISis esitada pildiga CV, varasemalt läbitud haridust tõendav diplom ning akadeemilise õiendi koopia.

Psühholoogia

5. juuli kell 9.00
Kandideerimisel tuleb lisada avaldusele:

 • elulookirjeldus (CV),
 • esialgse magistritöö projekt (ca 4lk) koos juhendaja allkirjaga,
 • bakalaureuseõpingute diplom ja akadeemiline õiend,
 • motivatsioonikiri.

Vastuvõtueksam koosneb:
1) kirjalikust osast;
2) vestlusest, kuhu palume kaasa võtta viimane kaitstud bakalaureuse- või seminaritöö.

Vestluse ajakava avalikustatakse loodus-ja terviseteaduste instituudi kodulehel. Nimekiri koostatakse tähestikulist järjekorda arvestades.

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

5. juulil kell 10.00 akadeemiline test ja kell 12.30 kutsesobivusvestlused ruumides 411 ja 412 (Räägu 49).

Vastuvõtueksam koosneb järgmistest osadest:

1. akadeemiline test (25%) – koosneb erinevatest osadest, nt lingvistilised ülesanded, matemaatilis-loogilised ülesanded ning kultuuriliste ja erialaste teadmistega seotud ülesanded;

2. kutsesobivusvestlus (75%) – hinnatakse üliõpilaskandidaadi valmisolekut ja motivatsiooni õpetajakoolituse edukaks läbimiseks ning õpetajakutse omandamiseks.

Avaldusele SAISis tuleb lisada motivatsioonikiri, mis on aluseks vestlusele.

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Aeg, koht, lühikirjeldus
Inimõigused digitaalses ühiskonnas

Vestlused toimuvad 11. juulil algusega kell 15.00 ruumis M-214. Vestluste ajagraafik saadetakse kandidaatide e-mailile hiljemalt 7. juulil.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (motivatsioonikiri) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele. Vestlus toimub inglise keeles ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850–1000 sõna), milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why this programme? What courses of the programme are you most interested in?
 • Previous experience and studies: What is your first degree in? Why did you choose field of study? How does it relate to our MA programme?
 • Your plans after MA studies: Where do you see yourself in three years? How will the MA studies help your career?
 • Knowledge of the field: Briefly discuss one issue regarding human rights and digitalization.
 • How do you plan to finance your studies?

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Motivatsioonikiri ja akadeemiline õiend tuleb üles laadida SAISi.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Politoloogia

8. juuli algusega kell 10.00 ruumis A-354. Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust vormist ning vestlusest.

Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus spetsialiseeruda võiks. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest.

Vestlus põhineb kirjalikul vormil, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud). Vestluste ajaks on planeeritud 15 min inimese kohta.

NB! Põhiosa õppetööst toimub reedeti ja laupäeviti, valikaineid on võimalik võtta nädala sees õhtuti.

Sotsioloogia

5. juulil kell 10.00 ruumis A-346

Sisseastumiseksam koosneb kahest osast: motivatsioonikiri (40%) ja vestlus (60%). Motivatsioonikiri lisatakse SAISis avaldusele.

Motivatsioonikirjas oodatakse üliõpilaskandidaadilt lühikest enesetutvustust (sh erialaga seotud varasemad tegevused/huvialad, kui on), erialavaliku põhjendust, infot võimaliku lõputöö teema kohta või kui see ei ole veel selge, siis üldisemalt selle kohta, millised teemad/küsimused huvitavad. Motivatsioonikirja juurde võib lisada (sobib ka veebilingina) mõne enda varasema uurimuslik-analüütilise kirjatöö näidise (nt bakalaureusetöö, uurimisraport, publikatsioon jms).
Motivatsioonikirja pikkus orienteeruvalt 500–700 sõna.

Vestlus põhineb motivatsioonikirjal, st vesteldakse varasemate õpingute/töökogemuse, erialavaliku, lõputöö või üldiste huvide ning tudengikandidaadi erialaste ootuste teemal. Vestluse pikkus on u 15 minutit, täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist.

Rahvusvahelised suhted

Vestlused toimuvad 11. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-135. Vestluste ajagraafik saadetakse kandidaatide e-mailile hiljemalt 7. juulil.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (motivatsioonikiri, tuleb üles laadida koos avaldusega SAISi) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele. Vestlus toimub inglise keeles ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

Kirjalik osa on inglisekeelne motivatsioonikiri (850–1000 sõna), mis tuleb üles laadida SAISi ja milles tuleb vastata järgnevatele küsimustele:

 • The choice of the study programme: Why Tallinn University? Why IR programme? What courses and modules interest you the most? What do you plan to write in your MA thesis?
 • Previous studies and work experience: What were your BA studies about? Give an overview of your BA thesis or discuss your overall academic writing experience. Describe your work experience if you have it.
 • Having read the text (see below), what do you agree and disagree with and why? What are the two main points the author made?
 • In what ways is this text relevant to studying international relations? If not, elaborate. How did you find reading this text? What were the positives and the challenges? Why did you choose this specific text?

Choose one of these four articles to read (these articles do not represent the views of Tallinn university, they were simply chosen for discussion):

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Koos avaldusega tuleb SAISi üles laadida ka akadeemiline õiend.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Riigiteadused

12. juuli algusega kell 10.00 ruumis A-346

Sisseastumiseksam koosneb kirjalikust osast ning vestlusest.

Kirjalikus vormis on palutud tudengikandidaadil vastata küsimustele oma senise haridustausta ja töökogemuse, õpimotivatsiooni, erialavaliku ning võimaliku lõputöö teema kohta, millele õpingute käigus võiks spetsialiseeruda. Kui aga erialavalikuga haakuvat meelisteemat veel pole, võib vormis esitada ka ca 1 lk akadeemilise arutluse ühel etteantud teemadest. Fail vastustega tuleb lisada SAISis avaldusele.

Vestlus põhineb kirjalikul osal, samuti on kandidaatidel palutud kaasa võtta oma bakalaureuse lõputöö või mõni muu põhjalikum analüüs (näiteks juhul, kui lõpetatud õppekaval lõputööd ei nõutud). Vestluse kestvus on kuni 15 minutit. Vestluste ajakava tehakse teatavaks pärast sisseasutmisavalduste esitamise tähtaja möödumist.

NB! Põhiosa õppetööst toimub reedeti ja laupäeviti, valikaineid on võimalik võtta nädala sees õhtuti.

Sotsiaalne ettevõtlus

Vestlused toimuvad 11. juulil algusega kell 10.00 ruumis A-354. Vestluste ajagraafik saadetakse kandidaatide e-mailile hiljemalt 7. juulil.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (projektiplaan) ja suulisest osast (vestlus komisjoniga). Maksimumpunktide arv on 100 punkti (50% kirjalik ülesanne, 50% vestlus). Kandidaadid, kes saavad kirjalikus osas vähemalt 35 punkti, on lubatud vestlusele. Vestlus toimub inglise keeles ning kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument (pass või ID kaart).

Kirjalik osa on inglisekeelne projektiplaan (850– 1000 sõna), mille sisuks on "Project idea of a social enterprise that will be developed within the framework of the Social Entrepreneurship programme's project-based learning method." The project plan should consist of:

 • Introduction of a social enterprise idea that you may develop during the Social Entrepreneurship programme. It can be a working enterprise or a completely new idea.
 • Clarification of the problem you want to address.
 • The target group.
 • The expected impact.
 • The plan for a revenue stream.
 • Your motivation for the project.

NB! Plagiarised motivation letters are not accepted in any form and will be failed.

Projektiplaan ja akadeemiline õiend tuleb lisada SAISis avaldusele.

Erialale kandideerimiseks on nõutud inglise keele oskus iseseisva kasutaja (B2) tasemel. Kui riigieksami või rahvusvahelise keeleeksami tulemus SAISi avaldusel ei kajastu, tuleb tõend lisada avaldusele.

Sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse

7.–8. juulil kell 9.00 ruumis M-214

Vastuvõtu-protsess koosneb kolmest osast:

1.CV (40%),

2. magistritöö kavand (30%),

3. intervjuu (30%).

Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist.

Intervjuule tuleb kaasa võtta paberkandjal CV koos pildiga, motivatsioonikiri (kuni 1 lk) ning magistritöö kavand (kuni 1 lk). Magistritöö kavand peab olema iseseisvalt koostatud ning sisaldama töö eesmärki ning uurimisprobleemi ja -meetodi tutvustust. Motivatsioonikirjas põhjendab kandidaat oma motivatsiooni sotsiaalpedagoogika-lastekaitse erialale õppima tulemiseks ning tutvustab varasemat kokkupuudet erialaga.
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga tutvustab kandidaat oma magistritöö kavandit. On oluline selgitada ja põhjendada teema uurimise vajalikkust uurimistöö kontekstis. Vestluse käigus selguvad ka kandidaadi motivatsioon, väärtushoiakud ning inglise keele oskus.

Vastuvõtul on eeliseks varasem erialane haridus; erialane töökogemus, sh erialane vabatahtlik töö ja/või erialane täiendkoolitus; valdkonna tundmine – kandidaat peab teadma, millega tegelevad nii lastekaitsetöötaja kui sotsiaalpedagoog.

Sotsiaaltöö

6. ja 7. juulil kell 10.00 ruumis M-227

Sisseastujatega vesteldakse kahekaupa, igale paarile on ette nähtud 15 min. Täpse vestluse aja saab teada SAISis pärast avalduse esitamist. Vastuvõtueksam on vestlus komisjoniga, kuhu tuleb paberkandjal kaasa võtta CV ja motivatsioonikiri.
Vastuvõtuvestlusel komisjoniga on oluline näidata oma motivatsiooni, analüüsioskust, esinemisoskust, adekvaatset arusaamist sotsiaaltöö erialast kui sellisest ja varasemaid kokkupuuteid erialaga, kui need on olemas, samuti asjatundlikkust maailma laiematest protsessidest ja sotsiaalprobleemidest ühiskonnas, oskust lahendada erinevaid olukordi, eetilisi väärtusi, mis on sobilikud sotsiaaltöö valdkonna professionaalile jm.

CV maht on 1–2 lehekülge, font Times New Roman, kirjasuurus 12. CV-s tuleb anda lühiülevaade:

 • haridusteest, sh ERASMUS+ programmi üliõpilasvahetuses osalemisest (kui on see kogemus);
 • sotsiaaltöö erialaga seonduvatest täiendkoolitustest;
 • töökogemusest;
 • projektitööst ja/või vabatahtlikust tegevusest sotsiaalhoolekande valdkonnas;
 • keelteoskusest (Euroopa keelemapi alusel).

Motivatsioonikirja mahuks on üks lehekülg, font Times New Roman, kirjasuurus 12. Motivatsioonikiri peaks kajastama põhjendust, mis motiveerib sotsiaaltöö erialale õppima tulemist, varasemat kokkupuudet sotsiaaltöö erialaga ja uurimistöö läbiviimise kogemust ning teemat, milles plaanitakse kirjutada magistritöö, samuti magistriõpingute seost praeguse tööga, kui see on olemas.

Õigusteadus

8. juulil kell 9.00 kirjalik osa ruumis A-222. Intervjuud algusega kell 11.00 ruumides M-133, M-136, M-226. Intervjuude ajakava antakse teada pärast kirjalikku eksamit.

Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust testist (60 minutit) ja vestlusest. Kirjalik valikvastustega test koosneb küsimustest, mis põhinevad TLÜ õigusteaduse bakalaureuse õppekava kohustuslike ainete baasteadmistel. Vestluse aluseks on magistritöö kava, mis tuleb esitada koos avaldusega SAISis.

 

Lisainfo

Telefon: 640 9135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-17.00. 22. juunil vastatakse telefonile kuni 13.00, 23.-24. juunil telefonile ei vastata.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti