Kursuse eesmärgiks on luua eeldused keeleliste pädevuste omandamiseks kirjalikus ja suulises hiina keeles algajate tasemel. Kursus on mõeldud algajatele hiina keele kuulamise, rääkimise, lugemise ning kirjamärkide põhioskuste omandamiseks. Üliõpilased õpivad keelt kasutama igapäevaolukordades.

Õppeaine nimetus inglise k

Practical Chinese Language III

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

56

Õpetamise semester

sügis-kevad

Kontrollivorm

arvestus

Iseseisev töö

Iseseisva töö maht on 7 tundi nädalas, või 1 tund päevas. Semestris kokku 100 tundi. Õppijalt eeldatakse kõigi koduste ülesannete tegemist.

Õppeaine õpiväljundid

Kursuse edukalt läbinud õppija 

  • mõistab lihtsaid juhiseid (näiteks teeviidad, tegevuse alustamise ja lõpetamise märguanded ning lühikest dialoogi tollis, haiglas jm)
  • saab aru argiolukorras selgelt esitatud numbrilisest ja faktilisest informatsioonist (näiteks lühike vestlus värvi ja suuruse valimisel, poes maksmisel, restoranis tellimisel, sportlikus tegevuses osalemisel ja kohtumise kokkuleppimisel)
  • oskab tervitada ning inimesi tutvustada nii formaalses kui mitteformaalses olukorras
  • teab kuidas end väljendada lihtsalt igapäevastel teemadel (näiteks lihtsas vormis ettepaneku tegemisel, ostude tegemisel ja arsti vastuvõtul)
  • oskab korrektselt lugeda ja kirjutada nõutud 500 hiina kirjamärki
  • oskab kirjutada lühidalt oma sõpradest ja perest, õpingutest ja hobidest ning reisimuljetest

Õppijalt eeldatakse kõigis tundides aktiivset osalemist. 
 

Koondhinne kujuneb järgmiselt: 
Tundides osalemine: 5% 
5 ettekannet tundides: 5% 
Enne semestri lõputesti 5 essee esitamine: 5% 
Semestri lõputest (kuulamise, lugemise ja kirjutamise osa kokku 75% ning suuline eksam 25%): 85%