Kursuse eesmärgiks on anda teadmised hiina keele B2.2 taseme kõigis osaoskustes. Kursuse käigus õpitakse lugema ja kirjutama 150 uut hiina kirjamärki (kokku 1500 märki) ja nende kasutust tekstis. Üliõpilased õpivad väljendama teatud teemal oma seisukohta, kui neile on antud valida selle tugevad ja nõrgad küljed. Õpitakse kirjutama selgelt struktureeritud ja detailirohket teksti erinevatel teemadel, mis kuuluvad üliõpilase huvisfääri või on talle tuttavad abstraktsed teemad.

Õppeaine nimetus inglise k

Chinese Language B2.2

Õppeaine maht EAP

6.0

Orienteeruv kontakttundide maht

140

Kontrollivorm

eksam

Iseseisev töö

Iseseisva töö sisuks on koduste ülesannete sooritamine, kodulugemine, töö sõnaraamatutega, nii suuliste kui kirjalike individuaalsete ja rühmaettekannete ettevalmistamine. Kokku 120 tundi. 

Kursuse edukalt läbinud üliõpilane 

  • oskab kirjutada ja lugeda nõutud 1500 hiina kirjamärki tekstis
  • mõistab nii elulisel kui abtsraktsel teemal kirjutatud keerulise teksti üldist sisu, sealhulgas oma erialast tehnilist diskussiooni
  • suudab emakeelena hiina keele kõnelejaga suhelda rahuldaval tasemel sujuvalt
  • suudab jälgida pikemat kõnet ning keerulisemat argumentatsiooni
  • oskab lugeda eri otstarbeks mõeldud pikki ja keerulisi tekste (ajalehe artiklid, kirjad, kokkuvõtted), kasutades selleks sobivaid vahendeid ja teksti lugemise strateegiaid
  • suudab teha teda huvitavatel teemadel ettevalmistatud ettekandeid
  • suudab selgelt ja detailselt kirjeldada suurt hulka sündmusi, mis on seotud isikliku kogemusega, ning oskab kõneleda nende sündmustega seotud tunnetest ja välja tuua sündmuse olulisuse enda jaoks
  • oskab selgelt väljendada oma teadmisi, seisukohti ja arvamusi essees (pikkus kuni 400 kirjamärki) ning kommenteerida teiste seisukohti.

Hindamismeetodid

Üliõpilane on kohustatud osalema vähemalt 70% kontakttundides (100 tundi) ning sooritama kõik testid ja kodused ülesanded õigeaegselt. 
Koondhinne kujuneb järgmiselt: 
Tundides osalemine: 5% 
5 ettekannet tundides: 5% 
Enne semestri lõputesti 5 essee esitamine: 5% 
Semestri lõputest (kuulamise, lugemise ja kirjutamise osa kokku 75% ning suuline eksam 25%): 85%