Stipendiumit saab taotleda üks kord õppeaastas, milleks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud taotlus õppeosakonda (T-213 või oppeosakond@tlu.ee). Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 1. november. Avalduse vormi leiab siit. Stipendium määratakse üks kord nominaalse õppeaja jooksul ja maksmine planeeritakse doktorandi nominaalkestuse ajaks tingimusel, et doktorant läbib atesteerimised ülikoolis kehtestatud tingimustel ja korras. 

NB! 2019/20. õa on võimalik taotlus esitada vaid ettevõtlusdoktorandil!

Stipendiumit on õigus taotleda Tallinna ülikooli doktorandil:

  • kes on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel või viibib Eestis viisa alusel või viisavabalt, kui välisriigiga on sõlmitud leping viisavaba liikumise kohta või välisriigi kodanike suhtes on viisanõudest loobutud, ning on esitanud taotluse õppimiseks tähtajalise elamisloa saamiseks;
  • kes on immatrikuleeritud 2014/2015 kuni 2018/2019. õppeaastal;
  • kes õpib täiskoormusega;
  • kes ei viibi akadeemilisel puhkusel;
  • kelle doktoritöö teema on seotud vähemalt ühe nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnaga;
  • kellele ei ole määratud ja kellele ei maksta doktorandistipendiumi Dora Pluss alategevuse 2.1. raames;
  • kes viibib välisõppes ja kelle välisõppest naasmise kuule järgnevast kalendrikuust ei möödu doktorandi immatrikuleerimise semestrist (k.a) rohkem kui 4 õpitud semestrit.

Doktorant peab alustama õpinguid stipendiumi toel hiljemalt järgmisel õppeaastal pärast immatrikuleerimist. 

Kasvuvaldkonnad, millest vähemalt ühega peab töö seotud olema, on:

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia horisontaalselt läbi teiste sektorite, nt IKT kasutamine tööstuses (automaatika ja robootika), küberturvalisus, tarkvara arendamine;
  • tervisetehnoloogiad ja –teenused, nt biotehnoloogia, E-meditsiin;
  • ressursside efektiivsem kasutamine, nt materjaliteadus ja -tööstus, „tark maja“, tervist toetav toit, keemiatööstus.

Tutvu ka erialastipendiumi korraga.