doktoriõpe tlü's

Alates 2022/23. õppeaastast on võimalik doktoriõppesse õppima tulla kahel viisil.

 

 • Doktorant-nooremteadur sõlmib ülikooliga töölepingu, mille sisuks on tema uurimustöö valmimine. Töökoormus ja nominaalne õppeaeg lepitakse kokku individuaalses õppe- ja teadustöö kavas. Vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö plaanile võib õppeaeg olla 4–8 aastat. Alates 2022/2023. õa immatrikuleeritud doktorant-nooremteaduri miinimumtasu töökoormusega 1,0 on 1500 eurot.
 • Doktorant-üliõpilane on üliõpilasstaatuses. Tema õppeaeg on vastavalt individuaalsele õppe- ja teadustöö kavale 4–8 õppeaastat. Doktorant-üliõpilane ei saa taotleda doktoranditoetust ega TLÜ doktorandistipendiumit, kuid ta saab võimalusel taotleda erinevaid stipendiume sarnaselt teiste üliõpilastega ja osaleda ülikoolidevahelises õpirändes. Doktorant-üliõpilane ei ole ravikindlustatud.

Õppekohad on välja toodud iga eriala ja projekti juures. Kui õppekaval on kohad nii doktorant-nooremteadurile kui ka doktorant-üliõpilasele ning kandidaadil on soov kandideerida mõlemale kohale, siis tuleb SAISis esitada avaldus mõlemale konkursile.

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Kaia-Liisa Jõesalu

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 1

Vastuvõtueksam toimub 13. juulil kell 10.00 ruumis N-305 või Zoomis.

Intervjuu kandidaatidega toimub eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Iga kandidaadi intervjuu kestab 30 minutit.

Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

Digitaalse audiovisuaaltööstuse väärtusloome kvantitatiivanalüüs

Projekt uurib avaliku väärtuse loomet nüüdisaegsetes audiovisuaaltööstuses uute andmetehnoloogiate – semantilise veebi ning plokiahelate võimaldatuina. Doktoritöö keskendub väärtusloome uurimisele andmeteaduses, seal hulgas võrguteaduse meetoditega, keskendudes seejuures juhtumiuuringutena nii ringhäälinguorganisatsioonide, veebiplatvormide kui ka detsentraliseeritud plokiahelapõhiste andmesüsteemide analüüsile.

Juhendaja Indrek Ibrus Doktorant-nooremteadur 1

Vastuvõtueksam toimub 13. juulil kell 10.00 ruumis N-305 või Zoomis.

Intervjuu kandidaatidega toimub eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Iga kandidaadi intervjuu kestab 30 minutit.

 

Digitehnoloogiate instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Infoühiskonna tehnoloogiad

Avatud teemadega konkurss

Avatud teemaga doktoritöö kava peab olema seotud Digitehnoloogiate instituudi uurimisteemadega ja/või planeeritavate projektidega.

Lisainfo

Õppenõustaja Kristi Oikimus Doktorant-üliõpilane 2

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Õpilaste kõrgtaseme mõtlemisoskuste mudelipõhine mõõtmine tehnoloogiaga täiustatud õpikeskkondades

Eesmärgiks on õpilaste kõrgtaseme mõtlemise arengu toetamiseks pedagoogilis-psühholoogiliste mudelite ja õpianalüütilise infrastruktuuri väljatöötamine ja valideerimine, kasutades õpilaste õpijälgede mudelipõhist analüüsi.

Lisainfo

Juhendaja Kairit Tammets Doktorant-nooremteadur 1

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Paindlike õpiteede toetamine interaktiivsete digivahenditega koolimatemaatikas

Eesmärgiks on luua ja valideerida uuenduslik didaktiline ja tehnoloogiline raamistik interaktiivsete digitaalsete õpperessursside loomiseks ja kasutamiseks matemaatika õpetamisel 6.–9. klassis, mis toetaksid individuaalseid õpiteid ja tugineksid nutikal õpianalüütikal.

Lisainfo

Juhendaja Mart Laanpere Doktorant-nooremteadur 1

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad  

Strateegilise, taktikalise ja operatiivse käsitluse dünaamiline joondamine institutsioonis digipöörde realiseerimisel

Eesmärgiks on digipöörde realiseerimist toetava strateegilist, taktikalist ja operatiivset tegevust siduva raamistiku väljatöötamine. See võimaldaks organisatsioone kiiresti kohandada muutuvate oludega ja saavutada seega konkurentsieelis nende ees, kes samaväärselt kohanduda ei suuda.

Lisainfo

Juhendaja Peeter Normak Doktorant-nooremteadur 1

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Tehnoloogia usaldusväärsusest tingitud käitumise hindamine reaalajas

Eesmärgiks on uurida, kuidas sisemised ja välised tegurid mõjutavad kasutajate usaldust mittedeterministliku tehnoloogia vastu reaalajas, ja luua klassifitseeriv mudel, mis võimaldab hinnata tehnoloogia kasutajate usaldustaset psühhofüsioloogiliste reaktsioonide põhjal.

Lisainfo

Juhendaja Sonia Sousa Doktorant-nooremteadur 1

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Infoühiskonna tehnoloogiad

Usaldust tehnoloogia vastu mõjutavad kultuuride vahelised tegurid

Eesmärgiks on uurida, kuidas sisemised ja välised tegurid mõjutavad kasutajate usaldust mittedeterministliku tehnoloogia vastu kultuuridevahelisest vaatenurgast, ning luua inimese ja tehnoloogia usalduslikku interaktsiooni toetava tarkvara arendamise metoodika.

Lisainfo

Juhendaja Sonia Sousa Doktorant-nooremteadur 1

6. juulil kell 10.00.

Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga eelnevalt kokku lepitud kellaajal.

Haridusteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Kasvatusteadused  

Avatud teemadega konkurss

Kandideerida saab oma teemaga, pöördudes koostöö algatamiseks ja kinnituse saamiseks potentsiaalse juhendaja poole. Juhendajaid leiab instituudi akadeemiliste suundade järgi.

Õppenõustaja Elina van der Toorn

Doktorant-nooremteadur 3

Doktorant-üliõpilane 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) toimub 4. juulil kell 14.00 ruumis M-649 ja/või Zoomis. Täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused

Kõrghariduse ja väliste partnerite vahelisele kollektiivsele tegutsemisvõimekusele suunatud õppe mudelid ja nende mõjud

Doktoriprojekti uuringud on seotud täiskasvanu- ja mitteformaalhariduse tenuuriprojektiga, toetada õpetamispraktikate abil võimekuste loomist ülikooli ja väliste partnerite vahel, et saavutada jätkusuutlikkus ja säilenõtkus ühiskonnas. Doktoriprojekti eesmärgid:

 • Kaardistada ja mudeldada need vormid, mis loovad ülikooli ja väliste partnerite vahelist kollektiivset tegutsemisvõimekust.
 • Selgitada, milliseid uusi juhendamisviise vajavad üliõpilased, ülikooli õppejõud ja väljaspoolsed partnerid  kollektiivsetele tegutsemisvõimekusele ja jätkusuutlikkusele suunatud õppevormide rakendamisel?
 • Leida, milline on õppevormide mõju ülikoolile, õppijale, õppejõule ja kaasatud osapooltele-partneritele.

Õppekohale kandideerimisel tuleb kasuks õppejõukogemus, Eesti kõrghariduse tundmine ja eelteadmised täiskasvanuõppest.

Juhendajad Kai Pata, Katrin Karu Doktorant-nooremteatur 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) toimub 4. juulil kell 14.00 ruumis M-649 ja/või Zoomis. Täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused

Kogukondades muutuste esilekutsujate arendamine - üliõpilaste agentsuse ja professionaalse identiteedi toetamine kõrghariduses

Doktoriprojekt on seotud Erasmus+ projekti "Winnovators" eesmärkide saavutamisega nii Eestis kui ka partnerriikides.

Eesmärk on välja arendada ning rakendada ülikoolist väljaulatuvad innovaatilisi õpetamise ja õppimise praktikad, mis toetaksid riskirühmadesse kuuluvate noorte naiste (maapiirkonnad) võimekuse kasvamist läbi STEM, digitaalse innovatsiooni, ettevõtlikkuse ja jätkusuutlikkuse teemaliste ühisarendustegevuste. Ühistes tegevustes on olulises rollis ka üliõpilased ja vilistlased kogukondades muutuste esilekutsujatena. Kaasavasse arendusuuringusse, mida raamistab arusaam aktiivsest kodanikust ja ühiskonnaliikmeks olemiseks olemisest, haaratakse noorsootöö õppekavade üliõpilased, vilistlased ja ettevõtlushuviga noored naised ning luuakse praktikad ja kaasamismudelid.

Kuna projektitegevused hõlmavad väga otseselt suhtlemist kohalike noorte ja noorsootöötajatega, siis on kandideerimiseks vajalik väga heal tasemel eesti keele oskus ning peaksid olema eelteadmised noorsootööst.

Juhendajad Kai Pata, Ilona-Evelyn Rannala Doktorant-nooremteadur 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) toimub 4. juulil kell 14.00 ruumis M-649 ja/või Zoomis. Täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Kasvatusteadused

eÕppe praktikad innovaatiliste tehnoloogiatega

PhD projekt täidab H2020 eDiploma teadusarendusprojekti pedagoogilise tööpaketi uurimiseesmärke arendada, testida ja hinnata innovaatilisi tehnoloogiaid (AR, VR) e-õppe praktikates kutse- ja kõrghariduse kontekstis. Projekti eesmärgid:

 • Leida potentsiaalsed kogemusliku õppe eõppega innovaatiliste tehnoloogiate toel õpetamise võimalused, riskid ja kitsaskohad.
 • Koosluua kutse-ja kõrghariduses praktikad innovaatiliste tehnoloogiate rakendamiseks ja hinnata nende praktikate rakendamise, riske, jätkusuutlikkust ja ettenägematuid tagajärgi õppijate, õppejõudude, kursuste, haridusasutuste ja riikide kontekstis.

Projektis kasutatakse võrdlusuuringu, koosloome ja hinnangu-uuringu meetodeid. Projektis piloteeritakse Eestis eõppe moodulit ja kasutatakse võrdlusandmeid ka partnerriikidest.

Juhendajad Terje Väljataga, Kai Pata Doktorant-nooremteadur 1

Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
doktoritöö projekt (50%) peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud (juhend), projektile lisada ka elulookirjeldus;
intervjuu (50%) toimub 4. juulil kell 14.00 ruumis M-649 ja/või Zoomis. Täpne kellaaeg lepitakse kandidaadiga kokku.

Vastuvõtueksamile palume kaasa võtta isikut tõendav dokument. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava teemadel. Lisaks doktoritöö kava kvaliteedile ja selle kaitsmise edukusele on olulisteks kandidaadi hindamise kriteeriumiteks ka inglise keele oskus, varasem edukas teadusartiklite publitseerimise ja/või konverentsidel esinemise kogemus ning lugemus antud temaatikaga seotud valdkondades.

Humanitaarteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Ajalugu

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Ajalugu

Merenduslik aines Eesti arheoloogias

Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse eesti ja inglise keele oskust väga heal tasemel. Varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks.

Juhendaja Erki Russow Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud Avatud teemadega konkurss Õppenõustaja Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

Õiglane ja säilenõtke ühistransport

Koht on seotud projektiga „Capacities for Resilient and Inclusive Urban Public Transport Infrastructure and Built Environment (CARIN-PT)“. Doktorandilt eeldatakse doktoritöö tegemist projektiga haakuval teemal. Sobival kandidaadil on eelnev haridus linnauuringutes, antropoloogias, geograafias või muus sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. Eeldatakse eesti ja inglise keele oskust väga heal tasemel. Eelnev uurimistöö kogemus avaliku ruumi või transpordi ja mobiilsuse teemal tuleb kasuks.

Juhendaja Tauri Tuvikene
 
Doktorant-nooremteadur 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

Anglistika

Õppekoht on mõeldud uurimistöö tegemiseks ühel või kombineeritult mitmel järgnevatest teemadest:

 • Anglistika ja kaasaegne inglise kirjandus ja/või audio-visuaalsed narratiivid;
 • soouuringud ja intersektsionaalne feminism kirjanduse- ja kultuuriteaduses;
 • ökokriitika;
 • ökofeminism;
 • diasporaa- ja migratsioon tänapäeva ingliskeelses kultuuris ja audio-visuaalsetes narratiivides;
 • inglise keelt kõnelevate maade kirjandus, kultuur, film;
 • meditsiinihumanitaaria ja ingliskeelsed audio-visuaalsed narratiivid.

Sobival kandidaadil on eelnev haridus, mis seostub planeeritava uurimistöö valdkondadega. Eelise annab inglise keele oskust C2 tasemel või emakeelena. Kasuks tuleb eelnev uurimistöö kogemus plaanitava doktoritöö teemal; eesti keele oskus võib olla kasuks.

Juhendaja Julia Kuznetski Doktorant-nooremteadur 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

Hiina uuringud

Doktorandilt eeldatakse uurimistöö tegemist Hiina intellektuaalse ajaloo, kirjanduse ja /või kultuuri teemal. Võrdlevad ja kultuurideülesed perspektiivid on samuti teretulnud. Eelnev uurimistöö kogemus hiina poliitilise mõtte teemal on eelistatud. Sobival kandidaadil on eelnev haridus sinoloogia või aasia uuringute alal. Kandidaat peab valdama heal tasemel inglise ja hiina keelt, eesti keele oskus tuleb kasuks. Klassikalise hiina keele ja/või teise aasia keele oskus on suuresti kasuks.

Juhendaja Lisa Indraccolo Doktorant-nooremteadur 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

ISISe propagandasõnumite analüüs

Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse eesti ja inglise keele oskust väga heal tasemel. Varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks.

Juhendaja Helen Geršman Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

Karnevali mõiste ja Bahtin

Koht on mõeldud Bahtinist tõukuva karnevalimõiste uurimiseks. Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse inglise keele oskust väga heal tasemel. Varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks.

Juhendaja Daniele Monticelli Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Kultuuride uuringud

Slaavi/vene/ukraina kirjandus ja kultuur

Õppekoht slaavi uuringute alal fookusega vene ja/või ukraina kultuurile. Doktorant tegeleb uurimistööga ühel või kombineeritult järgnevatest teemadest:

 • slaavi uuringud ja kaasaegne slaavikeelne kirjandus;
 • slaavi keelte ajalugu;
 • dasporaa- ja migratsioon tänapäeva slaavikeelses kirjanduses;
 • slaavikeelne kirjandus Balti riikides (eelistades Eestit);
 • multikultuurilisus slaavi maailmas.

Sobival kandidaadil on eelnev kogemus selle uurimisvaldkonnaga. Eeldatakse vene ja inglise keele oskust väga heal tasemel, ukraina ja eesti keele oskus ning varasemad publikatsioonid valdkonnas tulevad kasuks.

Juhendaja Natalia Tšuikina Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Lingvistika

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Maris Peters

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

Lingvistika

Vene uuringud ja kommunikatsioon

Koht on mõeldud uurimistöö tegemiseks ühel või kombineeritult mitmel järgnevatest teemadest:

 • igapäevakommunikatsioon; sotsiolingvistiline variatsioon;
 • korpuspõhine lähenemine keele uuringutes;
 • keelekontaktid, ühiskondlik mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus, keel ja identiteet.

Sobival kandidaadil on eelnev haridus lingvistika, lingvistilise antropoloogia või kultuuride uuringute alal, tal on sügavad teadmised erinevatest lingvistika valdkondadest, eelistatavalt digilingvistikast, sotsiolingvistikast või lingvistilisest antropoloogiast. Eeldatakse vene ja inglise keele oskust väga kõrgel tasemel, eesti keele oskus tuleb kasuks. Eelnev uurimis- ja /või töökogemus keelekorpuse loomisel ja arendamisel tuleb kasuks.

 

Juhendaja Kapitolina Fedorova Doktorant-nooremteadur 1

5. juulil ruumis S-422. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis kandideerimiseks esitatud ja potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Lisainfo.

Vastuvõtueksami täpne kellaaeg teatatakse kandidaatidele pärast kandideerimisperioodi lõppu e-posti teel.

 

 

 

Loodus- ja terviseteaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Komplekssed süsteemid loodusteadustes

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Greete Horn Doktorant-nooremteadur 1

8. juulil kell 11.00 ruumis A-507. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISi avaldusel märgitud e-mailile 5. juuliks.

SAISis tuleb avaldusele lisada CV ja doktoritöö kavand. Doktoritöö kavand saata ka koos potentsiaalse juhendaja heakskiiduga õppekava juhile Tõnu Laasile tonu.laas@tlu.ee.

Psühholoogia

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Greete Horn Doktorant-nooremteadur 1

5. juulil kell 17.00 ruumis S-219/220. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Samuti hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taset (CV ja ilmunud publikatsioonid).
Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISis märgitud e-mailile 3. juuliks. Iga kandidaadi vestluse jaoks arvestatakse 30 min.

SAISis tuleb avaldusele lisada kandidaadi CV ja doktoritöö kavand, võimalusel ilmunud publikatsioonid.

Tervisekäitumine ja heaolu

Avatud teemadega konkurss

Õppenõustaja Greete Horn Doktorant-nooremteadur 1

12. juulil kell 11.00 ruumis A-507. Vastuvõtueksam toimub intervjuu vormis eelnevalt esitatud ning potentsiaalse juhendajaga kooskõlastatud doktoritöö kava (doktoritöö projekti) teemadel. Samuti hinnatakse doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste taset (CV ja ilmunud publikatsioonid).
Intervjuu toimub individuaalselt iga doktorandiga. Täpne vestluse aeg saadetakse igale kandidaadile SAISis märgitud e-mailile 5. juuliks. Iga kandidaadi vestluse jaoks arvestatakse 30 min.

SAISis tuleb avaldusele lisada kandidaadi CV ja doktoritöö kavand, võimalusel ilmunud publikatsioonid.

Lisaks väljakuulutatud õppekohtadele on instituudil vastuvõtuperioodil jagada kaks instituudiülest õppekohta, millega võetakse õppima üks doktorant-üliõpilane ja üks doktorant-nooremteadur. Instituudiülesed õppekohad jagatakse õppekavade vahel ära pärast vastuvõtueksameid.

 

Ühiskonnateaduste instituut

Eriala Kirjeldus Juhendaja või õppenõustaja kontakt Õppekohtade arv Eksami info
Demograafia

Avatud teemadega konkurss

Eelistatud on kandidaadid, kes kandideerivad teemale "Sündimuse dünaamika ja erisused nüüdis-Eestis; seosed poliitikareformidega ja/või muude tegurite mõju."

Õppenõustaja Agnes Janson

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

11. juulil kell 10.00 ruumis M-649. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 1 tund. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksem koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele rahvastikuteaduse teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem andmetöö kogemus).
Soovitav on enne eksamile tulekut läbi töötada demograafia üldkursuse materjalid.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.

Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:

 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine demograafia põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus demograafia teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).
Riigi- ja poliitikateadused  

Avatud teemadega konkurss

Eelistatud on kandidaadid teemadele

 • Avaliku poliitika kujundamine poliitika ja/või valitsetuse vaatepunktist
 • Kodakondsus, ränne ja lõimumine poliitika ja/või valitsetuse vaatepunktist
 • Väikeriigid, toimijalisus ja vastupidavus muutuvas maailmakorras
 • Kaasamise mõiste roll rahuprotsessides ja laiemalt
Õppenõustaja Agnes Janson

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 2

13. juulil algusega kell 10.00 ruumis M-649. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand (juhendajaga kooskõlastatud ja allkirjastatud).
Vastuvõtueksam koosneb kahest osast:
1) vestlus doktoritöö kavandi teemal (pööratakse tähelepanu teema seostatusele riigi- ja poliitikateaduste teoreetiliste lähtekohtadega ning instituudi uurimisprioriteetidega);
2) doktoriõppe kandidaadi akadeemiliste saavutuste hindamine (CV, ilmunud publikatsioonid, varasem erialase töö kogemus).
Soovitav on enne vastuvõtueksamile tulekut läbi töötada riigi- ja poliitikateaduste üldkursuse materjalid.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi struktuur (5-10 lk + kirjandusallikate loetelu)
 • doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada;
 • töö eesmärgid, peamised uurimisküsimused ja -ülesanded või tööhüpoteesid;
 • lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega;
 • andmed ja uurimismeetodid, mida on plaanis kasutada uurimisprobleemi lahendamiseks, sh valimi koostamise põhimõtted;
 • tööplaan, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid.

Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:

 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine riigi- ja poliitikateaduste põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus riigi- ja poliitikateaduste teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).
Sotsioloogia

Avatud teemadega konkurss

Eelistatud on kandidaadid teemadele

 • Tööturu, töö ja/või hariduse protsessid Eestis või riikide võrdluses
 • Sotsiaalsed protsessid elutee perspektiivist
 • Eristumine ja kaasamine kultuuriliselt orienteeritud perspektiivist.
Õppenõustaja Agnes Janson

Doktorant-nooremteadur 1

Doktorant-üliõpilane 1

6. juulil kell 10.00 ruumis M-649. Täpse vestluse aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 20 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam on intervjuu doktoritöö kava teemadel, doktoriõppe kandidaadi ilmunud publikatsioonide ning akadeemiliste saavutuste taseme hindamine.
Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:
 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine sotsioloogia põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus sotsioloogia teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).
Sotsiaaltöö

Avatud teemadega konkurss

Eelistatud on kandidaadid teemadele

 • Lapse õigused ja sotsiaalne areng digikeskkonnas; perekonna ökosüsteem selle mõjutegurina; sellega seotud sotsiaalsed rollid, kokkulepped ja reeglid perekonnas
 • Suitsiidikäitumise uuring, varajane märkamine ja sekkumine kogukonnas ja esmatasandil, sotsiaalsed mõjutegurid ja stigma
 • Sotsiaalpoliitika kujundamine; kodanike kaasamine jätkusuutlike, riske ja probleeme adresseeritavate ja eri sotsiaal-demograafiliste rühmade huve tasakaalustavate sotsiaalpoliitiliste lahenduste leidmisel
Õppenõustaja Agnes Janson

Doktorant-nooremteadur 2

Doktorant-üliõpilane 1

12. juulil kell 13.00 ruumis A-224. Täpse intervjuu aja saab teada SAISis avaldust esitades, igale kandidaadile arvestatakse 30 minutit. Avaldusele tuleb lisada CV ja doktoritöö kavand.
Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust (doktoritöö kavand) ja suulisest (intervjuu) osast. Vastuvõtueksami käigus hinnatakse sisseastuja ettevalmistust, eeldusi ja motivatsiooni doktoriõpinguteks ning potentsiaali doktoriõpingute edukaks lõpetamiseks.
Doktoritöö kavand peab olema potentsiaalse juhendajaga eelnevalt kooskõlastatud. Juhendajate kontaktid on leitavad kodulehel, nende uurimisvaldkonnaga on võimalik tutvuda ETISes.
Doktoritöö kavandi struktuur (pikkus 5-10 lk):
1) doktoritöö teema, sh lühikokkuvõte uurimisprobleemist, mida doktoritööga püütakse lahendada;
2) lühiülevaade olulisematest teemakohastest varasematest uuringutest ja teoreetilisest seisukohtadest koos kirjanduse viidetega;
3) doktoritöö eesmärk ning peamised uurimisküsimused (või hüpoteesid);
4) kavandatav metoodika andmete kogumiseks ja analüüsiks, sh valimi koostamise põhimõtted;
5) uurimisplaan aastate lõikes, doktoritöö valmimiseks vajalikud ressursid ja võimalikud riskid.
Doktoritöö kavandi (40%) eest on võimalik saada maksimaalselt 40 p, mis jagunevad järgnevalt:

 • teema aktuaalsus, uurimisprobleemi uudsus ja olulisus (max 10 p);
 • valitud teoreetilise ja metodoloogilise raamistiku põhjendatus ja seos ühiskonnateaduste instituudi teadus- ja arendustegevusega (max 10 p);
 • uurimisplaani selgus (max 10 p);
 • uurimuse teostatavus ühiskonnateaduste instituudis (max 10 p).

Intervjuu (60%) eest saab maksimaalselt 60 p. Intervjuu hindamiskriteeriumid:

 • kandidaadi orienteerumine sotsiaaltöö põhiseisukohtades/aktuaalsetes probleemides (max 10 p);
 • motivatsioon doktoriõpinguteks/lõpetamiseks (max 10 p);
 • valmisolek tööks ülikoolis nooremteadurina (max 10 p);
 • varasema õppe- ja töökogemuse seotus sotsiaaltöö teadus-arendusprojektiga (max 10 p);
 • suutlikkus põhjendada doktoritöö kavandis tehtud valikuid (max 10 p);
 • suhtlemis- ja väljendusoskus (max 10 p).

 

 

Kõikide doktoriõppe erialade kandideerimise lävend on 75 punkti.

Lisainfo

Telefon (eesti keeles): 640 9135
Telefon (inglise keeles): 640 9234
E-post: vastuvott@tlu.ee

Infotelefonid on avatud tööpäeviti kell 9.00-15.00.
Tutvu ülikooli kampusega ja vaata hoonete asukohti