Kandideeriv üliõpilane 

 • peab olema kandideerimise ajal Tallinna Ülikooli üliõpilane.
 • peab omama piisavat keeleoskust välispraktika sooritamiseks (vähemalt B1 tase).

Välispraktika

 • peab kestma vähemalt 2 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud.
 • peab olema sooritatud konkreetse Tallinna Ülikooli praktika/välispraktika ainekursuse või mõne muu praktikana käsitletava õppeaine raames (nõusolek tudengi akadeemiliselt üksuselt).
 • peab vastavalt praktikalepingus kokkulepitule, olema täielikult tunnustatud tudengi koduinstituudi poolt ning seda peab arvestama õppekava täitmise osana (kasutades selleks EAP-sid).
 • Välispraktikat saab sooritada ka suvel!

Tähtis meeles pidada seoses õpingutega TLÜ-s

 • REV kohtadel õppivad TLÜ tudengid, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välispraktika ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välispraktika semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välispraktikaga samal semestrilküll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui tudengi praktika pikeneb lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välispraktikal veedetud semestri(te) arvule. 
 • Tasuta õppekohal õppimise lisasemester (õppeaja nominaalkestuse pikendamine välismaal viibitud semestri võrra).
  Selleks, et eestikeelsel õppekaval õppiva tudengi tasuta õppimise nominaalaeg pikeneks semestri võrra, peab tudeng saama välispraktika eest vähemalt 15 EAP või rohkem ning praktika pikkuseks peab olema vähemalt 3 kuud! Kui 15 EAP ja 3 kuud tingimus pole täidetud, siis peab tudeng ise jälgima, et ei kaotaks täiskoormusega õppija staatust ja tasuta õppekohta (nt on tudeng piisavalt palju ainepunkte juba eelnevalt sooritanud või võtab näiteks praktikal olles ka TLÜ ainekursusi).
  Näiteks: juhul kui tudeng sooritab praktika, mille kestus on 2 kuud (s.o välispraktika kestuse lubatud miinimum) ning saab selle eest 15 EAP või rohkem, siis tema tasuta õppekohal õppimise nominaalaeg ei pikene välismaal viibitud semestri võrra.

Tähtis meeles pidada seoses Erasmus+ stipendiumiga

 • Kui üliõpilase praktika-/välispraktika ainekursuse maht õppekavas on vähem kui 15 EAP, välispraktikal plaanitakse aga olla kauem kui 3 kuud, määratakse stipendium siiski 3 kuuks.
 • NB! Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või ebakorrektselt vormistatud dokumentide korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt praktikalepingu alusel väljamakstud Erasmus+ toetus täies ulatuses tagasi nõudavälja arvatud mõjuva põhjuse olemasolul, esitades kirjaliku avalduse koos dokumentaalsete tõendusmaterjalidega valdkonna eest vastutavale prorektorile hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb prorektor otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul peale avalduse kättesaamist.