Erasmus+ programmi raames on võimalik sooritada välispraktika. Täpsemad osalemise tingimused sõltuvad välispraktika kestusest, st kas tegu on pikaajalise (2–12 kuud) või lühiajalise (5–30 päeva) välispraktikaga. Igal õppetasemel (s.o bakalaureuse-/ magistri-/doktoriõppes) on Erasmus+ programmi raames võimalik viibida välislähetuses kuni 12 kuud, sealjuures on võimalik eri võimalusi kombineerida.

Pikaajaline välispraktika

Kandideeriv üliõpilane 

 • peab olema kandideerimise ajal Tallinna Ülikooli üliõpilane. Rahvusvahelisel ühisõppekaval õppiv üliõpilane peab viibima kandideerimissemestril TLÜ-s;
 • peab omama piisavat keeleoskust välispraktika sooritamiseks (vähemalt B1 tase);
 • on täitnud õppekava mahus, mis võimaldab arvestada välispraktikat õppekava osana, v.a vilistlasena välispraktika sooritamisel.

Välispraktika

 • peab kestma vähemalt 2 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud;
 • peab olema sooritatud konkreetse Tallinna Ülikooli praktika/välispraktika ainekursuse või mõne muu praktikana käsitletava õppeaine raames (nõusolek üliõpilase akadeemiliselt üksuselt);
 • peab vastavalt praktikalepingus kokkulepitule olema täielikult tunnustatud üliõpilase koduinstituudi poolt ning seda peab arvestama õppekava täitmise osana (kasutades selleks EAP-sid);
 • saab sooritada ka suvel!

Tähtis meeles pidada seoses õpingutega TLÜ-s

 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välispraktika ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välispraktika semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välispraktikaga samal semestril, küll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui üliõpilase praktika pikeneb lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välispraktikal veedetud semestri(te) arvule. 
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud õppeaastate vahemikus 2018/2019 ning 2021/22 (kaasa arvatud), saavad välispraktikale siirdudes 50% õppemaksu soodustust juhul, kui üliõpilane ei registreeri end samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2022/2023 õppeaastast, peavad välispraktikal olles tasuma 100% semestritasust. 
 • Tasuta õppekohal õppimise lisasemester (õppeaja nominaalkestuse pikendamine välismaal viibitud semestri võrra):

Selleks, et eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase tasuta õppimise nominaalaeg pikeneks semestri võrra, peab: 

 1. praktika olema sooritatud semestri jooksul, mitte suvel;
 2. saama välispraktika eest vähemalt 15 EAP-d või rohkem;
 3. praktika pikkuseks olema vähemalt 3 kuud.

Kui 15 EAP ja 3 kuu tingimus pole täidetud, siis peab üliõpilane ise jälgima, et ei kaotaks täiskoormusega õppija staatust ja tasuta õppekohta (nt on üliõpilane piisavalt palju ainepunkte juba eelnevalt sooritanud või võtab näiteks praktikal olles ka TLÜ ainekursusi).

Näiteks: juhul kui üliõpilane sooritab praktika, mille kestus on 2 kuud (s.o välispraktika kestuse lubatud miinimum) ning saab selle eest 15 EAP või rohkem, siis tema tasuta õppekohal õppimise nominaalaeg ei pikene välismaal viibitud semestri võrra.

Tähtis meeles pidada seoses Erasmus+ stipendiumiga

 • Kui üliõpilase praktika-/välispraktika ainekursuse maht õppekavas on vähem kui 15 EAP, välispraktikal plaanitakse aga olla kauem kui 3 kuud, määratakse stipendium siiski 3 kuuks.
 • Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või nende mittetäieliku või ebakorrektse esitamise korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt õpirände toetuse kasutamise lepingu alusel väljamakstud toetus täies ulatuses tagasi nõuda. Üliõpilasel ja vilistlasel on mõjuva põhjuse olemasolul õigus esitada avaldus tagasimakse nõudest loobumiseks toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liikmele. Põhjendatud kirjalik avaldus, millele lisatakse asjakohased tõendid, esitatakse hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks, v.a vilistlased, kes esitavad avalduse hiljemalt 30 päeva pärast praktika lõppemist. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liige otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.

Vastavalt välispraktika ainepunktide mahule tuleb üliõpilasel praktika jooksul teha tööd:
•    1 EAP (26 h) = 2 täistööpäeva (st 16 tundi) + individuaalne töö (10 tundi) või siis 3 täistööpäeva (st 24 tundi) ja 2 tundi iseseisvat tööd.
•    6 EAP (156 h) = u 40 h nädalas 4 nädala (1 kuu) jooksul (sh individuaalne töö) VÕI 20 h nädalas 8 nädala (2 kuu) jooksul (sh individuaalne töö).
•    9 EAP (234 h) = u 40 h nädalas 6 nädala (1,5 kuu) jooksul (sh individuaalne töö) VÕI 20 h nädalas 12 nädala (3 kuu) jooksul (sh individuaalne töö).
•    15 EAP (390 h) = u 40 h nädalas 2 kuu jooksul (sh individuaalne töö) VÕI 20 h nädalas nelja kuu jooksul  (sh individuaalne töö).
 

NB! Tegemist on näidetega. Üliõpilase praktika töökorraldus sõltub konkreetsest praktikakohast. Erasmus+ välispraktika minimaalne kestus on kaks kuud!

Lühiajaline välispraktika

 • Lühiajaline välispraktika kestab 5–30 päeva ning sellele lisandub kohustuslik virtuaalne osa (virtuaalsele osale kestusnõuet pole). Doktorantide puhul ei ole virtuaalne osa kohustuslik. Avaldusi võetakse vastu jooksvalt, v.a juulis.
 • Üliõpilane peab välispraktikal sooritama vähemalt 3 EAP mahus õppeaineid, välja arvatud doktoriõppe üliõpilane juhul, kui ülikool arvestab välispraktikat atesteerimisel.
 • Peab olema sooritatud konkreetse Tallinna Ülikooli praktika/välispraktika ainekursuse või mõne muu praktikana käsitletava õppeaine raames (nõusolek üliõpilase akadeemiliselt üksuselt).
 • Peab vastavalt praktikalepingus kokkulepitule olema täielikult tunnustatud üliõpilase koduinstituudi poolt ning seda peab arvestama õppekava täitmise osana (kasutades selleks EAP-sid).
 • Saab sooritada ka suvel!

Kandideeriv üliõpilane 

 • peab olema kandideerimise ajal Tallinna Ülikooli üliõpilane. Rahvusvahelisel ühisõppekaval õppiv üliõpilane peab viibima kandideerimissemestril TLÜ-s;
 • peab omama piisavat keeleoskust välispraktika sooritamiseks (vähemalt B1 tase);
 • on täitnud õppekava mahus, mis võimaldab arvestada välispraktikat õppekava osana, v.a vilistlasena välispraktika sooritamisel.

Lühiajalise välispraktika näide

Kommunikatsioonieriala üliõpiliane näeb praktikapakkumist, mida reklaamib eraettevõte. Ettevõte otsib praktikanti, kes uuendaks nende sotsiaalmeediat ning aitaks koostada uut kommunikatsioonistrateegiat. Ettevõte pakub oma töötajatele paindlikke töötingimusi ega nõua praktikantidelt pidevat kontoris kohapeal viibimist. Seejärel lepib üliõpilane ettevõttega kokku lühiajalise välispraktika sooritamise tingimused. Üliõpilane läheb esmalt kolmeks nädalaks ettevõttesse lühiajalisele füüsilisele mobiilsusele, et tutvuda ettevõtte ja uute kolleegidega ning osaleda uutele töötajatele mõeldud koolitusel. Pärast füüsilist mobiilsust naaseb üliõpilane saatjariiki, kus ta jätkab kahe kuu jooksul kaugtööd ettevõttes, suheldes pidevalt teiste töötajatega ja tehes nendega veebi teel koostööd. Praktikant osaleb virtuaalsetel koosolekutel, milles kaasa löömine on üks osa praktika hindamiskriteeriumidest. Üliõpilane saab füüsilise mobiilsuse ajaks Erasmus+ stipendiumi, kuid võib lisaks saada ka ettevõttelt praktika eest töötasu.

Tähtis meeles pidada seoses õpingutega TLÜ-s

 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud enne 2018/19 õppeaastat, ei pea välispraktika ajal maksma koduülikoolile õppemaksu juhul, kui nad välispraktika semestril ei registreeri ennast ühessegi TLÜ ainekursusesse või ei lõpeta ülikooli välispraktikaga samal semestril, küll aga peavad nad tasuma administreerimiskulud. Kui üliõpilase praktika pikeneb lisa-aastasse, siis tuleb tal tasuda semestri õppemaks vastavalt välispraktikal veedetud semestri(te) arvule. 
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud õppeaastate vahemikus 2018/2019 ning 2021/22 (kaasa arvatud), saavad välispraktikale siirdudes 50% õppemaksu soodustust juhul, kui üliõpilane ei registreeri samal semestril ühegi Tallinna Ülikooli õppeaine kuulajaks ja/või lõputöö kaitsjaks ja/või lõpueksami sooritajaks.
 • REV kohtadel õppivad TLÜ üliõpilased, kes on ülikooli immatrikuleeritud alates 2022/2023. õppeaastast, peavad välispraktikal olles tasuma 100% semestritasust. 
 • Tasuta õppekohal õppimise lisasemester (õppeaja nominaalkestuse pikendamine välismaal viibitud semestri võrra):

Selleks, et eestikeelsel õppekaval õppiva üliõpilase tasuta õppimise nominaalaeg pikeneks semestri võrra, peab: 

 1. praktika olema sooritatud semestri jooksul, mitte suvel;
 2. saama välispraktika eest vähemalt 15 EAP-d või rohkem;
 3. praktika pikkuseks olema vähemalt 3 kuud.

Kui 15 EAP ja 3 kuu tingimus pole täidetud, siis peab üliõpilane ise jälgima, et ei kaotaks täiskoormusega õppija staatust ja tasuta õppekohta (nt on üliõpilasel piisavalt palju ainepunkte juba eelnevalt sooritanud või võtab näiteks praktikal olles ka TLÜ ainekursusi).

Näiteks: juhul kui üliõpilane sooritab praktika, mille kestus on 2 kuud ning saab selle eest 15 EAP või rohkem, siis tema tasuta õppekohal õppimise nominaalaeg ei pikene välismaal viibitud semestri võrra.

Tähtis meeles pidada seoses Erasmus+ stipendiumiga

 • Kui üliõpilase praktika-/välispraktika ainekursuse maht õppekavas on vähem kui 15 EAP, välispraktikal plaanitakse aga olla kauem kui 3 kuud, määratakse stipendium siiski 3 kuuks.
 • Välispraktikal viibimist tõendavate dokumentide puudumisel või nende mittetäieliku või ebakorrektse esitamise korral on ülikoolil õigus üliõpilaselt või vilistlaselt õpirände toetuse kasutamise lepingu alusel väljamakstud toetus täies ulatuses tagasi nõuda. Üliõpilasel ja vilistlasel on mõjuva põhjuse olemasolul õigus esitada avaldus tagasimakse nõudest loobumiseks toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liikmele. Põhjendatud kirjalik avaldus, millele lisatakse asjakohased tõendid, esitatakse hiljemalt välispraktikale järgneva semestri vahenädala lõpuks, v.a vilistlased, kes esitavad avalduse hiljemalt 30 päeva pärast praktika lõppemist. Avalduse põhjendatuse ja tagasimaksmisele kuuluva toetuse summa vähendamise või tühistamise kohta teeb toetuse maksmise otsuse teinud rektoraadi liige otsuse hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist.