Vajaduspõhist eritoetust saab taotleda üliõpilane, kes:
 • on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või tähtajalise elamisloa* või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel; 
 • on jäänud vastaval semestril ilma vajaduspõhisest õppetoetusest, s.t. tema eelmise aasta sissetulekud ületasid Maksu- ja Tolliameti Maksukohustuslaste registri andmetel toetuse saamiseks kehtestatud ülempiiri pereliikme kohta. Kuid kelle (sh ka tema perekonnaliikmete) vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu keskmine brutosissetulek ei ületa riigieelarvega kehtestatud vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäära (756,38 eurot).
 • on täitnud õppimisega seotud tingimused ehk üliõpilane õpib täiskoormusega ning on täitnud algavaks semestriks kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust vähemalt 75 protsenti.
 • majanduslik olukord on halvenenud seoses temale või tema lapsele väljamõistetud elatisnõude mittekohase täitmisega, kui elatise nõude osas on algatatud täitemenetlus vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisele eelneva kaheteistkümne (12) kalendrikuu jooksul.

Toetust ei ole õigust saada doktorandil ja akadeemilisel puhkusel viibival üliõpilasel. Üliõpilasel ei ole samaaegselt õigust saada vajaduspõhist õppetoetust ja vajaduspõhist eritoetust.

* Vajaduspõhine õppetoetus ja vajaduspõhine eritoetus ei laiene õppimiseks antud tähtajalise elamisloaga tudengitele.

Keda loetakse taotleja perekonnaliikmeteks?

Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel loetakse üliõpilase perekonnaliikmeteks:

 • kuni 24-aastase (k.a) üliõpilase vanemad juhul, kui üliõpilane ei ole abielus ega lapse vanem või eestkostja;
 • kuni 24-aastase üliõpilase alaealised õed, vennad, poolõed ja -vennad juhul, kui üliõpilane ei ole abielus ega lapse vanem või eestkostja;
 • kuni 24-aastase üliõpilase, kes ei ole abielus ega lapse vanem või eestkostja, kuni 24-aastased õed, vennad, poolõed ja -vennad, kes omandavad üldkeskharidust statsionaarses õppes või kutseharidust statsionaarses õppes või täiskoormusega või kõrgharidust täiskoormusega ning ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
 • üliõpilase abikaasa;
 • alaealine laps, kelle vanem või eestkostja üliõpilane on.

Vajaduspõhise eritoetuse taotlemisel võetakse arvesse sama leibkond, mida arvestatakse vajaduspõhise õppetoetuse taotlemisel. Lapse sünni või pereliikme surma korral arvestatakse muutunud leibkonnaliikmete arvu.

Kuidas taotleda? Millised dokumendid tuleb lisada ÕISis avaldusele?

Üliõpilane saab esitada vähemalt kaks korda õppeaastas taotluse ülikoolile vajaduspõhise eritoetuse saamiseks kuni viieks õppekuuks – september - jaanuar ja veebruar - juuni.

Taotluse esitamine toimub ÕISis. Avaldusi saab esitada kuni kuu lõpuni, eritoetuse määramine toimub hiljemalt järgmise kuu kümnendaks kuupäevaks. Taotlus võetakse menetlemiseks vastu siis, kui kõik toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on lisatud taotlusele. Puudulike dokumentidega avaldused lükatakse tagasi, nii et jälgi ÕISis oma taotluse staatust. Toetust makstakse taotlemise kuust semestri lõpuni.

Millised tõendid peab lisama taotlusele?

Taotlemiseks tuleb kindlasti esitada kolm dokumenti (kui perekonnas on rohkem täisealisi liikmeid kui taotleja, siis on dokumentide arv suurem):

 1. vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise allkirjastatud negatiivne otsus, mida on võimalik esitada ülikoolile viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast. Väljatrüki saab portaalist www.edu.ee (leitav kohe pärast taotluse esitamist);
 2. väljavõte pereliikmete koosseisu andmete kohta ehk vajaduspõhise õppetoetuse taotlus (näidis - ei ole mõeldud kasutamiseks). Väljatrüki saab portaalist www.edu.ee (leitav kohe pärast taotluse esitamist);
 3. perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kolme kuu allkirjastatud sissetulekut tõendav dokumentatsiooniga täisealise pereliikme kohta (maksuandmete tõend) Maksu-ja Tolliametist (e-maksuameti teenuse kasutamine või päringu esitamine aadressile emta@emta.ee), sh sissetuleku vähenemist. Tõendi väljastamine EMTA ametniku poolt võtab aega kuni viis tööpäeva, seetõttu soovitame kasutada e-maksuametit. Allkirjastatud dokumendid peavad olema .bdoc/.asice formaadis. Maksu- ja Tolliametile edastatakse eelmise kuu töötamise andmed 10. kuupäevaks (vt näited allpool). Pereliikme sünni või surma puhul tuleb uuesti taotleda vajaduspõhist õppetoetust, mille vormil kajastub muutunud leibkond ning esitada see koos teiste dokumentidega ÕISi. NB! Fail ei tohi olla krüpteeritud (cdoc formaadis), sest seda ei ole ülikoolil võimalik avada.
 • Vajadusel töötuna arvele võtmise tõend ja/või töövõime püsiva kaotuse tõend või muud tõendid, tunnistused jne.

Palun pane tähele, et dokumente ei tohi muuta. Kui sul on soovi esitada lisainfot, siis selle saad ÕISis avaldusele lisada. EMTA ja edu.ee lehelt alla laetud failid tuleb meile täpselt samasugusel viisil esitada (st kui fail on digitempliga, siis tuleb see ka meile nii esitada).

Kui üliõpilase majanduslik olukord on halvenenud elatisnõude mittekohase täitmisega, tuleb esitada:

 1. vajaduspõhise õppetoetuse taotlemise allkirjastatud negatiivne otsus, mida on võimalik esitada ülikoolile viie tööpäeva jooksul alates otsuse tegemise kuupäevast. Väljatrüki saab portaalist www.edu.ee;
 2. väljavõte pereliikmete koosseisu andmete kohta ehk vajaduspõhise õppetoetuse taotlus (näidis);
 3. üliõpilase ja tema perekonnaliikmete vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamisele eelnenud kalendriaasta (12 kuud) sissetulekut tõendav allkirjastatud dokumentatsioon iga täisealise pereliikme kohta Maksu-ja Tolliametist (e-maksuameti teenuse kasutamine või päringu esitamine aadressile emta@emta.ee). Allkirjastatud dokumendid peavad olema .bdoc/.asice formaadis. Maksu- ja Tolliametile edastatakse eelmise kuu töötamise andmed 10. kuupäevaks (vt näited allpool);
 4. üliõpilase või tema lapse kasuks väljamõistetud elatisnõude mittekohast täitmist tõendav dokument, milleks on sissenõudja avalduse alusel nõuet menetleva kohtutäituri poolt väljastatud tõend üliõpilase või tema lapse kasuks väljamõistetud elatise võlgnevuse suuruse kohta vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamise kuupäevale eelneva kuu lõpu seisuga. Tõendil peab olema märgitud sissenõudja nimi ja isikukood või sünniaeg, täitemenetluse algatamise kuupäev ja sissenõudmisele kuuluva nõude kirjeldus. Seega, juhul kui üliõpilane esitas vajaduspõhise õppetoetuse taotluse septembrikuus, siis kohtutäituri poolt väljastatav tõend peab sisaldama teavet elatise võlgnevuse suuruse kohta augustikuu viimase päeva seisuga.
Näited
 • Kui taotleja esitab Tallinna Ülikoolile vajaduspõhise eritoetuse taotluse kuni 10.01.2023, võetakse arvessse taotleja ja tema pere kolme kuu sissetulekud perioodil 01.09.2022 - 30.11.2022.
 • Kui taotleja esitab vajaduspõhise eritoetuse taotluse peale 10.01.2023, siis tuleb sissetulekute tõendid esitada perioodiga 01.10.2022 - 31.12.2022.
Tutvu ka Tallinna ülikooli õppetoetuste korraga.

Lisainfo ja küsimuste korral kirjuta oppeosakond@tlu.ee.