Liiklusohutus

Liiklusohutus

Õppetase Rakenduskõrgharidus

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 22

Õppevorm Sessioonõpe

Liiklusohutuse õppekava on mootorsõidukijuhi õpetaja suunaga - 70% õppekava ainetest keskenduvad mootorsõidukijuhi õpetaja pädevuse saavutamiseks ja antud erialal töötamiseks. Liiklusohutuse õppekava eesmärkide saavutamiseks keskendutakse muuhulgas kahele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale. Valdkond „Vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja“ keskendub kõigi liikluses osalejate ohutust väärtustavate hoiakute ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamisele. Valdkond „Ohutu keskkond“ hõlmab ohutumat ja tõhusamat liikuvust, mis on sotsiaalselt vastuvõetav ja keskkonnasäästlik.

Keda ootame õppima?

Liiklusohutuse erialale ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid inimesi, kellel on huvi mootorsõidukijuhi õpetaja ja liiklusohutuse parendamise vastu ühiskonnas. Sisseastuja peab omama mootorsõiduki juhiluba.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis õpetatav liiklusohutuse eriala võimaldab omandada pädevused töötamaks mootorsõidukijuhi õpetajana, ning teadmised ja oskused, millega kujundada enda ja suunata teiste liiklusohutusega seotud hoiakuid ja käitumist.

Norra ja Soome partnerülikoolidega koostöös välja töötatud eriala on Eestis ainulaadne. Eriala õppejõududeks on oma ala tunnustatud eksperdid üle Eesti. Õpingute jooksul on soovijatel võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides. Lisaks on kolledžil hea koostöö erinevate praktikabaasidega nagu näiteks Maanteeamet, erinevad autokoolid, kohalikud omavalitsused jpt.

Õppekava- ja ained

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava eesmärgiks on luua võimalused:

 • süstemaatilise ja katkematu liiklusohutushariduse tagamiseks
 • liiklusohutuse põhimõistete ja teoreetiliste printsiipide tundmiseks
 • liiklusalaste analüüside ning uuringute mõistmiseks ja läbiviimiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks
 • liikluskäitumise interdistsiplinaarseks käsitlemiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks
 • ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks

Ohutu liikluskeskkond ja selle planeerimise mooduli eesmärgiks on luua eeldused ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks ja kujundamiseks ja CAD tarkvara kasutamiseks ning anda teadmised liiklusjärelevalve rolli olulisusest ohutu liikluskeskkonna kujundamisel ning põhioskused töötamaks liiklusohutusspetsialistina.

Liikluskäitumine ja -koolituse mooduli eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja pädevuste saavutamiseks ning erinevate sihtrühmade liiklusohutusele suunatud hoiakute ja käitumise kujundamiseks.

Tutvu õppekavaga

Õppevormi kirjeldus

Rakenduskõrgharidusõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilaneomandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Liiklusohutuse õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Liiklusohutuse õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Tsükliõpe (õppetöö valdavalt N-L, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka kolmapäeviti.

Võrreldes päevaõppega on tsükliõppe puhul iseseisva töö osakaal ja praktika maht suurem ning kontaktõpet toimub vähem.

Olulised erialaained

Õppekaval puuduvad kõrvalerialad. Üliõpilasel tuleb õppekava läbimiseks läbida kohustuslike ainete moodul, millele lisaks tuleb valivad erialase spetsialiseerumise huvidest lähtuvalt aineid valikainete moodulist vähemalt 20 EAP ulatuses.

Erialaained:

 • Ohutu liikluskeskkonna planeerimine ja korraldamine
 • Liiklusohutusalase töö alused
 • Liiklusohutusalased uuringud ja andmebaasid
 • Arvutigraafika alused
 • Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine
 • Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid
 • Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine
 • Õppimise ja õpetamise alused
 • Liiklusalased õigusaktid
 • Suhtlemine õppeprotsessis
 • Liiklusharidus
 • Jalgratta- ja pisimopeedijuhi õpetaja koolitus
 • Libedasõidu riskivältimise õpetaja koolitus
 • Sotsiaalne mõjustamine
 • Erialane võõrkeel
 • Sõltuvusainete olemus ja riskeeriva käitumise ennetamine
 • Esmaabi
 • Sõit pimeda ajal
 • A-kategooria ja A1- alamkategooria mootorsõidukijuhi õpetaja
 • Mootorsõidukijuhi järelkoolitaja
 • Mootorsõidukijuhi eksamineerija
 • Ettevõtluse alused ja projektijuhtimine
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja eneseanalüüs
 • Liikuvuse planeerimine
 • Liiklejate riskeeriva käitumise ennetamine/ Prevention of Risk-Taking Behaviour of Road Users
 • Sõiduki ehitus ning aktiivne ja passiivne turvalisus

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.

Õppejõud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultatsiooniajad: 

Kuupäev

Päev

Kell

22.09.2018

L

08.00-10.00

6.10.2018

L

08.00-10.00

17.11.2018

L

08.00-10.00

19.11.2018

E

12.00-14.00

20.11.2018

T

08.00-10.00

4.12.2018

T

12.00-14.00

14.01.2019

E

14.00-16.00

15.01.2019

T

08.00-10.00

 

Margus on alates aastast 2010 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liikluskorralduse ja liiklusuuringute õppejõud. Liiklusohutuse valdkondliku kogemust omab juba üle 20 aasta, sealhulgas pikaajalist töökogemust inseneribüroos Stratum. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina autonduse erialal. Margus on läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii Eestis (Tallinna Tehnikaülikool, Maanteeamet, programm Partners for Roads jne) kui ka Warwick-i Ülikooli juures Inglismaal, ning SIDA-ga Rootsis. Ta on esindanud Eestit Euroopa Komisjoni e-Safety initsiatiivgrupis. Talle on omistatud liiklusohutuse audiitori kutse. 

Õppejõuna hoiab ta ennast kursis valdkonna arengutega. Õppetöös toob teoreetilistele alustele alati elulisi näiteid juurde ja võimaldab tudengitel oma oskusi kinnistada praktiliste töödega. Vajadusel ja võimalusel avaldab hea meelega arvamust liikluskeskonna osas ning selle mõjust teekasutajate liikluskäitumisele.

Vabal ajal armastab lugeda, mängida tennist, lauatennist kui ka ujuda.

Konsultatsiooniajad (eelneval kokkuleppel): 

Kuupäev

Päev

Kell

10.09.2018

E

17.30-19.00

21.09.2018

R

13.00-14.00

26.09.2018

K

09.00-10.00

17.30-19.00

07.11.2018

K

17.30-19.00

19.11.2018

E

09.00-10.00

21.11.2018

K

09.00-10.00

17.12.2018

E

09.00-10.00

 

Ene Hiiepuu kursused liiklusohutuse eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine liiklusohutuse erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.

Konsultatsiooniajad:

Kuupäev

Päev

Kell

18.09.2018

T

10.00-12.00

2.10.2018

T

10.00-12.00

19.10.2018

R

15.00-17.00

30.10.2018

T

10.00-12.00

8.11.2018

N

15.00-17.00

20.11.2018

T

15.00-17.00

4.12.2018

T

15.00-17.00

13.12.2018

N

15.00-17.00

 

 

 

Solveig Edasi poolt läbiviidavad  kursused  on liiklusharidus ja liiklushariduse praktika. Tal on sotsiaalteaduste magistri kraad. Lisaks on Solveig lõpetanud ise ka liiklusohutuse eriala ja on liiklusohutuse eriala õppekava nõukogu liige.  Solveig Edasi on külalislektor, põhikohaga töötab Maanteeameti ennetustöö osakonnas eksperdina, tema haldusalasse kuuluvad Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Kolleegide sõnul on Solveigi töö liikluskasvatuse ja ennetustöö osas on olnud silmapaistev, ta on suutnud liikluskasvatuse pisikuga nakatada  ja kaasata väga laia koostöövõrgustikku: maakondlikke turvalisuse nõukogusid, erinevad koostööpartnerid ja ametid ning kodanikeühendusi. Solveig veab osakonnas jalakäija teemagruppi ja on osalenud erinevate liiklushariduslike õppematerjalide väljatöötamisel.

Läbi aastate on Solveig olnud liiklusohutuse eriala tudengitele lõputöö juhendaja, kuid viimastel aastatel on ta selle töö vahetanud välja kaitsmiskomisjoni liikme töö vastu.

Vabal ajal  armastab olla koos lastelastega või  puhata Kreeta saarel.

 

 

Liina Viiret on Haapsalu kolledži tudengitele toeks ainetega Õppimine kõrgkoolis, Uurimistöö alused ja meetodid ning viib läbi lõputööde valmimisega seotud uurimistöö seminare. Liina Viiret on ise kõrghariduse saanud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja peab oluliseks täiskasvanud töötava tudengi aja ja tööpingutuse väärtustamist. Toetatud ja hinnatud on üliõpilase soov enda õpinguid teadlikult planeerida ja eesmärke seada. Kuid oluline on ka protsessi väärtustada ning mõtestada, koos on ühised ülikooliaastad ja uued teadmised ning ettevõtmised vajalik osa meie kõigi erialasel kasvamisel.

 

 

Konsultatsiooniajad:

Kuupäev

Päev

Kell

24.09.2018

E

09.00-10.00

22.10.2018

E

09.00-10.00

1.11.2018

N

09.00-10.00

15.11.2018

N

09.00-10.00

29.11.2018

N

09.00-10.00

13.12.2018

N

09.00-10.00

17.12.2018

E

09.00-10.00

04.01.2019

R

09.00-10.00

14.01.2019 E 09.00-10.00

Vastuvõtutingimused

Liiklusohutuse õppekavale astuval üliõpilasel tuleb vastuvõtul esitada nii keskharidust tõendav dokument või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon kui ka mootorsõiduki juhiluba (või selle taotlemist tõendav dokument).

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

 • kutsesobivustestist, mis aitab hinnata üliõpilaskandidaadi seniseid teadmisi ja kokkupuudet liiklusohutuse valdkonnaga; 

 • vestlusest, mille käigus selgub üliõpilaskandidaadi üldine silmaring ning valmisolek enda õpingute juhtimiseks

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased:

Liiklusohutuse õppekava läbimine avardas oluliselt minu nägemust valdkonnas toimuvast. Kõige rohkem meeldiski, et sain teadmisi ja oskusi erinevaid spetsialiseerumisi läbides ja seetõttu olen saanud neid oma liiklusõpetaja töös kasutada. Kolledžis õppimise ajal tutvusin suure hulga liiklusohutuse valdkonnas töötavate inmestega, kellest paljudega teen koostööd siiani. Haapsalu kolledž on mulle südamelähedane tänaseni! Juba mõned aastad olen tegelenud seal liiklusohutuse eriala tudengite õpetamisega.

 

 

 

Millistel erialadel võib tööd leida?

Rakenduskõrgharidusega liiklusohutuse spetsialistil on võimalus suunduda tööle liiklusteooria- ja sõiduõpetajana, liiklusõigusrikkuja järelkoolitajana, laste liikluskoolitajana, mootorsõidukijuhi eksamineerijana, autokooli juhatajana, politsei süüteoennetuse spetsialistina liiklusohutuse alal, liiklusohutuse spetsialist-koordinaatorina kohalikus omavalitsuses või teedeehituse ja ehituse organisatsioonides jm liiklusohutusega seotud ametikohtadel.

Edasiõppimisvõimalused

Edasiõppimisvõimalusi toetab Tallinna Ülikooli linnakorralduse magistriõppe kava. Muuhulgas on võimalus õpinguid jätkata erinevatel magistriõppe õppekavadel Eesti ja välismaa kõrgkoolides.