Liiklusohutus

Liiklusohutus

Õppetase Rakenduskõrgharidus

Õppe kestus 3 aastat

Õppekeel Eesti keel

Õppekohtade arv 15

Õppevorm Sessioonõpe

Maksumus semestris Tasuta

Liiklusohutuse õppekava õppeainetest 70% keskenduvad mootorsõidukijuhi õpetaja pädevuse saavutamiseks ning antud erialal töötamiseks vajalike teadmist ja oskuste kujundamiseks. Lisaks mootorsõidukijuhi õpetaja koolitusele keskendub õppekava ka laste liikluskasvatuse ja ohutu liikluskeskkonna planeerimise õpetamisele.

Keda ootame õppima?

Liiklusohutuse erialale ootame õppima nii gümnaasiumilõpetajaid kui ka juba töötavaid aktiivseid inimesi, kellel on huvi mootorsõidukijuhi õpetaja ja liiklusohutuse parendamise vastu ühiskonnas. Sisseastuja peab omama mootorsõiduki juhiluba.

Miks tulla meile õppima?

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis õpetatav liiklusohutuse eriala võimaldab omandada pädevused töötamaks mootorsõidukijuhi õpetajana. Samuti annab eriala teadmised ja oskused, millega kujundada enda ja suunata teiste liiklusohutusega seotud hoiakuid ja käitumist ning planeerida ohutut liikluskeskkonda.

Norra ja Soome partnerülikoolidega koostöös välja töötatud eriala on Eestis ainulaadne. Eriala õppejõududeks on oma ala tunnustatud eksperdid üle Eesti. Õpingute jooksul on soovijatel võimalus sooritada osa õppetööst ja/või praktikast välisriikide kõrgkoolide juures.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

 • Liiklusohutuse õppimine on inspireeriv! Õpetamise aluseks on teooriate sidumine praktikaga.
 • Kolledži erialade rakenduslik iseloom toetab igakülgset osalemist erinevates projektides, sh välisprojektides. Ühiste õppereiside käigus välismaale on tudengitel ja õppejõududel võimalik omandada uusi teadmisi ja kogemusi ning luua kontakte välisülikoolidega.
 • Kolledžil on hea koostöö erinevate praktikabaasidega nagu näiteks Maanteeamet, erinevad autokoolid, kohalikud omavalitsused jpt.
 • Tudengitel on võimalik minna välispraktikale või soovi korral läbida erialaseid aineid partner ülikoolides välismaal. Siiamaani on õpilased käinud näiteks Norras (Nord University) ja Soomes (HAMI).
 • Õpingute lihtsustamiseks pakub Tallinna Ülikool välja võimaluse kandideerida erinevatele toetustele ja stipendiumitele.

Õppekava- ja ained

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse õppekava eesmärgiks on luua võimalused:

 • süstemaatilise ja katkematu liiklusohutushariduse tagamiseks;
 • liiklusohutuse põhimõistete ja teoreetiliste printsiipide tundmiseks;
 • liiklusalaste analüüside ning uuringute mõistmiseks ja läbiviimiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks;
 • liikluskäitumise interdistsiplinaarseks käsitlemiseks vajalike oskuste ja teadmiste kujunemiseks;
 • ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks.

Ohutu liikluskeskkond ja selle planeerimise mooduli eesmärgiks on luua eeldused:

 • ohutu liikluskeskkonna aluspõhimõtetest arusaamiseks ja kujundamiseks;
 • arvutigraafika tarkvara kasutamiseks;
 • liiklusjärelevalve rolli olulisuse mõistmisest ohutu liikluskeskkonna kujundamisel;
 • liiklusohutusspetsialistina töötamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamiseks.

Liikluskäitumine ja -koolituse mooduli eesmärgiks on luua eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja pädevuste saavutamiseks ning erinevate sihtrühmade liiklusohutusele suunatud hoiakute ja käitumise kujundamiseks.

Tutvu õppekavaga

Õppevormi kirjeldus

Sessioonõpe (nominaalõppeaeg 3 aastat)

Rakenduskõrgharidus on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilaneomandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Liiklusohutuse õppekava kestus on 3 aastat. Õppe maht on 180 Euroopa ainepunkti (EAP). Liiklusohutuse õppekava läbimiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kõik kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma lõputöö.

Sessioonõpe (õppetöö valdavalt N-L, kahel kuni kolmel päeval üle nädala). Erandjuhtudel ja etteteatamisega toimub õppetöö ka mõnel muul nädalapäeval.

Enne õpingute kavandamist tuleks arvestada, et sessioonõppe puhul on iseiseivatöö maht suurem ja auditoorseid tunde vähem.

Olulised erialaained

Ohutu liikluskeskkonna ja selle planeerimisega seotud õppeained:

 • Liiklusohutusalased uuringud ja andmebaasid - Luuakse võimalused liiklusalaste andmebaaside kasutamiseks, teaduspõhisuse väärtustamiseks lõputöö kirjutamisel ja hiljem valitud erialal töötades. 
 • Arvutigraafika alused - Luuakse võimalused saamaks ülevaade arvutigraafika tarkvara võimalustest ja praktiliste oskuste omandamiseks kahemõõtmeliste jooniste koostamisel.
 • Liikuvuse planeerimine - Antakse ülevaade inimeste liikuvusega seotud probleemidest, liikuvuse vajadusest, liikuvust mõjutavatest planeerimismeetmetest. Luuakse võimalused transpordi kasutamise ja planeerimise vaheliste seoste mõistmiseks.

Liikluskäitumise ja –koolitusega seotud õppeained:

 • Liiklusohutusele suunatud hoiakute kujundamine - Luuakse võimalused liikluskäitumise aluste tundmiseks ja oskuste kujunemiseks kasutada neid teadmisi oma tulevases töös.
 • Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine - Luuakse võimalused teadmiste ja oskuste kujunemiseks autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamisel.
 • Liiklusharidus - Luuakse võimalused arusaamise kujunemiseks liikluskasvatuse olemusest hariduse kontekstis ja oskuste kujunemiseks lõimida liikluskasvatust haridusasutuse õppekavasse, täiskasvanute koolitusse ja kohalike omavalitsuste tegevuskavasse.
 • Sotsiaalne mõjustamine - Luuakse võimalused liiklusohutuse alaste eneseregulatiivsete teadmiste ja oskuste õpetamiseks erinevatele sihtrühmadele.

Eriala aineid toetavad kohustuslikud üldained: õppimine kõrgkoolis, üld- ja sotsiaalpsühholoogia ning erialasid lõimiv uuendus (ELU) mis toetab erialade vaheliste meeskonnatööoskust ja koostöökogemust probleemide lahendamisel. Rakenduskõrghariduses läbib üliõpilane erialase praktika 30 EAP mahus.

Erialane praktika ja praktilisi sõite sisaldavad ained

Erialane praktika sooritatakse kas autokoolis, Maanteeametis või kohalikus omavalitsuses. Erialase praktika raames luuakse eeldused mootorsõidukijuhi õpetaja, laste liikluskasvataja või liikluskorralduse projektide koostaja ametikohal töötamiseks vajalike teadmiste ja kogemuste omandamiseks. Õpingute käigus läbitakse kokku viis praktikat kogumahus 30 EAP: 

 • Mootorsõidukijuhi õpetaja vaatluspraktika (7 EAP)
 • Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika (8 EAP)
 • Kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuse liiklusohutusspetsialisti praktika (5 EAP)
 • Liikluskorralduse praktika (5 EAP)
 • Liiklushariduse praktika (5 EAP)
Ainekood Aine nimi EAP Hindamismeetod Eeldusained Õpiväljundid Õppeaine sisu lühikirjeldus Praktikaasutus
HKL5096.HK Mootorsõidukijuhi õpetaja vaatluspraktika 7 arvestus Õppimise ja õpetamise alused HKL5079.HK Suudab näha seoseid eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel;  on kursis autokoolide tegevuse ja töökorraldusega. Üliõpilane vaatleb teooria- ja sõidutunde kõikides koolitaja õppekava teemades ja tutvub autokooli tegevuse, töökorralduse, dokumentatsiooni ja asjaajamisega. Kodukohale lähedases autokoolis, eelistatult koolis, kuhu hiljem ka tööle läheb. Ülikoolil on paljude autokoolidega juba toimiv koostöö, kuid üliõpilane ei pea piirduma valikut tehes selles loetelus olevate koolidega. Endale sobiva kooliga läbirääkimisi peab üliõpilane.
HKL5097.HK Mootorsõidukijuhi õpetaja praktika 8 arvestus Mootorsõidukijuhi õpetaja vaatluspraktika HKL5096.HK
Õppimise ja õpetamise alused HKL5079.HK
Oskab kavandada ja läbi viia liiklusteooria- ja sõidutundi;  suudab näha seoseid eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel. Üliõpilane valmistab ette ja viib läbi teooria- ja sõidutunni vähemalt kolmel praktikabaasi koolitaja õppekava kohasel teemal. Üliõpilased hindavad üksteise sooritusi pärast loengut toimuval arutelul. Kodukohale lähedases autokoolis, eelistatult koolis, kuhu hiljem ka tööle läheb. Ülikoolil on paljude autokoolidega juba toimiv koostöö, kuid üliõpilane ei pea piirduma valikut tehes selles loetelus olevate koolidega. Endale sobiva kooliga läbirääkimisi peab üliõpilane.
HKL5073.HK Kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuse liiklusohutusspetsialisti praktika 5 arvestus Liiklusohutusalase töö alused HKL5102.HK Oskab hinnata kohaliku omavalitsuse territooriumil liiklusohutust ja kavandada kohaliku omavalitsuse liiklusohutuse alast tegevust; suudab näha seoseid eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel.  Üliõpilane valmistab ette praktikabaasi juhendaja juhendamisel ettevõtte või institutsiooni liiklusohutusalase tegevuse plaani ja esitab kogemuse kohta kirjaliku eneseanalüüsi. Kodukohale lähedases omavalitsuses või  maanteeameti piirkondlikus keskuses. Ülikoolil on maanteeametiga juba toimiv koostöö. Omavalitsusega peab üliõpilane ise läbirääkimisi pidama.
HKL5083.HK Liikluskorralduse praktika 5 arvestus Liiklusharidus HKL5091.HK   Oskab analüüsida liikluskorralduse liiklusohutuslikku taset ja teha ettepanekuid olukorra liiklusohutuse parandamiseks;  suudab näha seoseid eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel.  Õppija valmistab ette konkreetse praktikaülesande lahenduse. Praktikaülesanneteks võivad olla tee- või tänavaobjekti liikluskorralduse lahenduse väljatöötamine, olemasoleva lahenduse liiklusohutuslik analüüs või koostatud liikluskorraldusprojekti liiklusohutuslik analüüs.  Kodukohale lähedases omavalitsusega koostöös püstitatakse praktikaülesanne ja/või TLÜ Haapsalu kolledž.
HKL5098.HK Liiklushariduse praktika 5 arvestus Liiklusharidus HKL5091.HK  Oskab koostada ja analüüsida liiklushariduse koolitusmaterjale; omab suutlikkust iseseisvalt kavandada ja läbi viia liiklushariduslikke tegevusi erinevate sihtrühmade lõikes; suudab näha seoseid eelnevalt õpitu, praktikal kogetu ja tegelikkuse vahel.

Üliõpilane valmistab individuaalselt või grupipõhiselt ette konkreetse praktikaülesande lahenduse. Praktikaülesanneteks võivad olla liiklusharidusega seotud üritused või tegevused haridusasutuses, täiskasvanute koolituses ja kohalikes omavalitsustes; liiklusharidusega soetud koolitusmaterjalide väljatöötamine ja analüüs.

Kodukohale lähedases omavalitsuses, haridusasutuses (lasteade v kool),  maanteeameti piirkondlikus keskuses. Ülikoolil on maanteeametiga juba toimiv koostöö. Omavalitsuse või haridusasutusega peab üliõpilane ise  läbirääkimisi pidama.

Praktilisi sõite sisaldavad ained:

Õppeaine Toimumise aeg Ligikaudne sõitude kestvus Oma mootorsõiduk

HKL5108.HK
Sõit pimedal ajal 2 EAP

II semester Kohustuslik praktikum Kiltsi lennuväljal (3 tundi) x

HKL5104.HK
Libedasõidu riskivältimise õpetaja koolitus 3 EAP

II semester Sõit oma autoga looduslikul libeda rajal 2-3 tundi + kunstrajal 1 tunni vaatlemine x

HKL5088.HK
Autokooli õppekava ja õppematerjalide koostamine 6 EAP

III semester Sõit maanteel ja möödasõit (rendibuss 2 tundi) + kuni 10 sõitu isikliku sõidukiga (arvestused teemade kaupa kursuseprogrammis) x
(+ kooli renditud buss)

HKL5089.HK
Arengutreeningul põhinevad aktiivõppemeetodid 6 EAP

IV semester 4 tundi x

HKL5107.HK
*Mootorsõidujuhi õpetaja kvalifikatsioonieksam 2 EAP

V semester 1 tund x

HKL5035.HK
*A-kategooria  ja A1-alamkategooria mootorisõidukijuhi õpetaja
6 EAP

III semester 4 praktikumi x
(A-kategooria sõiduk + varustus + A-kategooria load)

HKL5049.HK
*Jalgratta ja pisimopeedijuhi õpetaja koolitus 3 EAP

IV semester  

x
(oma jalgratas + varustus)

* eriala valikaine

Õppejõud

 

Tarmo on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli teede- ja hoonete ehituse eriala ja omab teenuste disaini ja juhtimise magistrikraadi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist. Viimased 12 aastat on ta tegelenud aktiivselt liiklusalaste küsimustega ning viinud Transpordiametis (endine Maanteeamet) läbi ulatusliku reformi eksamineerimise valdkonnas.
Oma töös on ta keskendunud mootorsõidukijuhi õpetaja hariduse temaatikale ja kvaliteediteooriate rakendamisele autokoolide töös. 
Vabal ajal naudib vabat aega

 

 

 

 

 

Helil on magistrikraad filosoofias, andragoogikas ja psühholoogias ning ta õpib praegu kasvatusteaduste doktoriõppes. Tema peamisteks õpetamis valdkondadeks on mootorsõidukijuhi õpetajate koolitamine, liikluspsühholoogia ning liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammid.

Heli on liiklusohutuse lektor Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja psühholoog, kes on spetsialiseerunud liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammidele. Tema uurimisvaldkond hõlmab täiskasvanute õppimist ja liikluspsühholoogiat ning tema uurimistöö keskendub peamiselt juhi käitumise ja selle hariduslike / psühholoogiliste aspektide mõistmisele. Ta on töötanud ka mootorsõidukijuhi õpetajana.

 

 

 

 

Margus on alates aastast 2010 Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži liikluskorralduse ja liiklusuuringute õppejõud. Liiklusohutuse valdkondliku kogemust omab juba üle 20 aasta, sealhulgas pikaajalist töökogemust inseneribüroos Stratum. On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikainsenerina autonduse erialal. Margus on läbinud erinevaid täiendkoolitusi nii Eestis (Tallinna Tehnikaülikool, Maanteeamet, programm Partners for Roads jne) kui ka Warwick-i Ülikooli juures Inglismaal, ning SIDA-ga Rootsis. Ta on esindanud Eestit Euroopa Komisjoni e-Safety initsiatiivgrupis. Talle on omistatud liiklusohutuse audiitori kutse. 

Õppejõuna hoiab ta ennast kursis valdkonna arengutega. Õppetöös toob teoreetilistele alustele alati elulisi näiteid juurde ja võimaldab tudengitel oma oskusi kinnistada praktiliste töödega. Vajadusel ja võimalusel avaldab hea meelega arvamust liikluskeskonna osas ning selle mõjust teekasutajate liikluskäitumisele.

Vabal ajal armastab lugeda, mängida tennist, lauatennist kui ka ujuda.

 

 

Solveig Edasi poolt läbiviidavad  kursused  on liiklusharidus ja liiklushariduse praktika. Tal on sotsiaalteaduste magistri kraad. Lisaks on Solveig lõpetanud ise ka liiklusohutuse eriala ja on liiklusohutuse eriala õppekava nõukogu liige.  Solveig Edasi on külalislektor, põhikohaga töötab Maanteeameti ennetustöö osakonnas eksperdina, tema haldusalasse kuuluvad Lääne-, Hiiu- ja Saaremaa.

Kolleegide sõnul on Solveigi töö liikluskasvatuse ja ennetustöö osas on olnud silmapaistev, ta on suutnud liikluskasvatuse pisikuga nakatada  ja kaasata väga laia koostöövõrgustikku: maakondlikke turvalisuse nõukogusid, erinevad koostööpartnerid ja ametid ning kodanikeühendusi. Solveig veab osakonnas jalakäija teemagruppi ja on osalenud erinevate liiklushariduslike õppematerjalide väljatöötamisel.

Läbi aastate on Solveig olnud liiklusohutuse eriala tudengitele lõputöö juhendaja, kuid viimastel aastatel on ta selle töö vahetanud välja kaitsmiskomisjoni liikme töö vastu.

Vabal ajal  armastab olla koos lastelastega või  puhata Kreeta saarel.

 

 

Ene Hiiepuu kursused liiklusohutuse eralal on õppimise ja õpetamise alused ning suhtlemine õppeprotsessis. Õpetajakutse omandas ta Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mis on Tallinna Ülikooli eelkäija. Tal on haridusteaduse magistrikraad. Ene on töötanud 24 aastat üldhariduskoolis õpetajana ja õppealajuhatajana, õpetajakoolitajana; koostanud I kooliastme eesti keele õppematerjale. Kolledžis alustas ta klassiõpetaja erialal emakeeledidaktika lektorina ja töötab siin alates 2000. aastast. Selle aja jooksul on ta läbi viinud erinevaid õpetajakoolituse kursusi, alustades didaktika ainetest ja lõpetades loovusega. Koolitamisel meeldib talle kasutada erinevaid suhtelmisel põhinevaid aktiivõppemeetodeid.  Õpetamine liiklusohutuse erialal on talle uus ja huvitav väljakutse.

 

 

 

Liina Viiret on Haapsalu kolledži tudengitele toeks ainetega Õppimine kõrgkoolis, Uurimistöö alused ja meetodid ning viib läbi lõputööde valmimisega seotud uurimistöö seminare. Liina Viiret on ise kõrghariduse saanud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja peab oluliseks täiskasvanud töötava tudengi aja ja tööpingutuse väärtustamist. Toetatud ja hinnatud on üliõpilase soov enda õpinguid teadlikult planeerida ja eesmärke seada. Kuid oluline on ka protsessi väärtustada ning mõtestada, koos on ühised ülikooliaastad ja uued teadmised ning ettevõtmised vajalik osa meie kõigi erialasel kasvamisel.

Vastuvõtutingimused

Liiklusohutuse õppekavale astuval üliõpilasel tuleb vastuvõtul esitada läbi sisseastumisportaali www.sais.ee keskharidust tõendav dokument või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. Vastuvõtueksamile tulles, tuleb kaasa võtta mootorsõiduki juhiluba (või selle taotlemist tõendav dokument).

Vastuvõtueksam 100%

Sisseastumise ajakava vaata siit

Vastuvõtt toimub vastuvõtueksami alusel, mis koosneb:

 • arvutipõhine test, millega hinnatakse kandidaadi üldteadmisi liiklusohutuse valdkonnast. Eksami kestus 1 tund;

 • intervjuu vastuvõtukomisjoniga, kus hinnatakse kandidaadi valmisolekut õpinguteks ja sobivust erialale.

Vastuvõtulävend on 65 palli.

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased:

Liiklusohutuse õppekava läbimine avardas oluliselt minu nägemust valdkonnas toimuvast. Kõige rohkem meeldiski, et sain teadmisi ja oskusi erinevaid spetsialiseerumisi läbides ja seetõttu olen saanud neid oma liiklusõpetaja töös kasutada. Kolledžis õppimise ajal tutvusin suure hulga liiklusohutuse valdkonnas töötavate inmestega, kellest paljudega teen koostööd siiani. Haapsalu kolledž on mulle südamelähedane tänaseni! Juba mõned aastad olen tegelenud seal liiklusohutuse eriala tudengite õpetamisega.

 

 

 

Millistel erialadel võib tööd leida?

Rakenduskõrgharidusega liiklusohutuse spetsialistil on võimalus suunduda tööle liiklusteooria- ja sõiduõpetajana, liiklusõigusrikkuja järelkoolitajana, laste liikluskoolitajana, mootorsõidukijuhi eksamineerijana, autokooli juhatajana, politsei süüteoennetuse spetsialistina liiklusohutuse alal, liiklusohutuse spetsialist-koordinaatorina kohalikus omavalitsuses või teedeehituse ja ehituse organisatsioonides jm liiklusohutusega seotud ametikohtadel.

Edasiõppimisvõimalused

Edasiõppimisvõimalusi toetab Tallinna Ülikooli andragoogika ja  linnakorralduse magistriõppe kava. Muuhulgas on võimalus õpinguid jätkata erinevatel magistriõppe õppekavadel Eesti ja välismaa kõrgkoolides.