Kui Sinu plaan A on luua tervislikke ja turvalisi lahendusi, tule Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse. 

250õpihimulist tudengit

4eestis ainulaadset õppekava

71%

kolledži vilistlastest töötab

omandatud eriala

 

2023/2024. õa sisseastumise ajakava

15.–29. juuni Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
27. ja 29. juuni

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik, skännitud dokumendid on võimalik SAISis avaldusele lisada. Nendel kuupäevadel on võimalik avaldust ka kohapeal esitada.

1.11. juuli Vastuvõtueksamid rakenduskõrgharidusõppes / Vastuvõtueksamid magistriõppes
12. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad (õppekohtade pakkumine)
15. juuli

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg (neile, kellele pakuti kohta 12. juulil).
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

16. august Õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg
18. august Õppekohtade täitmise tähtaeg

Tutvu vastuvõtutingimuste ja -korraga

 

Rakenduskõrgharidus

Omanda eriala või õpi midagi uut. Õpe täiskoormusel 3 aastat.

Vaata erialasid

Magistriõpe

Õpingud spetsialiseerunud teemal. Õpe täiskoormusel 2 aastat. 

Vaata erialasid 

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Kui 2020. ja 2021. aastal gümnaasiumi lõpetanud isik soovib kandideerida erialale, kus on nõutud riigieksami tulemus, siis peab ta gümnaasiumi lõpetades sooritama kandideerimiseks vajalikud riigieksamid. Eksameid sooritamata nendele erialadele kandideerida ei saa, kus on vajalik ka riigieksami tulemus.
 • Algavaks õppeaastaks saavad kandideerida Venemaa ja Valgevene kodanikud, kel on mõne Euroopa Liidu liikmesriigi elamisluba, pikaajaline viisa, kes õpivad Eestis või kel on Eesti riigi rahvusvaheline kaitse.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis või välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest. Sellised kandidaadid kandideerimise jaoks riigieksameid sooritama ei pea. Tingimus ei kehti 2020. ja 2021. aastal keskkooli lõpetanud kandidaatidele (vt esimest punkti).
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta (v.a mõned tasulised osakoormusega kavad), kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat.
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Haridust tõendavaid dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ülikooli kampuses Narva mnt 29 ja Haapsalu kolledžis või need võib lisada ka SAISis avaldusele.
 • Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või riigieksamiteta. Vaata täpsemalt!
 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema eesti keele tase B1. Vaata siit, mis tõendab keeletaset ja kes peab osalema ülikooli keeletestil.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses. Vaata vaide nõudeid siit.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist).
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega (osakoormusega õppimine on enamasti tasuline, vt õppekulude hüvitamise kohta siit).

 • Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

Leia oma eriala

Kas soovid leida eriala, mis teeb Sind õnnelikuks? Tahad teada, millises valdkonnas oled tugev? Saa seda teada TLÜ digitaalse karjäärinõustajaga!                

Digitaalne karjäärinõustaja

Võta ühendust

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest,võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga!

 

Tallinna Ülikooli vastuvõtt:

Telefon: 6409 135
E-post: vastuvott@tlu.ee

Küsi infot

Eve Reincke

Eve Reincke

Tervisejuhi eriala vilistlane, Ettevõtja/projektijuht

"Nähes tervisejuhi eriala tutvustavat voldikut, vaimustusin kohe, kui palju head kraami ühe õppekava alla koondatud on."
Janno Kriiska

Janno Kriiska

Rakendusinformaatika eriala vilistlane, On-site müügi ja teeninduse allüksuse juht, Telia Eesti AS

"Õpingutest Haapsalus on ennekõike meeles personaalsus, mis õppima asunud noorele IT huvilisele osaks sai. "