Kui Sinu plaan A on luua tervislikke ja turvalisi lahendusi, tule Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžisse. 

Järgmine vastuvõtt tasemeõppesse toimub 2019. aasta juunis, kuid tutvu juba varakult Tallinna Ülikooli rakenduskõrghariduse õppekavadega, et  teha sisseastumisel teadlik ja Sinu jaoks parim valik!

 • Haapsalu kolledži üliõpilased ja õppejõud osalevad paljudes riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides ning pakuvad arendusteenuseid erasektorile. 
 • Meie identiteedi aluseks on ühelt poolt akadeemilisus ja emaülikool ning teisalt sidusus regiooniga
 • Haapsalu kolledž pakub täienduskoolitusi oma kompetentsivaldkondades, sealhulgas õpetajakoolituse valdkonnas. 
 • Kolledži juures tegutseb Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK), mille tegevustesse on kaasatud ka üliõpilased.

250õpihimulist tudengit

4eestis ainulaadset õppekava

71%

kolledži vilistlastest töötab

omandatud eriala

2021/2022. õa sisseastumise ajakava

21. juuni - 1. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
28.-29. juuni ja 1. juuli

Lisadokumentide esitamine Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29) ja Haapsalu kolledžis (28.-29.06 kell 10.00-16.00, 1.07 kell 12.00-18.00). Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kelle puhul läbi SAIS infosüsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik ja ka neid, kellel puudub ID-kaart ja internetis avalduse esitamise võimalus.

2. juuli

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal (kell 10.00-15.00)

NB! Avaldust 2. juulil enam esitada ei saa! Kohapeale saab tuua ainult lisadokumente varem esitatud avalduse juurde.

5.-14. juuli Sisseastumiseksamid
15. juuli Avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad (õppekohtade pakkumine)
18. juuli

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg (neile, kellele pakuti kohta 15. juulil).
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse.

19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg

Kõige tähtsam info vastuvõtu kohta

 • Kui 2020. ja 2021. aastal gümnaasiumi lõpetanud isik soovib kandideerida erialale, kus on nõutud riigieksami tulemus, siis peab ta gümnaasiumi lõpetades sooritama kandideerimiseks vajalikud riigieksamid. Eksameid sooritamata nendele erialadele kandideerida ei saa, kus on vajalik ka riigieksami tulemus.
 • Tallinna Ülikool võtab bakalaureuse- ja magistriõppesse avaliku konkursi korras vastu üks kord aastas (doktoriõppes ka sagedamini), seda infosüsteemi SAIS kaudu. Dokumente, mida riiklikes andmebaasides ei ole, võetakse vastu ainult ülikooli kampuses Narva mnt 29 ja Haapsalu kolledžis. Meiliteel haridust tõendavaid dokumente vastu ei võeta, kuid kui avalduse täitmist on juba alustatud, siis võib täiendavad dokumendid kooli tuua ka keegi teine.
 • Avalduse saab esitada kuni kahele konkursile.
 • Bakalaureuseõppesse kandideerijatel peab olema kas gümnaasiumi või kutsekeskkooli lõputunnistus (kandideerimiseks vajalike riigieksamite tulemuste miinimum peab olema vähemalt 40 palli), magistriõppe puhul bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidusõppe diplom.
 • Mitmetele eestikeelsetele bakalaureuseõppekavadele võetakse neid, kes teadmiste poolest eriti tublid, vastu ilma vastuvõtueksami ja/või riigieksamiteta.
 • Ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks peab olema inglise keele tase B2. Vaata siit, millega on võimalik keeletaset tõendada.
 • Eksamite kirjeldus, vorm ning ajakava pannakse ülikooli kodulehele hiljemalt 30 päeva enne avalduste esitamise algust.  
 • Välisriigis omandatud haridust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Õppekohad täidetakse sisseastumiseksamite tulemuste põhjal paremusjärjestuse alusel vastavalt õppekohtade või lävendi ületanute arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.
 • Eestikeelsetel õppekavadel õppimine on tasuta, kui tudeng täidab tasuta õppe nõudeid. Võõrkeelsete õppekavade semestritasu määrab ülikooli senat.
 • Õppima asumise eeldus on tähtajaks allkirjastatud õppeleping (v.a doktorandid ja välisüliõpilased, kes allkirjastavad lepingu pärast immatrikuleerimist).
 • Vastuvõtueksami tulemust on võimalik vaidlustada, esitades kirjaliku apellatsiooni õppevaldkonna prorektorile hiljemalt eksamitulemuste avalikustamisele järgneval tööpäeval. Vastuvõtuga seotud mured lahendab vastuvõtukomisjon, küsimuste lahendamine, mida „Tallinna Ülikooli tasemeõppe vastuvõtutingimused ja –kord“ ei reguleeri, on akadeemilise üksuse pädevuses.
 • Kandidaadid, kes ei ole sooritanud riigieksameid (1996. a ja enne seda keskkooli lõpetanud, kutsekoolis või välismaal keskhariduse omandanud isikud), saavad kõrghariduse esimese astme õppekavadele kandideerides vastuvõtupalli 100% ulatuses vastuvõtueksami tulemusest. Sellised kandidaadid kandideerimise jaoks riigieksameid sooritama ei pea.
 • Õppida võib nii täis- kui osakoormusega (osakoormusega õppimine on enamasti tasuline, vt õppekulude hüvitamise kohta siit).

 • Nagu teisedki avalik-õiguslikud ülikoolid Eestis, on Tallinna Ülikoolis kasutusel euroopalik 3+2-õppekavade süsteemi, mis koosneb 3-aastasest bakalaureuseõppekavast ja 2-aastasest magistriõppekavast.

 

Rakenduskõrgharidus

Omanda eriala või õpi midagi uut. Õpe täiskoormusel 3 aastat.

Vaata erialasid

 

 

Leia oma eriala

Kas soovid leida eriala, mis teeb Sind õnnelikuks? Tahad teada, millises valdkonnas oled tugev? Saa seda teada TLÜ digitaalse karjäärinõustajaga!                

Digitaalne karjäärinõustaja

Võta ühendust

Kui Sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid teada rohkem ülikoolis õppimisest,võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga!

Küsi infot

Eve Reincke

Eve Reincke

Tervisejuhi eriala vilistlane, Ettevõtja/projektijuht

"Nähes tervisejuhi eriala tutvustavat voldikut, vaimustusin kohe, kui palju head kraami ühe õppekava alla koondatud on."
Janno Kriiska

Janno Kriiska

Rakendusinformaatika eriala vilistlane, On-site müügi ja teeninduse allüksuse juht, Telia Eesti AS

"Õpingutest Haapsalus on ennekõike meeles personaalsus, mis õppima asunud noorele IT huvilisele osaks sai. "