Aasia uuringute bakalaureuseeksam

Eksam jaguneb kolmeks osaeksamiks – test, uurimus ja uurimuse esitlus –, millega kontrollitakse üliõpilase erialaseid teadmisi ja oskusi, mis on omandatud bakalaureusestuudiumi vältel eri ainetes nii teoreetiliselt kui ka praktiliste ülesannete käigus. Eksamiga kontrollitakse nende osaoskuste olemasolu ja nende kasutamise praktilist oskust õpingute lõpetamise eel, et tagada nõutav miinimumtase eriala lõpetanud üliõpilaste seas. Bakalaureuseeksami kaks osaeksamit – test ja uurimus – on kirjalikud ning üks, esitlus, on suuline. Test ja esitlus sooritatakse auditoorselt ning uurimuse kirjutamine on üliõpilase iseseisev kodune töö.

Aasia uuringute bakalaureuseeksami osaeksamite sisu, toimumise korra ja osaoskuste hindamise detailne kirjeldus ning eksamiks valmistumiseks vajalikud materjalid asuvad Moodle e-kursusel, millele on kõigil eksami sooritajatel kohustus registreeruda.

 

Eksamiosade osakaalud

uurimistöö (3 EAP)

uurimistöö esitlus (1 EAP)

teadmiste test (2 EAP)

 

Bakalaureuseeksami hindamine

Kaht osaeksamit – teadmiste testi ja uurimust – hindavad Aasia uuringute vastavate erialade (Hiina, Jaapan või Lähis-Ida) õppejõududest koosnevad eraldi erialakomisjonid, kuid uurimuse esitlused toimuvad kõigile Aasia uuringute erialadele ühiselt erialade ühiskomisjoni ees. Iga osaeksami eest saab üliõpilane hinde, mille aluseks on eksamil hinnatud osaoskuste hindepallid; iga osaoskust hinnatakse 5-pallisel skaalal. Bakalaureuseeksami koondhinne kujuneb kolme osaeksami hinnete aritmeetilisest keskmisest, kusjuures kõik osaeksamid peavad olema sooritatud positiivsele tulemusele.

 

Uurimistöö

Uurimistöö ettevalmistamine ja esialgne variant kirjutatakse bakalaureuseseminaris. Uurimuse juhendaja tagasiside seminaritööle on aluseks uurimuse vormistamisel bakalaureuseeksami jaoks. Eksamikomisjon annab oma hinnangu uurimusele kahes jaos: esiteks uurimuse kui sellise vastavus bakalaureuse tasemele nii oma sisult kui ka vormilt, ja teiseks üliõpilase võimekus kriitikat vastu võtta ning vastavalt saadud kriitikale oma uurimust iseseisvalt parandada ja täiendada. Üliõpilane esitab uurimuse tähtajaks Aasia uuringute bakalaureuseeksami Moodle’isse. Uurimistöö maht on 15 lehekülge ja see tuleb esitada PDF-formaadis.

 

Uurimistöö slaidiesitlus

Bakalaureuse uurimusest teeb üliõpilane slaidiesitluse, millega hinnatakse üliõpilase võimekust oma uurimust ja selle olulisi tulemeid esitleda. Kontrollitavate osaoskuste hulka kuuluvad oskus esitluse slaide vormistada ja uurimusest olulist infot välja tuua, võime ajalimiidist kinni pidada, kasutada akadeemilist väljendusviisi ning valmidust vastata küsimustele ja võtta arvesse esitatud kriitikat. Esitlus toimub auditoorselt ning selleks on aega 10 minutit. Esitlusele järgneb eksamikomisjoni esitatud täpsustavatele küsimustele vastamine. Üliõpilane esitab slaidiesitluse nõutud tähtajaks enne osaeksami toimumist Aasia uuringute bakalaureuseeksami Moodle’sse.

 

Teadmiste test

Testi eesmärk on kontrollida erialaste faktiteadmiste ja terminite tundmist ning võimekust sünteesida ja analüüsida stuudiumi jooksul läbitud ainetes käsitletud teemasid. Kirjalik test toimub Aasia uuringute kolme suuna – Hiina, Jaapan, Lähis-Ida – üliõpilastele ühises ruumis ja testi kirjutamiseks on aega 120 minutit.