Eesti filoloogia eriala bakalaureuseeksam koosneb uurimistööst ja auditoorsest eksamist.

Auditoorsed eksamid on vastavalt peaerialadele – eesti keele ja kirjanduse peaeriala, referent-toimetaja peaeriala ning eesti keele kui teise keele ja eesti kultuuri peaeriala – erinevad.

Eksamiosade osakaalud:

  • Uurimistöö (50%, 3 EAP)
  • Auditoorne eksam (50%, 3 EAP)

Bakalaureuseeksami koondhinne pannakse pärast mõlema eksamiosa – uurimistöö ja auditoorne eksam – sooritamist. Bakalaureuseeksami läbimiseks on vaja sooritada mõlemad eksamiosad positiivsele tulemusele.

Tutvu hindamiskriteeriumite ja ettevalmistusega eksamiks

SIIN

Uurimistöö

Uurimistöö kirjutamine. Üliõpilane lõpetab õppejõu juhendamisel bakalaureuseseminaris alustatud uurimistöö, uurimistöö kogumahuks kujuneb niimoodi 6 EAP. Uurimistöö soovitavaks pikkuseks on 25 lk (1 lk = 1800 täheruumi) ilma lisadeta, millest bakalaureuseseminaris on soovitavalt kirjutatud 10–12 lk. Uurimistöö koosneb sissejuhatusest, põhiosast, kokkuvõttest ja võõrkeelsest resümeest ja annab materjali analüüsimisel sobivat uurimismeetodit kasutades vastused töös püstitatud uurmisküsimustele.

Uurimistöö esitlemine. 

Üliõpilane esitleb uurimistööd eksamikomisjonile ja vastab komisjoni esitatud küsimustele. Diskussioonis eksamikomisjoniga peab üliõpilane oma argumente oskama põhjendada.

Eksamikomisjon hindab uurimistööd, võttes arvesse nii uurimistöö sisu, vormistust, korrektset keelekasutust kui ka töö esitlemist ja oma väidete põhjendamise oskust. Eksamiosa hinne teatatakse üliõpilasele pärast uurimistöö esitlemist.

2019/2020. õppeaasta kevadsemestril esitatakse uurimistöö hiljemalt 18.05.2020. Uurimistöö tuleb saata e-posti teel oma õppenõustajale helina.puksmann@tlu.ee. Uurimistöö tuleb esitada PDF-formaadis. Esitada tohib uurimistöö, mille on juhendaja kaitsmisele lubanud.

Auditoorne eksam

Auditoorse eksami kirjalik osa toimub kõigile üliõpilastele ühises ruumis. Auditoorse eksami suuline osa toimub vestlusena graafiku järgi teises ruumis.