Doktoriõpe

Varjupaigataotlejate ootused lähevad sageli reaalsusega vastuollu

Varjupaigataotlejatega seotud rändest räägitakse avalikkuses tihti vastuvõtva riigi ja ühiskonna perspektiivist, ent Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi doktorant Timothy Anderson proovis oma doktoritöös teemat avada varjupaigataotlejate vaatest.

Timothy Anderson

Timothy Anderson uuris oma doktoritöö raames Eestisse jõudnud varjupaigataotlejate ja põgenike motivatsioone, eluplaane ja poliitilisi perspektiive. Uurimistöö tulemused lükkavad ümber varasema põgenike passiivse kujutamise motiivid rändeteaduses, sest tulemused toovad välja nende inimeste autonoomsuse, leidlikkuse ja poliitilised sisevaated, isegi kui need lähevad vastasseisu. Doktoritöö toetab seetõttu ka põgenikeuuringute valdkonnas toimuvat teoreetilist nihet humanistlikumate ja eksistentsialistlikumate perspektiivide poole.

Eesti majutuskeskustes etnograafilist uurimistööd läbi viies leidis Timothy Anderson, et migrantide endi mõtted ja poliitikad mõjutavad neid kohti väga olulisel määral. Kui meedias kujutatakse majutuskeskusi sageli kui võõrdunud ja minimaalse sotsiaaleluga, justkui „tühje“ kohti, siis Andersoni töö toob välja mitmeid seiku, mis illustreerivad migrantide vahelist solidaarsust, loomingulisust, sotsiaalseid suheteid ja isikuarengut. Varjupaigataotlejate kogemused panevad proovile levinud stereotüübid ja asetavad rändearutelus kesksele kohale isiklikud kogemused. 

Samuti toob uurimus välja pinged ja katsumused, millega varjupaigataotlejad Eestis silmitsi seisavad. Nende ootused elule selles riigis on sageli teravas vastuolus Eesti riigis rakendatava reaalse praktikaga. Veel enam, põgenikud Andersoni doktoritöös tõid välja vastuolud Euroopa rändediskursuses – kuigi inimõiguseid mõistetakse tavaliselt kui universaalseid õiguseid, siis doktoritööst selgub, et sageli seostatakse neid õigusi EL-i kodanikuks olemise ja rahvusliku kuulumise etnilise konstruktsiooniga. Ent isegi äärmuslikes oludes leidsid uurimuses osalenud põgenikud võimalusi, kuidas oma olukorda ootamatul viisil vaidlustada ja ümber kujundada.

Varjupaigaõigused, integratsioon ja rahvuslik kuuluvus on Eestis jätkuvalt kriitilise tähtsusega teemad. Timothy Andersoni töö panustab nendesse aruteludesse avades perspektiive, millest avalikus arutelus sageli mööda vaadatakse. Ta võimendab varjupaigataotlejate hääli ning analüüsib Eesti poliitikate, valitsemise ja sotsiaalelu läbielatud kogemusi. Neid kogemusi esile tuues tuleb nähtavale kaasavam ja kosmopoliitsem arusaam Eesti identiteedist. 

Timothy Anderson kaitses oma doktoritööd „Outer Voices: Examining Refugee Agency and Political Life in Estonia“ („Hääled väljastpoolt: lähem vaade pagulaste autonoomsusele ja poliitilisele elule Eestis“) 4. detsembril Tallinna ülikooli Humanitaarteaduste instituudis. Tema juhendajateks olid TLÜ dotsent Carlo Cubero ja Riia Stradiņši ülikooli dotsent Klāvs Sedlenieks. Oponeerisid Bari ülikooli dotsent Giuseppe Campesi ja Kopenhaageni ülikooli professor Henrik Vigh.