Haridusblogi

Panustame ettevõtlikku koolikultuuri

Üheks haridusasutuse eripära välja arendamise võimaluseks on ettevõtliku kooli metoodika rakendamine, mida Eestis on tehtud alates 2006. aastast.

Tüdruk tahvli taustal

Nii on algatusest Ettevõtlik Kool kujunenud kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mida iseloomustab põnev ja kaasav õppimine tuues kaasa koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendades lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud üle Eesti. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 130 kooli ja 15 lasteaeda kõigis Eesti maakondades, kokku üle 25 000 õpilase. 

2020. aastast käivitus Ettevõtliku kooli koostöö Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskusega, kelle ettepanekute alusel uuendati nii Ettevõtliku kooli standardit kui ka välishindamise korraldust. Järgmise loogilise sammuna piloteerib ülikool Ida-Viru Ettevõtluskeskusega arenguprogrammi Ida-Virumaa ettevõtliku kooli võrgustikku kuuluva kuue kooliga. Arenguprogrammi välja töötamisel lähtutakse ülikooli kooliarendusmeeskonna varasematest kogemustest Tulevikukooli programmis (vt täpsemalt www.tlu.ee/hti/tulevikukool).  

19. veebruaril toimus programmi “Tõenduspõhine muutuste juhtimine ettevõtliku koolikultuuri loomiseks”  avaseminar virtuaalselt. Programmi osalisteks on kuus Ida-Virumaa kooli, kes üheksa kuu jooksul viivad ellu 3-5-liikmelistes arendusmeeskondades ettevõtlikku koolikultuuri edendava muudatuse. Regulaarset seminaride käigus saavad koolimeeskonnad täiendavaid teadmisi tõenduspõhisest muutuste juhtimisest ja ettevõtlikkuspädevuse toetamise võimalustest ning viivad need praktiliselt ellu muudatuse rakendamist toetavate arendustöödega. 

Ettevõtliku kooli arenguprogrammis osalevad erineva kogemusega koolid - nii ettevõtliku kooli standardi kuldtaseme ja hõbetasemega koolid kui ka esmast enesehindamist läbiviivad koolid. Kiviõli I Keskkool, Kohtla-Järve Järve Kool, Jõhvi Põhikool, Illuka Põhikool, Kohtla-Järve Gümnaasium ja Iisaku Gümnaasium koolide avaesitlustest kumab vastu koolide soov toetada elulähedase õppega iseseisvate inimeste kujunemist.